MATIYU 22

1Manjari magparalilan si Isa pabīng ma saga a'a, yukna, 2"In kapagparinta Tuhan sali' dalil sultan bay magsakap pagjamu ma waktu kapagkawin anakna l'lla. 3Sinoho' e' sultan saga ipatanna amata'u saga a'a ya bay sinō' paluruk. Sagō' mbal ameya'. 4"Angkan aniya' ipatan saddī pinapehē' e' sultan. Yukna ni sigām, 'Pata'uhunbi saga a'a ya soho'ku paluruk in pagjamuku sakap na. Bay na sinumbali' saga sapi'ku l'lla maka saga anak sapi' al'mmok. Sakap na kamemon. Sō'un sigām paluruk na ni pagkawinan.' 5Sagō' agagga saga a'a inān, sabab aniya' gawi sigām saddī. Dangan inān wa'i ni humana maghinang, dangan ni tindana, 6kasehe'an bay anaggaw saga sosoho'an sultan inān. Niraplosan e' sigām maka pinapatay. 7Pagta'u pa'in sultan, landu' akagit atayna angkan soho'na tumpukan sundaluna pehē' amapatay saga pamomono' he'. Sinō' isab tinunu' kaluma'an sigām. 8Puwas e' nilinganan e' sultan saga ipatanna, yukna, 'Sakap na jamu pagkawin sagō' mbal na tōp saga a'a bay ta'abbitku. 9Jari pehē' kam ni lān aheka a'ana, ati sō'unbi paluruk sasuku tabākbi mahē'.' 10Angkan pehē' saga ipatan inān ni kalān-lānan amatimuk sasuku a'a tabāk e' sigām, a'a ahāp ka atawa ala'at. Jari in luma' pagkawinan e' ap'nno' e' luruk. 11"Sakali itu, makasōd pa'in sultan pehē' ang'nda' ma saga luruk, aniya' ta'nda'na maina'an dakayu' a'a amakay s'mmek mbal tōp ma pagkawinan. 12Yuk sultan ni a'a itu, 'Bagay, buwattingga kasōdnu pi'itu ma halam aniya' s'mmeknu tōp ma pagkawinan?' Sagō' halam anambung a'a inān. 13Angkan ah'lling sultan ni saga sosoho'anna, yukna, 'Engkotinbi tape'-tangan a'a itu, bo' larukinbi iya pehē' ni deyom kalendoman. Magtangis saga a'a maina'an maka magtage'ot empon kabowa susun sigām.' 14"Sababna," yuk si Isa, "aheka a'a tina'abbit ameya' ma pamarinta Tuhan, sagō' salat du tapene'." 15Na, paluwas saga Parisi minnē' bo' magisun bang buwattingga e' sigām anganjallat si Isa ma bissalana. 16Jari aniya' saga mulid sigām maka saga bebeya'an si Herod pinapehē' ni si Isa. "Tuwan Guru," yuk sigām ma iya, "kata'uwan kami in ka'a apote' asal ataynu. B'nnal sadja pamandu'nu pasal kaul-pi'il ya kinabaya'an e' Tuhan. Mbal ka tināw sinoway e' sai-sai, sabab sali' du bowahannu ma a'a kamemon. 17Na, haka'in kami kono' bang ai pikilannu pasal itu-i: bang kita ganta' amayad sukay ni parinta Rōm, ya deyo' min Sultan Mahatinggi he', langgalta bahā' sara' agamatam?" 18Sagō' kinata'uwan asal e' si Isa aniya' kala'atan minaksud e' sigām, angkan yukna ni sigām, "Ka'am ilu hal magbau'-bau' atilaw buwattilu. Tu'ud kam bilahi anganjallat aku ma panambungku. 19Panda'in aku sīn, ya pamayad sukay parinta." Jari binowahan iya sīn atibu'uk. 20Yuk si Isa ma sigām, "Patta' sai maka ōn sai ma sīn itu?" 21"Patta' Sultan Mahatinggi maka ōnna," yuk sambung sigām. "Na," yuk si Isa, "pagka suku' sultan, pamayarunbi ni sultan. Damikiyanna, bang aniya' ai-ai suku' Tuhan, tukbalinbi isab ni Tuhan." 22Pagkale saga a'a inān ma panambung si Isa itu, magtūy sigām ainu-inu ati ang'bba sigām min iya bo' ala'an minnē'. 