MATIYU 3

1Manjari ma waktu he'-i at'kka si Yahiya Magpapandi pehē' ni paslangan Yahudiya magnasihat, 2Yuk nasihatna ni saga a'a bay patimuk pina'an, "Pataikut kam min dusabi sabab asekot na waktu kapagparinta Tuhan ma kitam." 3Si Yahiya itu bay pinagbissala asal e' nabi Isaya, yuk-i, "Aniya' a'a angalingan ma lahat paslangan, yukna, 'Lanu'inbi lān ya palabayan Panghū'. Pabontolunbi pal'ngngananna.' " 4Ya pas'mmek si Yahiya inān kakana' hinangan bulbul unta', maka dakayu' sabitan kuwit sapi' pakambot ma hawakanna. Ya pagkakanna ampan maka gula' buwani. 5Na, pehē' ni si Yahiya saga a'a min da'ira Awrusalam, min kaluha'an lahat Yahudiya, maka min saga kaluma'an ma karuwambila' sapa' Jordan. 6Magpasab'nnal sigām pasal bay dusa sigām, ati pinandi sigām e' si Yahiya ma sapa' Jordan e'. 7Sagō' pag'nda' si Yahiya ma ba'anan a'a Parisi maka a'a Saddusi pina'an ni iya mikipandi, yukna ni sigām, "Ē, ka'am ilu, addatbi sapantun sowa pangangakkal! Sai bahā' bay amanda'an ka'am subay papuwas min mulka' Tuhan ya song pat'kka? 8Bang kam sab'nnal-b'nnal pataikut na min dusabi, hinangunbi hinang ahāp, palsaksi'an in addatbi apinda na. 9Da'a kam magpikil in ka'am mbal minulka'an saukat na kam panubu' si Ibrahim. Haka'anta kam, minsan saga batu itu tahinang du panubu' si Ibrahim e' Tuhan! 10Ka'am ilu hantang saga kayu arai' na pinuwad maka kapa, tobtob min po'onna. Sabab kayu kamemon mbal ahāp buwa'na pinuwad du, nilarukan ni deyom api tinunu'. 11Aku itu," yuk si Yahiya, "hal bohe' ya pamandiku ka'am, tanda' saksi' in ka'am pataikut min dusabi. Sagō' aniya' pi'itu damuli min aku aheya gi' kawasana min kawasaku. Minsan hal taumpa'na mbal aku tinōp amenten. Saddī bowahan pamandina ma ka'am, sabab in iya amahōp Rū Sussi ni deyom baranbi. Saga a'a kasehe' isab pinandi e'na maka api. 12Sinilang du e'na a'a ahāp maka a'a ala'at, buwat sapantun a'a anahapan pai. Ya paina tinau' ma deyom tau'anna, saguwā' hampa'na tinunu' e'na ma api mbal kap'ddahan." 13Jari itu, ma waktu he'-i, at'kka si Isa min lahat Jalil pina'an ni sapa' Jordan, bo' mikipandi ma si Yahiya. 14Sagō' mbal bilahi si Yahiya. Yukna ni si Isa, "Angay ka mikipandi ma aku? Aku itu subay pandinu!" 15Saguwā' anambung si Isa, yukna, "Hinangun na ma waktu itu, sabab patut du bang beya'ta panoho'an Tuhan kamemon." Jari pasulut si Yahiya ma si Isa. 16Aubus pa'in si Isa bay pinandi, pariyata' na iya min deyom bohe'. Sakali paukab langit, ati ta'nda'na Rū Tuhan sali' luwa assang pareyo' minnē' pat'ppak ma iya. 17Aniya' isab suwala ah'lling min deyom sulga' yuk-i, "Iya na itu Anakku kalasahanku, landu' makasulut atayku."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\