MATIYU 23

1Manjari ah'lling si Isa ni katimukan a'a maka ni saga mulidna. 2Yukna, "Aniya' kapatut saga guru sara' agama maka saga Parisi amandu'an a'a pasal saga sara' si Musa. 3Angkan subay beya'bi ai-ai pamandu' sigām. Subay ikutbi pahāp pamissala sigām. Sagō' da'a panunurinbi kahinangan sigām, sabab halam tabeya' e' sigām ya bay pamandu' sigām ma a'a kasehe'an. 4Pinabuhat e' sigām saga panoho'an ya pamatanggung sigām ma saga a'a kasehe'an, sagō' mbal sigām bilahi anabang ma saga a'a inān, minsan la'a hal tabang ariki'. 5Ai-ai nihinang e' saga Parisi maka saga guru he' subay ma matahan kaheka'an a'a. Nda'unbi kaheya puyu'-puyu' pangisihan ayat Kitab ya pin'kkos ma tuktuk maka ma l'ngngon sigām. Nda'unbi isab juba sigām, kataha' jambayna. 6Bang sigām ganta' ma pagjamuhan, kabilahian sigām subay pinatingkō' ma paningkō'an bangsahan. Ya du bang sigām ma deyom langgal, subay paningkō'an ya tinau'an a'a alanga. 7Bilahi sigām nihulmat bang ma mairan, bilahi isab pinagsabbut 'Tuwan Guru.' 8"Sagō' ka'am ilu subay mbal angangut niōnan 'Tuwan Guru' e' pagkahibi, sabab in ka'am magdauranakan kamemon, maka dakayu' du gurubi luggiya'. 9Da'a panabbutinbi 'Mma'' sai-sai ma deyom dunya itu, sabab dakayu' du pag'mma'anbi, ya Tuhan ma deyom sulga'. 10Da'a kam mikiōn nakura', sabab tunggal Al-Masi ya pagnakura'anbi. 11Sai-sai bilahi alanga ma deyomanbi, subay iya magpa'ata ma kasehe'anna. 12Sai-sai magpalanga ma baranna, pinareyo' du iya, maka sai-sai amareyo' di-na pinalanga du isab." 13"Maka'ase'-ase' sidda ya pamakadal ka'am, saga guru sara' agama maka saga Parisi!" yuk si Isa. "Magbau'-bau' sadja kam in ka'am ahāp addatbi, sagō' tambolanbi saga a'a bo' supaya sigām mbal makasōd ni deyom pagparintahan Tuhan. Ka'am baranbi ilu mbal bilahi pasōd pina'an, maka lāngbi isab sasuku bilahi pasōd. [ 14Maka'ase'-ase' sidda ya pamakadal ka'am, saga guru sara' agama maka saga Parisi, ya magbau'-bau' in ka'am ahāp! Ni'inyaya e'bi saga d'nda balu bo' ta'ā'bi luma' sigām, ati pataha'bi panambahayangbi paglaku-lakubi in ka'am bal-iman, bo' pa'in katapukan kahinanganbi ala'at. Angkan pinakalap kabinasahanbi ma ahirat.] 15"Maka'ase'-ase' sidda ya pamakadal ka'am, saga guru maka saga Parisi! Magbau'-bau' kam ahāp addatbi! Atuyu' kam amasaplag pandu'bi, ya angkan lintasbi deya-dilaut bang pa'in aniya' tabowabi ameya' ma pandu'bi minsan la'a hal dakayu' a'a. Ati bang aniya' ganta' makabeya', akalap gi' iya min ka'am pinaganta'an nalka', ma sabab pamandu'bi ya pameya'anna. 16"Maka'ase'-ase' sidda ya pamakadal ka'am! Sali' kam sapantun a'a buta angambit pagkahina. Yuk pamandu'bi, bang aniya' anganjanji' bo' sabbutna langgal pagkulbanan palsaksi'an janji'na, halam du aniya' dusana minsan mbal suhulna bay janji'na he'. Sagō' bang kapanyapan bulawan ma deyom langgal ya panabbutanna, wajib kono' subay suhulna to'ongan. 17Asā' landu' pikilanbi, bā'nu kam abuta! Langgal inān asal pangarapan ni Tuhan, angkan yukta asussi kapanyapanna. 18Aniya' isab pamandu'bi dakayu', yuk-i, sai-sai anabbut tongod pagkulbanan palsaksi'an janji'na, makajari minsan mbal sinuhul janji'na. Sagō' bang panabbutanna ai-ai tinukbalan ni Tuhan ma diyata' pagkulbanan e', in janji'na kono' wajib subay sinuhul to'ongan. 19Asā' landu' pikilanbi! Ingga aheya gunana, ya ai-ai tinukbalan ma diyata' pagkulbanan, atawa pagkulbanan sussi, ya makabuwan kasussihan isab ma tutukbalan e'? 