MATIYU 8

1Makalūd pa'in si Isa min bīd-bīd inān, aheka to'ongan a'a bay paturul ma iya. 2Manjari aniya' a'a ni'ipul pina'an ni si Isa bo' angōk-tu'ut min dahuanna. Yukna, "Tuwan, bang ka bilahi, kauli'annu aku." 3Magtūy tin'ppak a'a inān e' si Isa. Yuk si Isa, "Bilahi sadja aku. Kauli'an na ka!" Saru'un-du'un du kauli'an ipul a'a inān. 4Yuk si Isa ni iya, "Pakale ka. Da'a ka angahaka ni sai-sai ya bay tahinang ma ka'a ilu. Sagō' pehē' ka patūy ni imam bo' palilingun barannu ma iya. Puwas e' tukbalin kukulbanan ni Tuhan buwat bay pamandu' e' si Musa, tanda' saksi' ni kaheka'an a'a in ka'a ilu alanu' na." 5Manjari itu, pasōd pa'in si Isa ni deyom da'ira Kapirnaum, aniya' dakayu' kapitan bangsa Rōm bay pasampang ni iya angamu' tabang. 6Yukna ni si Isa, "Tuwan, aniya' sosoho'anku ma luma'. Ina'an iya palege, mbal minsan makaosegan di-na. Kap'ddi'an iya to'ongan." 7Yuk si Isa, "Pehē' du aku amauli' iya." 8"Da'a ka pehē', Tuwan," yuk kapitan. "In luma'ku mbal tōp papehe'annu. Angabtang sadja ka minnilu ati kauli'an du sosoho'anku he'. 9Minsan aku itu, biyaksa du pinagbaya'an e' a'a min diyata'anku, maka aniya' isab sundalu pagbaya'anku. Bang sō'ku dangan pehē', pehē' du iya. Bang sō'ku dangan pi'itu, pi'itu du iya ni aku. Damikiyanna bang aniya' pahinangku ma sosoho'anku, magtūy nihinang e'na." 10Pagkale pa'in pah'lling kapitan itu e' si Isa, ainu-inu iya. Yukna ni saga a'a paturul ma iya inān, "Haka'anta kam to'ongan. Minsan ma deyom bangsatam Isra'il halam aku bay makabāk a'a buwat kapitan itu, akosog imanna. 11Pakale kam. Ma waktu sinōng aheka a'a min bangsa kaginisan, a'a bay min sobangan maka min s'ddopan, magtingkō'an magsalu maka disi Ibrahim, si Isa'ak maka si Yakub. 12Sagō' saga bangsa Isra'il itu, ya suku' ma pagparintahan Tuhan, nilarukan du tudju ni kalendoman, ati maina'an magalud maka magtage'ot empon sigām sabab min kapagsusun sigām." 13Sakali amissala si Isa ni kapitan inān, yukna, "Amole' na ka. Tahinang ma ka'a buwat bay pagkahagadnu." Manjari saru'un-du'un kauli'an sosoho'anna ma waktu he'-i du. 14Sakali palanjal si Isa pehē' ni luma' disi Simun. Pagsōdna ni deyom luma' inān, ta'nda'na mato'a si Simun d'nda palege maina'an, nil'mmun. 15Ni'ntanan e' si Isa tangan d'nda itu, ati pahali magtūy bay l'mmunna. Puwas e' punduk iya angalabotan disi Isa. 16Ta'abut pa'in pas'ddop llaw, aheka a'a sinōd saitan bay binowa pina'an ni si Isa. Ati pinala'an e'na saga saitan, min kabtanganna sadja. Maka a'a taga-saki inān kamemon bay kauli'an e'na. 17Buwattē' hinangna bo' aniya' kamaksuran ma bay tasulat ma Kitab e' nabi Isaya, ya yuk-i, "Bay iya anguli'an saga kalammahantam, bay iya ananggung saga sakitam." 18Ta'nda' pa'in e' si Isa aheka a'a ma sakalibutna, yukna ni saga mulidna, "Sūng kitam pauntas ni dambila' danaw." 19Ma halam gi' sigām makauntas, aniya' dakayu' guru sara' agama bay pina'an ni si Isa. Yukna, "Tuwan Guru, lilla' aku ameya' ma ka'a pi'ingga-pi'ingga papehe'annu." 20Yuk sambung si Isa, "Gom hayop talun aniya' patapukanna, maka saga kamanuk-manukan aniya' pugaranna. Sagō' aku Anak Manusiya' itu, halam aniya' minsan patulihanku luggiya'." 21Aniya' isab dakayu' mulid inān ah'lling ni si Isa, yukna, "Tuwan, paba'irun lagi' aku pabīng ni luma'. Subay na apuwas pangubulku ma mma'ku bo' yampa aku ameya' ma ka'a." 22Sagō' yuk si Isa, "Ameya' na ka ma aku. Patut bang a'a amatay pinakubul ma saga a'a ya halam kaniya'an kallum taptap." 23Puwas e' paruwa' si Isa ni bayanan, maka ameya' isab saga mulidna. 24Makauntas pa'in, parugpak hunus ni danaw inān. Agon-agon sigām abuhaw sabab sinasay e' goyak, sagō' ina'an si Isa atuli. 25Pasekot ni iya saga mulidna amati' iya. "O Tuwan," yuk sigām, "anabang ka sabab abuhaw na kitam!" 26Yuk si Isa ma sigām, "Angay kam tināw? Kulang pahāp imanbi!" Manjari pabungkal si Isa bo' yampa soho'na baliyu maka goyak inān pahondong. Saru'un-du'un du magtūy at'ddo' lahat inān. 27Ainu-inu saga mulid e'. "Ai bahā' a'a itu?" yuk sigām. "Minsan baliyu maka goyak kapagagihan e'na." 28Pagubus, makatandan disi Isa pehē' ni dambila' danaw, ni lahat saga a'a Gadara. Makarunggu' pa'in, aniya' pasampang ni iya duwangan a'a bay paluwas min kakubulan, a'a sinōd saga saitan. Landu' ab'ngngis saga a'a itu angkan halam aniya' makatawakkal palabay minna'an. 29Magtūy sigā angolang, yuk-i, "O Anak Tuhan! Ai lamudnu ma kami? Pi'itu ka bahā' aminasa kami ma mbal gi' ta'abut ganta'an?" 30Na, atā-tā lagi' minnē', aniya' ba'anan bawi magkakanan. 31Sakali anganjunjung saga saitan e' ma si Isa, yuk-i, "Bang kami subay pala'annu, pasōrun kami ni deyom baran saga bawi inān." 32"Pehē' na kam," yuk si Isa. Sakali ala'an saga saitan min baran a'a he' bo' pasalin pehē' ni deyom baran ba'anan bawi. Magtūy maglumpat paragan ba'anan bawi he' min pampang tudju ni deyom danaw, ati alembo kamemon. 33Jari saga magi'ipat bawi inān paragan pehē' ni kaluma'an angahaka'an saga a'a maina'an pasal bay tahinang e' si Isa ma saga a'a sinōd saitan e'. 34Angkan paluwas saga a'a min kaluma'an inān amāk si Isa. Magbāk pa'in, angamu' sigām junjung ni iya, bang pa'in iya ala'an min lahat sigām.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\