23Na ma llaw du ina'an, aniya' pina'an ni si Isa saga a'a min umpigan Saddusi. Atilaw sigām ma iya, 24"Tuwan guru, aniya' sara' bay min si Musa pasal l'lla amatay ma halam taga-tubu'. In baluna subay niā' h'nda e' siyalina bo' supaya aniya' anak binista tubu' min a'a bay amatay he'. 25Na," yuk sigām, "aniya' bay ma lahat kami pitu' l'lla magdanakan. Taga-h'nda kasiyakahan he', sagō' amatay ma halam aniya' tubu'na. Jari baluna bay ta'ā' h'nda e' siyali pasunu'. 26Sagō' ya du siyali itu, bay amatay ma halam taga-tubu'. Damikiyanna isab siyali pasunu'. Papu'utta na, in pitu' magdanakan bay makah'nda ni dakayu' d'nda he', bo' amatay sigām kamemon ma halam taga-anak. 27Ma katapusanna amatay isab d'nda. 28Na, Tuwan," yuk sigām, "bang ta'abut llaw pagpakallum pabalik saga a'a magpatayan, h'nda sai bahā' d'nda he'? Sabab bay iya ta'ā' h'nda e' sigām kapitu' magdanakan." 29Anambung si Isa ma sigām, yukna, "Asā' kam, sabab halam kata'uwanbi bang ai tasulat ma Kitab, maka mbal kata'uwanbi kosog kawasa Tuhan. 30Sabab bang ta'abut waktu kallum pabīng min kamatay, in manusiya' makasali' du ni bangsa mala'ikat ma deyom sulga'. Mbal na sigām magh'nda-magh'lla. 31Ya pasal isab saga a'a pinakallum pabīng min kamatay, kilāku halam tabassabi bay pangallam Tuhan ma ka'am, ya yuk-i, 32'Aku ya Tuhan disi Ibrahim, si Isa'ak maka si Yakub.' In Tuhan itu," yuk si Isa, "pagtuhanan asal ma saga a'a allum, ngga'i ka ma a'a magpatayan." 33Makakale pa'in kaheka'an a'a inān ma bissala si Isa inān, sidda sigām ainu-inu. 34Sakali itu, pagkale saga Parisi in si Isa bay makatambol bowa' saga Saddusi he', pina'an sigām patimuk ni iya. 35Aniya' ma sigām dakayu' guru sara' agama bay atilaw si Isa, kalu tajallat ma panambungna. 36Yukna, "Tuwan Guru, ma sara' agama, ingga ya panoho'an ahalga' min kamemon?" 37Yuk sambung si Isa, "Wajib kam alasa to'ongan ma Panghū'bi Tuhan. Ya lasabi ma iya subay min deyom ataybi maka min deyom tawhidbi maka min panahu'anbi. 38Ya na ko' he' panoho'an umbul dakayu', ahalga' min kamemon. 39Maka ya na itu panoho'an karuwana, ahalga' isab: wajib kam alasahan pagkahibi manusiya' buwat e'bi alasahan baranbi. 40Ya panoho'an kamemon bay pang'bba e' si Musa, sampay pamandu' saga nabi, luwas du min duwa panoho'an tasabbutku itu." 41Hinabu magtimuk maina'an saga Parisi, aniya' tinilaw e' si Isa ma sigām, 42yuk-i, "Ai pikilanbi pasal Al-Masi? Tubu' sai iya?" Ya sambung sigām, "Tubu' sultan Da'ud." 43"Na bang buwattē'," yuk si Isa, "angay angkan si Da'ud bay angōn 'Panghū'' ma Al-Masi, ma waktu kapagbaya' Rū Tuhan ma iya? Buwattitu bay pagkallam si Da'ud e', 44'Bay angabtang Tuhan ni Panghū'ku, yukna, dai' ka aningkō' ma bihingku kowan, ati bowaku palbantahannu tatau' ma deyo' pād-tape'nu.' 45Na," yuk si Isa, "pagka Al-Masi itu niōnan Panghū' e' sultan Da'ud, tantu iya ngga'i ka hal panubu' si Da'ud." 46Jari halam aniya' a'a makapanambung ma si Isa minsan dakabtang. Puwas minna'an halam aniya' makatawakkal anilaw iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\