MATIYU 7

1"Da'a sā'unbi pagkahibi bo' kam mbal sinā' e' Tuhan. 2Sabab bang kam ganta' amat'nna' hukuman ma sehe'bi, ya du ka'am pinat'nna'an hukuman e' Tuhan, pinapagtongod maka bay pangahukumbi sehe'bi he'. Ai-ai pan'ppongbi ma sehe'bi, ya du isab pan'ppong Tuhan ma ka'am. 3Ka'am magsoway sehe'bi ilu, angay ta'nda'bi bukbuk ma mata sehe'bi, ati mbal ta'nda'bi batang kayu ya ma deyom matabi? 4Mamarahi pahāp ka'am ilu! Yukbi, 'Tabiya', la'ananta bukbuk min matanu ilu.' Bo' pa'in aniya' batang kayu ma deyom matabi! 5In ka'am ilu maglaku-laku halam taga-sā'! La'aninbi gi' dahū ya bukbuk ma matabi ilu supaya asawa pang'nda'bi, bo' yampa kam angala'anan bukbuk min mata sehe'bi. 6"Da'a kam amuwan ai-ai asussi ma saga a'a ala'at, ya sali' sapantun ero'. Ya aniya' pabibud angal'kkob ka'am. Lapalbi ahalga', ya pinagbahasa mussa'bi, da'a larukinbi ni saga bawi. Ya aniya' pinaggi'ik-gi'ikan e' sigām." 7"Angamu'-ngamu' kam, ati binuwanan du. Amiha kam, ati makabāk du kam. Mikiukab kam, ati niukaban du kam. 8Sabab sai-sai angamu' kabuwanan du. Sai-sai amiha makabāk du. Sai-sai isab mikiukab niukaban du. 9Ka'am taga-anak ilu, abila kam pangamu'an tinapay e' anakbi, buwananbi bahā' batu? 10Atawa bang angamu' daing, buwananbi bahā' sowa? 11Minsan ka'am dusahan ilu ata'u amuwanan anakbi ai-ai makahāp, luba'-lagi'na na Mma'bi ma sulga' ata'u du amuwanan ai-ai makahāp ni sasuku angamu' ni iya. 12"Manjari bang kabaya'anbi kinahāpan e' a'a, subay isab sigām kahāpanbi. Ya na he' kamaksuran sara' ya bay tasulat e' si Musa maka saga kanabi-nabihan." 13"Pasōd kam min lawang akiput, sabab ya lān tudju ni nalka' aluha pasōranna maka aluhay nil'ngngan. Aheka isab manusiya' ameya' min lān inān. 14Saguwā' ya pasōran tudju ni sulga' akiput maka ahunit nil'ngngan. Akulang isab a'a makatuli' iya." 15"Kamaya'-maya' kam bo' kam mbal ka'akkalan e' saga a'a magbau'-bau' in sigām nabi. Ahāp pangluwahan sigām bang ma pang'nda'ta, sali' sapantun bili-bili mbal makamula. Sagō' ma deyom atay sigām sali' sigām ero' talun, sidda ab'ngngis. 16Takilābi du sigām min kahinangan sigām, buwat kayu takilā min buwa'na. Mbal kita angā' buwa' anggul min kayu puhung, atawa buwa' kayu igira min sampinit. 17Bang kayu ahāp, ahāp isab buwa'na. Sagō' bang kayu mbal ahāp, mbal isab ahāp buwa'na. 18Bang kayu ahāp mbal makabuwan buwa' ala'at. Damikiyanna bang kayu ala'at suligna, mbal makabuwan buwa' ahāp. 19Bang aniya' kayu mbal ahāp pagbuwa'na, pinuwad du bo' tinimanan ni deyom api. 20Angkan yukku ma ka'am, takilābi du saga nabi ya ngga'i ka b'nnal sabab min kahinangan sigām." 21"Ngga'i ka a'a kamemon ya anabbut aku 'Panghū', O Panghū',' makasōd ni deyom pagparintahan Tuhan. Luwal saga a'a ya ameya' ma kabaya'an Mma'ku ma sulga'. 22Bang ta'abut na llaw pangahukum ma manusiya', aheka du amissala ni aku, yuk-i: 'O Panghū', bay kami amatanyag lapal Tuhan min kawasa ōnnu. Bay kami amala'an ba'anan saitan min deyom baran a'a, maka aheka isab saga hinang makainu-inu bay tahinang kami, min kawasa ōnnu.' 23Sakali bontolanku sigām, yukku, 'Mbal kam takilāku. Ala'an kam min aku, ka'am kamemon maghinang kala'atan ilu.' " 24"Na, sasuku a'a akale ma bissalaku itu sampay ameya', in iya sali' a'a ahāp akkalna, ya bay makahinang luma'na ma papagan abatu. 25Manjari aniya' ulan alandos bay patumbuk, maka angandunuk kasapa'an, maka taluwa' hunus luma' inān. Sagō' halam ah'bba' sabab ahogot papaganna. 26Sasuku isab akale ma bissalaku bo' mbal ameya', sali' kahantang a'a kulang akkalna, ya makahinang luma'na ma kal'bbohan. 27Jari aniya' ulan alandos patumbuk, bo' angandunuk kasapa'an, bo' taluwa' hunus luma' inān. Magtūy ah'bba', alubu to'ongan." 28Aubus pa'in e' si Isa amissala, kinainu-inuhan pandu'na e' ba'anan a'a bay makakale inān. 29Ya angkan buwattē' sabab magbidda' to'ongan pandu' si Isa maka pandu' saga guru sigām. Taga-kawasa asal si Isa bang amandu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\