MATIYU 26

1Aubus na e' si Isa pamandu'na kamemon, ati ah'lling iya ni saga mulidna. 2Yukna, "Asal kata'uwanbi, Hinang Paglakad na simuddai. Ya na ko' ina'an llaw pamatukbal Anak Manusiya' ni saga a'a bo' nilansang ni hāg pinapatay." 3Manjari saga imam alanga maka saga pagmatto'ahan magtimuk pehē' ni astana' si Kayapas ya Imam Muwallam. 4Magisun sigām bang buwattingga e' sigām anaggaw si Isa ma halam aniya' makata'u, bo' supaya iya pinapatay. 5"Sagō'," yuk sigām, "da'a pasalta'ta ma pagjamu, bo' mbal ahiluhala' saga a'a kamemon." 6Na, ina'an si Isa ma Betani, ma deyom luma' si Simun, a'a bay ni'ipul. 7Ma pagkakanan pa'in si Isa, aniya' pina'an ni iya dakayu' d'nda amowa bingki'-bingki' hinangan batu pote', isihan ns'llan pahamut landu' ahalga'. Jari binusugan e'na kōk si Isa. 8Pag'nda' saga mulid, magtūy ap'ddi' atay sigām. "Ahalga' ns'llan itu, angay pinaka'at?" yuk sigām. 9"Arapun du pa'in bay pinab'llihan ma hatusan pilak ati b'llihanna pamuwan ni saga a'a miskin." 10Sagō' kinata'uwan e' si Isa bang ai pinagbissala e' saga mulid inān, angkan yukna, "Angay sasawbi d'nda itu? Ahāp sidda hinangna ma aku. 11Paddas na pa'in aniya' a'a miskin ma ka'am, sagō' aku itu dai'-dai' du. 12Ya angkan d'nda itu bay amu'usan ns'llan pahamut ni baranku, pangawal llaw pagkubul ma aku. 13Haka'anta kam," yuk si Isa, "pi'ingga-pi'ingga lahat pagnasihatan lapal ahāp ma kaluha'an dunya, kinissa du pasal bay hinang d'nda itu, pangentoman ma iya." 14Puwas pa'in ina'an, si Judas Iskariyut, dakayu' mulid si Isa min kasangpū' maka duwa, bay pehē' ni kaimaman alanga amowa sigām magbissala. 15Yukna, "Ai pamuwanbi aku bang si Isa sōnganku ni ka'am?" Ni'itungan iya t'llumpū' solag sīn dī pilak panamba iya. 16Pagubus, amiha na si Judas waktu ahāp panōngna si Isa ni sigām. 17Na, ta'abut pa'in tagna'an llaw pangisbat Hinang Tinapay Halam Pasuligna, pehē' ni si Isa saga mulidna atilaw iya, yuk-i, "Maingga kabaya'annu panakapan kami pagjamuhannu ma Hinang Paglakad?" 18Yuk si Isa, "Aniya' dakayu' a'a ma deyom da'ira ilu, pehē' kam ni iya ati haka'inbi. Yukbi, 'Sinō' ka nihaka'an e' guru, asekot na kono' waktu ya pangangganta' iya. Bilahi iya magjamu maka saga mulidna ma luma'nu bo' maghinang Hinang Paglakad.' " 19Na bineya' e' saga mulid inān bay panoho'an si Isa, ati sinakap e' sigām pagjamu Paglakad. 20Pagabay kohap pa'in, magtingkō'an na si Isa maka saga mulidna kasangpū' maka duwa ma pagkakanan. 21Amangan pa'in, amissala si Isa ni sigām, yukna, "B'nnal ya pah'llingku itu ma ka'am, aniya' dangan min ka'am magbantu anōngan aku ni bantaku." 22Magtūy landu' asusa saga mulid he', ati atilaw sigām ma si Isa magsunu'-sunu', yuk-i, "Ngga'i ka bahā' aku, tuwan?" 