MATIYU 28

1Pagka palabay na llaw Sabtu', bo' pagk'llat llaw Ahad, ina'an si Mariyam a'a Magdala maka dakayu' isayna pehē' ang'nda' kubul si Isa. 2Saru'un-du'un ajogjog lahat e' linug akosog. Aniya' dakayu' mala'ikat min Tuhan bay pareyo' min sulga' anganggulungan taplok batu min lowang kubul bo' yampa aningkō' ma diyata' batu he'. 3Asahaya pangluwahan mala'ikat inān buwat sawa lāt, maka s'mmekna apote' to'ongan. 4Saga sundalu anganjaga inān bay sinōd tāw angkan magpamidpid. Sali' sigām a'a amatay, halam makasayu. 5Manjari amissala mala'ikat ni duwangan d'nda he'. "Da'a kam tināw," yukna. "Kata'uwanku in ka'am amiha si Isa, ya bay pinapatay ma hāg. 6Halam na iya maitu sabab allum na pabīng, buwat bay llingna. Pi'itu kam ang'nda' ni bay palegehanna. 7Puwas e', pasa'ut kam pehē' ni saga mulidna amowahan sigām haka in iya pinakallum min kamatayna. Parahū du iya min sigām ni lahat Jalil, ati maina'an sigām ang'nda' iya. Entomunbi bay pangahakaku itu ma ka'am." 8Magtūy sakadjap sadja sigām ala'an min kubul. Tināw sigām dambila', kinōgan isab dambila'. Paragan sigām pehē' angahaka ni saga mulid si Isa. 9Ma labayan pa'in, saru'un-du'un du patuwa' si Isa amāk sigām. "Ka'am sa ilu," yukna. Pa'abut sigām ni iya amalutan tape'na maka e' sigām amudji iya. 10Yuk si Isa, "Da'a kam tināw. Pehē' na kam angahaka'an saga danakanku inān in sigām subay pehē' ni lahat Jalil. Mahē' sigām ang'nda' aku." 11Sabu pa'in duwangan d'nda inān palanjal ni pal'ngnganan sigām, aniya' pabalik ni deyom da'ira saga sundalu kasehe' bay anganjagahan kubul. Kahaka'an e' sigām kaimaman alanga pasal bay pakaradja'an ma pagkubulan e'. 12Manjari magtimuk kaimaman maka saga pagmatto'ahan maggara'. Ya paggara' sigām in saga sundalu inān subay binuwanan sīn aheka. 13Yuk saga imam e', "Haka'inbi saga a'a in kamuliran si Isa bay pehē' waktu sangom anangkaw mayatna hinabubi bay atuli. 14Sagō' da'a kam asusa bang itu ganta' tata'u e' gubnul. Binissalahan iya pahāp bo' supaya kam mbal pinagamahan." 15Manjari niā' sīn inān e' saga sundalu ati pangahaka e' sigām buwat bay panoho'an kaimaman e'. Sampay ni kabuwattituhan ya na he' hunub-hunub pinasaplag ma deyom bangsa Yahudi, hatina in mayat si Isa bay tinangkaw e' saga mulidna. 16Manjari in kasangpū' maka dda mulid si Isa wa'i ni lahat Jalil, patukad ni būd ya bay pangahaka si Isa ma sigām. 17Pag'nda' sigām ma si Isa, magtūy sigām amudji iya, sagō' aniya' sigām kasehe'an magduwa-ruwa ma deyom atay sigām bang ina'an-i b'nnal si Isa. 18Pasekot si Isa ni sigām, yukna, "Bay na aku kabuwanan kawasa magbaya' ma dunya sampay ma sulga'. 19Angkan kam soho'ku pehē' ni sabarang bangsa bo' sigām bowahunbi pamulid ma aku. Pandihunbi sigām min ōn Tuhan Mma', maka min ōn Anak, maka min ōn Rū Sussi. 20Pandu'inbi sigām subay ameya' ma kamemon bay panoho'anku ka'am. Maka itu entomunbi pahāp, pagapi' du aku ma ka'am sampay niabutan masa." Tammat


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\