MATIYU 25

1Magparalilan si Isa pabalik, yukna, "Buwattitu ya kapagparinta Tuhan ma waktu kabīngku pi'itu: sali' dalil sangpū' budjang bay amowa palita'an sigām pakaniya-kaniya, patanam pehē' anampang pangantin l'lla. 2Lima budjang inān sali' arupang, bo' lima inān ataha' asal akkal sigām. 3Na, in lima budjang arupang itu bay amowa palita'an sagō' halam bay amowa ns'llan maglabi pangisi ni palita'an sigām bang song ap'dda. 4Ya lima budjang taga-akkal bay amowa pangisihan ap'nno' e' ns'llan, saddī isab ya ma deyom palita'an. 5Na, pagka at'ggol t'kka pangantin l'lla, kinaru' na sigām kamemon angkan tatuli. 6"Ta'abut pa'in tonga' bahangi, aniya' angalingan yukna, 'Ilu na pangantin l'lla. Dai' na kam anampang iya.' 7Abati' na kasangpū' budjang inān ati pinahāp e' sigām keyat palita'an sigām. 8Yuk saga budjang arupang ni budjang taga-akkal, 'Amuwan kam kono' ns'llanbi ilu, sabab song na ap'dda palita'an kami.' 9'Ē, mbal,' yuk budjang taga-akkal e'. 'Mbal maka'abut ns'llan itu ma kitam kamemon. Pehē' kam ni tinda am'llihan di-bi.' 10Na, pehē' na ni tinda saga budjang arupang inān am'lli ns'llan. Alikut pa'in sigām, magtūy at'kka pangantin l'lla. Ya lima budjang asal asakap bay ameya' ma iya pasōd ni deyom luma' pagkawinan bo' yampa tinambol lawang. 11"Mbal at'ggol at'kka budjang kasehe'an min tinda, ati angalingan ni pangantin l'lla. 'O Tuwan,' yuk sigām, 'ukabin kami.' 12Sagō' anambung pangantin l'lla yuk-i, 'Mbal ukabku, mbal kam takilāku.' 13"Na," yuk si Isa, "subay kam pajaga to'ongan, sabab mbal kata'uwanbi bang sumiyan llaw atawa waktu kabalikku pi'itu." 14"Buwattitu ya kapagparinta Tuhan ma waktu kabīngku pi'itu, sali' dalil dakayu' a'a magbantu atulak ni lahat saddī. Ma halam lagi' iya palanjal, pinatimuk e'na saga sosoho'anna bo' pajagahanna alta'na ma sigām. 15Ya pang'bbana ma sigām dangan maka dangan inān pinapagtongod maka akkal-kapandayanna. Dangan bay pang'bbahan limangibu pilak, dangan duwangibu pilak, maka dangan dangibu. Puwas e' atulak na a'a tag-alta' he'. 16Na, ya tendog bay pang'bbahan limangibu pilak inān, magtūy magusaha'an sīn ma iya ati makauntung iya limangibu pilak. 17Damikiyanna sosoho'an pasunu', ya bay pang'bbahan duwangibu pilak, makauntung iya duwangibu pilak isab. 18Sagō' ya sosoho'an bay pang'bbahan dangibu pilak e', pehē' angali' lowang panapukan sīn nakura'na ma deyom tana'. 19"At'ggol-t'ggol pa'in minnē' amole' na nakura' sigām. Pagt'kkana, magbista iya maka sosoho'anna. 20Ya sosoho'an bay pang'bbahan limangibu pilak e' ang'nde'an limangibu pilak bay tauntungna. Yukna ni nakura', 'Tuwan, bay aku pang'bbahannu limangibu pilak pagpo'on. Itiya' isab limangibu pilak bay tauntungku.' 21Yuk nakura', 'Ahāp hinangnu. Ahantap ka maka kapangandolan. Pagka ka'a ilu kapangandolan ma alta' ariki', pangandolku du isab ma ka'a alta' aheka to'ongan. Dai' ka, palamud ka ma kakoyaganku.' 22"Puwas e' pina'an isab sosoho'an pasunu', ya bay pang'bbahan duwangibu pilak e'. Yukna ni nakura', 'Tuwan, bay pang'bbahannu aku duwangibu pilak pagpo'on. Itiya' isab untungna duwangibu pilak.' 23Yuk nakura'na, 'Ahāp ko' hinangnu ilu. Ahantap ka maka kapangandolan. Pagka ka kapangandolan ma alta' ariki', pangandolku isab ma ka'a alta' aheka. Dai' ka, palamud ka ma kakoyaganku.' 24"Puwas e' pina'an isab sosoho'an dakayu', ya bay pang'bbahan dangibu pilak. Yukna ni nakura', 'Tuwan, kata'uwanku asal in ka'a akuriput. Angani ka minsan ngga'i ka ka'a ya bay magsangsā' ananom. Amatimuk ka, minsan ngga'i ka ka'a ya bay maghampa'. 