23Yuk sambung si Isa, "Ya sehe'ku magt'nno'an tinapayna ni deyom pinggan itu, ya na iya anōngan aku. 24Aku itu, Anak Manusiya'," yuk si Isa, "amatay du buwat bay tasulat ma pasalanku. Sagō' asiya-siya du a'a anōngan Anak Manusiya' ni bantana. Ahāp lagi' a'a inān halam bay nianakan." 25Jari ah'lling si Judas, ya song anukbalan si Isa ni bantana. "Tuwan Guru," yukna, "aku na bahā' ya pagbissalanu ilu?" Yuk si Isa, "Aho', buwat na yuknu ilu." 26Hinabu sigām masi amangan, niā' tinapay e' si Isa. Niamu'an e'na pagsukulan bo' yampa pinagpōng-pōng e'na, ati pamuwanna ma saga mulidna. "Sambutunbi bo' kakanunbi," yukna, "sabab in tinapay itu baranku ko'." 27Niā' isab e'na dakayu' sawan isihan binu-anggul, ati niamu'an isab pagsukulan bo' yampa sōnganna ni sigām. "Ka'am kamemon," yukna, "inumunbi isi sawan itu. 28Laha'ku ko' itu, tanda' sin kapagsulutan Tuhan maka manusiya'. Song pinabu'us laha'ku ma sabab a'a aheka, pangampunan dusa sigām. 29Haka'anta kam, puwas itu mbal na aku anginum binu-anggul itu pabīng. Subay na kitam magbeya' anginum binu-anggul baha'u ma deyom pagparintahan Mma'ku bo' yampa aku makainum pabīng." 30Aubus pa'in e' sigām angalang dakayu' kalangan pamudji Tuhan, paluwas na sigām tudju ni būd Kayu Jaitun. 31Manjari amūng si Isa ni sigām, yukna, "Sangom itu alahi du kam kamemon ang'bba min aku, buwat tasulat ma Kitab Kanabi-nabihan, ya yuk-i, 'Bono'ku,' yuk Tuhan, 'a'a angupiksa' bili-bili, ati akaukanat saga bili-bili bay daumpigan.' 32Sagō' bang aku tapakallum na pabīng min kamatayku, parahū aku min ka'am tudju ni lahat Jalil." 33Ah'lling si Petros ni si Isa, yukna, "Mbal ka bbahanku minsan ka ni'bbahan e' kasehe'an." 34Yuk si Isa ni iya, "Haka'anta ka to'ongan. Ma sangom itu, ma halam gi' angukku'uk manuk, amalilu du ka min t'llu in aku mbal takilānu." 35Yuk sambung si Petros, "Minsan aku paunung amatay ma ka'a, mbal du ka paliluhanku." Buwattē' du isab pah'lling saga mulid kasehe'an. 36Manjari palanjal na disi Isa ni kabbun niōnan Getsemane. Yuk si Isa ni saga mulidna, "Maitu kam aningkō'. Pina'an lagi' aku anabbut Tuhan." 37Ya binowa e' si Isa panehe', si Petros maka duwangan anak si Sibidi. Sakali magkasusahan si Isa, magk'bba-k'bba deyom atayna. 38Yukna ni t'llungan mulidna he', "Aku itu agon-agon magkamamatay ma sabab kasusahan itu. Angagad kam maitu, sehe'inbi aku magjaga." 39Makalawak-lawak pa'in iya min sigām, kum'ppang iya ni tana' maka e'na anabbut ni Tuhan. Yukna, "Arōy, Mma'! Bang makajari, la'anin lagi' min aku sawan kabinasahan itu. Sagō' ngga'i ka kabaya'anku subay nirūlan, bang pa'in min kabaya'annu du." 40Puwas e' pabīng si Isa ni sehe'na kat'llungan, bo' tabākna sigām magtulihan. Yukna ni si Petros, "Angay kam mbal makatatas magjaga maka aku minsan la'a hal danjām? 