20Angkanna, bang aniya' a'a ganta' anabbut pagkulbanan, panabbutanna isab kamemon ya tinukbalan ni Tuhan maina'an. 21Damikiyanna, bang aniya' anabbut langgal pagkulbanan, panabbutanna isab Tuhan ya pat'nna' asal maina'an. 22Bang aniya' anabbut sulga', panabbutanna isab paningkō'an Tuhan maka panabbutanna isab Tuhan. 23"Maka'ase'-ase' sidda ya pamakadal ka'am, saga guru sara' maka saga Parisi! Magbau'-bau' kam ahāp addatbi. Atukid sidda kam anukbal ni Tuhan bahagi' sangpū' min ai-aibi kamemon, minsan la'a hal ginisan sayul-sayul ya pamapābi kinakan. Ahāp isab kapanukbalbi buwattē', da'a subay ni'bbahan, sagō' ya panoho'an ahalga' min kamemon halam kabogboganbi. Mbal kam a'adil, mbal kam ma'ase' ma pagkahibi, mbal kam kapangandolan. Arapun ilu-i panuyu'anbi to'ongan dahū min kamemon. 24Sali' kam a'a buta ya angambit sehe'na. Sapantun kam a'a angayak inumanna bo' mbal makainum kammut, bo' pa'in tat'llonna unta' ma katibu'ukanna. 25"Maka'ase'-ase' sidda ya pamakadal ka'am, saga guru maka saga Parisi! Magbau'-bau' kam ahāp addatbi. Sali' kam sapantun sawan maka lai. Kose'anbi luwasanna sagō' haram deyomna sabab ap'nno' e' pangalangpasbi maka pagnapsubi dumasiyaw. 26Ka'am saga Parisi, asā' sidda pikilanbi! Lanu'inbi dahū deyomna ati alanu' sampay luwasanna. 27"Maka'ase'-ase' sidda ya pamakadal ka'am, saga guru maka saga Parisi! Magbau'-bau' kam ahāp addatbi. Sali' kam sapantun kubul bay pininta pote' luwasanna bo' ahāp ninda', sagō' deyomna akansang e' to'olang mayat maka ginis kahalu'an. 28Buwattē' isab hantangbi. Bang pangluwahanbi ta'nda' e' a'a, ahāp sadja, sagō' deyom ataybi ilu ap'nno' e' pagbau'-bau'bi maka kala'atanbi." 29"Maka'ase'-ase' ya pamakadal ka'am, saga guru maka saga Parisi! Magbau'-bau' kam ahāp addatbi. Tahinangbi tampat ma kanabi-nabihan, tapa'altibi saga kubul bay pangubulan a'a ka'adilan. 30Yukbi isab, 'Bang bay kami allum ma waktu ka'mbo'an kami he', mbal du kami bay palamud ma hinang saga a'a kasehe'an, ya kapamapatay sigām ma saga nabi he'.' 31Na," yuk si Isa, "pagka buwattilu pah'llingbi, magpasab'nnal kam in ka'am panubu' min saga a'a bay amono' kanabihan e'. 32Pehē'unbi na, talusunbi saga dusa ya bay tinagna'an e' ka'mbo'anbi. 33"Mbal tasipat la'atbi! Halam aniya' kaholatanbi papuwas min hukuman nalka'. 34Haka'anta kam, papi'iluku du ni ka'am saga nabi, saga a'a bal-akkal, maka saga guru. Bono'bi du sigām kasehe', kasehe' isab lansangbi du ni hāg pinapatay, kasehe' daplosanbi ma deyom langgal, maka kasehe'an turulbi du min kaluma'an dakayu' ni dakayu'. 35Angkan kam pinat'kkahan hukuman, ma sabab kapamapataybi ma saga a'a halam taga-dusa, tinagna'an min si Habil anak si Adam, sampay ni si Jakariya anak si Baraki. Si Jakariya he' bay pinapatay e' bangsabi ma llotan langgal maka tongod pagkulbanan. 36Haka'anta kam to'ongan, ka'am ma ahil jaman itu pamatanggungan du karusahan saga a'a inān kamemon." 37Magkarukka'an si Isa yukna, "Arōy! Ka'am saga a'a Awrusalam, makasusa ko' ka'am ilu! Saga nabi min Tuhan hal papataybi. Saga sosoho'an Tuhan hal bantungbi bang pinapi'ilu ni ka'am. Min pila aku bay bilahi animuk ka'am ma sabakanku, sali' sapantun manuk d'nda bang magsabak anak-anakna ma deyo' pikpikna. Sagō' mbal kam. 38Nda'unbi na, asiya-siya lahatbi e' Tuhan. 39Haka'anta kam, mbal na aku ta'nda'bi pabalik sampay ni waktu kapananglitbi ma aku, ya yukbi, 'Bang pa'in binarakatan ya pinapi'itu kawakilan e' Tuhan.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\