25Tināw aku ma ka'a, angkan bay tapukanku sīnnu ma deyom tana'. Ā! Itiya' na.' 26"Anambung nakura' inān, yukna, 'Ala'at ka! Lisu'an sidda! Kata'uwannu bahā' in aku anguntung min ngga'i ka paglu'uganku, angā' aku buwa' isab min halam bay tanomku? 27Na, bang buwattē', arapun bay patau'nu sīnku ma deyom bangko. Jari pagt'kkaku ta'ā'ku du sīnku sampay anakna.' 28Puwas e' ah'lling nakura' ni sosoho'an saddī, yukna, 'Ngā'unbi sīn min iya itu ati pamuwanun ni a'a dakayu', ya aniya' sīnna sangpū' ngibu pilak inān. 29Sabab sasuku kapangandolan ma aheka, kin'nnopan du ma iya sampay ni manglabi-labihan. Sagō' sasuku mbal kapangandolan minsan ma ariki', kinulangan du ai-ai bay ma iya. 30Na, ya sosoho'an halam aniya' kapūsanna itu, larukinbi iya pehē' ni deyom kalendoman. Magaluran saga a'a mahē', magtage'ot isab empon sigām.' " 31Masi amandu' si Isa, yukna, "Bang aku Anak Manusiya' pabalik pi'itu maka sanglit-sahayaku, sinehe'an du aku e' kamemon saga mala'ikat. Aningkō' isab aku ma tingkō'an sultan. 32Jari makatimuk pa'in palbangsa-bangsahan ma alopanku, papagsaddīku sigām, buwat a'a magipat hayop amapagsaddī bili-bilina maka kambingna. 33Saga a'a adil, ya sali' hantang bili-bili, pasaddīku tampal ni kowan. A'a kasehe'an, ya hantang kambing, pasaddīku tampal ni gibang. 34Jari angallam aku, ya pagsultanan sigām. Yukku ma saga a'a ma atagku tampal ni kowan, 'Ka'am kabuwanan kahāpan e' Mma'ku, pi'itu na kam bo' kaniya'an palsuku'an ma deyom pagparintahanku, ya bay tinagamahan ka'am asal e' Tuhan sangay min waktu kapaniya' dunya itu. 35Ya na ilu panungbas ka'am. Sabab bay aku lingantu ati pakanbi aku. Bay aku patay bohe' ati painumbi aku. Bay aku a'a liyu ati pa'iddabi aku ma deyom luma'bi. 36Bay halam aniya' s'mmekku ati pas'mmekanbi aku. Bay aku asaki ati ussapbi aku. Bay aku ma deyom kalabusu ati tibawbi.' 37"Anambung du saga a'a adil inān, yuk-i, 'Sumiyan ka bay ta'nda' kami lingantu, ati pakan kami ka, atawa patay bohe' ati painum kami ka? 38Sumiyan ka bay ta'nda' kami sali' a'a liyu, ati pa'idda kami ka ma deyom luma' kami? Sumiyan ka bay ta'nda' halam aniya' s'mmeknu, ati pas'mmekan kami ka? 39Sumiyan ka bay ta'nda' kami asaki atawa ma deyom kalabusu, ati tibaw kami ka?' 40Sambunganku du saga a'a inān, yukku, 'Haka'anta kam to'ongan, sumiyan-sumiyan aniya' bay kahinanganbi buwattē' ma dakayu' bebeya'anku areyo' kapaga'ana ilu, aku ya kahinanganbi.' 41"Puwas e', ah'lling aku ni saga a'a kasehe'an inān, ya ma atagku tampal ni gibang. Yukku, 'Ala'an kam min aku, saga pagmulka'an Tuhan. Pehē' kam ni api nalka', ya tinagamahan nakura' saitan maka saga tendogna. 42Ya na ina'an panungbas ka'am, sabab bay aku lingantu sagō' halam aku bay pakanbi. Bay aku patay bohe' sagō' halam aku bay painumbi. 43Bay aku a'a liyu sagō' halam aku bay pa'iddabi ma deyom luma'bi. Bay halam aniya' s'mmekku sagō' halam aku bay pas'mmekanbi. Bay aku asaki, bay aku ma deyom kalabusu, sagō' halam aku bay tibawbi.' 44"Jari anambung du saga a'a inān, yuk sigām, 'Sumiyan ka bay ta'nda' kami lingantu, atawa patay bohe', atawa pina'an ni lahat kami sali' a'a liyu? Sumiyan ka bay ta'nda' kami halam aniya' s'mmeknu, atawa asaki, atawa ma deyom kalabusu, ati halam bay tinabang e' kami?' 45Sambunganku sigām, yukku, 'Haka'anta kam to'ongan, sumiyan-sumiyan kam halam bay anabang ma dakayu' bebeya'anku areyo' kapaga'ana itu, sali' aku ya halam bay tabangbi.' 46Manjari saga a'a inān pinehē' du ni kabinasahan ya anatas ni kasaumulan. Sagō' in saga a'a adil pinaniya'an kalluman kakkal ni kasaumulan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\