41Pajaga kam, angamu' kam tabang ni Tuhan bo' kam mbal tabowa-bowa e' sasat. Lilla' asal deyom ataybi sagō' abuhat pamarananbi." 42Sakali pehē' si Isa ni baina angamu'-ngamu' ni Tuhan pabīng. Yukna, "O Mma', bang mbal kala'anan kabinasahan itu, luwal bang kalabayanku, na, ka'a du iya abeya'." 43Makabalik pa'in iya ni disi Petros, tabākna na isab sigām magtulihan pabīng sabab kinaru' sidda. 44Manjari pehē' si Isa ni baina angamu'-ngamu' ni Tuhan pabīng buwat bay dahū, kamint'lluna na. 45Puwas e' pabalik iya ni mulidna kat'llungan. Yukna, "Oy, atuli gi' kam? Pahali-hali gi' kam? Nda'unbi ba, ta'abut na waktuku. Aku, Anak Manusiya' itu, arai' na tinukbalan ni pang'ntanan saga a'a ala'at. 46Pabungkal kam. Sūng kitam, sabab ilu na a'a ya anōngan aku ni sigām." 47Na, hinabu lagi' si Isa ah'lling ni saga mulidna, magtūy at'kka pina'an si Judas, dakayu' mulid si Isa min kasangpū' maka duwa he'. Aheka a'a magbeya' maka iya magpamowa takos maka saga kakakal. Bay sigām sinō' pina'an e' saga kaimaman alanga maka e' saga pagmatto'ahan. 48Bay sigām asal kabuwanan pandoga e' si Judas bo' aniya' pangilāhan sigām ma si Isa. Ya pamissalana ma sigām, "In a'a siyumku, ya na he' saggawunbi." 49Pagt'kka si Judas pina'an magtūy iya pa'abut ni si Isa magaddat ma iya, yukna, "Salam, Tuwan Guru," ati siyumna si Isa. 50"Bagay," yuk si Isa ni iya, "lanjalin hinangnu." Sakali pasekot ni si Isa saga a'a inān anaggaw iya, amalutan iya pahogot. 51Sagō' aniya' sehe' si Isa dakayu' bay angahurusan pakokosna. Nilagut e' a'a itu dakayu' sosoho'an Imam Muwallam, autas magtūy dambila' taingana. 52Yuk si Isa, "Pabalikun takosnu ni tagubanna ilu, sabab sasuku amowa kalis pamapatay a'a, amatay du isab iya e' kalis. 53Halam bahā' kata'uwanbi, bang aku angamu' tabang ni Mma'ku nirūlan sadja aku? Pinabeya'an du aku mala'ikatna ma ibuhan. 54Sagō' bang aku ganta' angamu' tabang, mbal magmaksud ya bay tasulat ma deyom Kitab, ya yukna in saga pakaradja'an itu subay pat'kka buwattitu." 55Manjari ah'lling si Isa ni ba'anan a'a inān, yukna, "Pangannalbi bahā' in aku itu mundu, ya po'on kam subay amowa takos maka kakakal panaggawbi aku? Llaw-llaw na pa'in aku bay mahē' aningkō' amandu' ma deyom langgal pagkulbanan, sagō' halam aku saggawbi. 56Patut bang saga pakaradja'an itu kamemon pinat'kkahan aku bo' supaya aniya' kamaksuran ma bay tasulat e' kanabi-nabihan ma deyom Kitab." Magtūy maglahian saga mulid si Isa kamemon. Jari pinasagaran na iya. 57Manjari binowa si Isa e' a'a bay anaggaw iya pina'an ni luma' si Kayapas ya Imam Muwallam. Ina'an magtimuk saga guru sara' agama maka pagmatto'ahan. 58Si Petros bay paturul ma si Isa sagō' min katahan. Paturul iya sampay pasōd na ni deyom halaman luma' Imam Muwallam. Ma deyom pa'in, magtingkō'an iya maka saga jaga imam bang pa'in ta'nda'na bang ai kamattihan si Isa. 59Saga kaimaman alanga maka saga a'a ma Tumpukan Maghuhukum inān amiha sababan panuntut sigām ma si Isa, minsan ngga'i ka b'nnal, bang pa'in aniya' pagsababan pamapatay sigām ma iya. 60Saguwā' minsan aheka a'a bay anaksi' puting pasal si Isa, halam aniya' pagsababan b'nnal tabāk sigām. Ma katapusanna, aniya' duwangan a'a pa'alop ma palhimpunan ah'lling, 61yuk sigā, "Bay takale kami a'a itu ah'lling in iya angalubu langgal pagkulbanan, ati ma deyom t'llung'llaw kono' tapat'nggena pabalik." 62Manjari an'ngge Imam Muwallam amissala ma si Isa, yukna, "Ka'a ilu, halam bahā' aniya' da'awanu ma panuntut ka'a itu?" 63Sagō' halam anambung si Isa. Amissala pabīng Imam Muwallam, yukna, "Pasapata ka ma ōn Tuhan ya kakkal salama-lama. Haka'in kami to'ongan bang ka'a Al-Masi, Anak Tuhan." 64"Aho'," yuk si Isa, "ya na yuknu. Sagō' haka'anta kam, mbal du at'ggol ta'nda'bi du Anak Manusiya' aningkō' ma bihing Tuhan Sangat Kawasa, tampal ni kowan. Maka ta'nda'bi du iya pi'itu ameya' ma gabun min deyom sulga'." 65Manjari ginese' e' Imam Muwallam pakayanna, kabowa astolna. Yukna, "A'a itu amah'lling pangkal ni Tuhan! Da'a na kitam amiha saksi' saddī! Takalebi na llingna pangkal! 66Ai pangahukumbi?" Yuk sambung sigām, "Subay iya pinat'nna'an hukuman ni kamatay." 67Puwas e' niludja'an si Isa e' sigām ma baihu'na, maka pinagtibu'. Aniya' isab sigām bay anampak iya, 68maka e' sigām ah'lling, yuk-i, "Bang ka'a Al-Masi, tokorun bang sai ya bay anampak ka'a!" 69Manjari ina'an si Petros aningkō' ma halaman luma' he'. Aniya' pehē' ni iya dakayu' d'nda, ipatan Imam Muwallam. Yuk d'nda itu ni iya, "Ka'a ilu, bay sa ka ameya' ma si Isa, ya a'a Jalil inān." 70Sagō' amalilu si Petros ma alopan a'a inān kamemon. "Mbal kata'uwanku," yukna, "bang ai ya pah'llingnu ilu." 71Puwas e' pehē' iya tudju ni bowa' lawang, ati aniya' ipatan d'nda saddī bay maka'nda' iya. Pag'nda' d'nda itu ma si Petros, yukna ni saga a'a maina'an, "A'a itu bay ameya' ma si Isa, a'a Nasaret inān." 72Magtūy amalilu si Petros pabīng maka anapahan iya di-na. "Mbal kata'uwanku a'a inān!" yukna. 73Mbal at'ggol, pina'an ni si Petros saga a'a ya asal magt'nggehan maina'an. Yuk sigām, "Kata'uwan kami in ka'a b'nnal bay sehe' disi Isa sabab tapangli'ta ka ma bissalanu." 74Minnē' magbalik-balik si Petros anapahan di-na. Ya pah'llingna, "Mbal takilāku a'a inān!" Saru'un-du'un du angukku'uk manuk, 75ati taentom e' si Petros bay lling si Isa ma iya, ya bay yukna, "Ma mbal gi' angukku'uk manuk sangom itu, amalilu du ka min t'llu in aku mbal kata'uwannu." Magtūy paluwas si Petros minnē'. Anangis iya maka he'na magdukka to'ongan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\