MATIYU 9

1Paruwa' na si Isa ni bayanan bay pameya'anna bo' yampa pabīng ni dambila' danaw, ni kauman ya pat'nna'anna. 2Jari maina'an pa'in, aniya' binowa ni iya a'a amatay ugatna, hal pabahak la'a ma palegehanna. Makata'u pa'in si Isa in a'a amowa inān angandol ma iya, yukna ni a'a amatay ugatna, "Otō', da'a ka asusa. Niampun na paldusahannu." 3Aniya' maina'an saga guru sara' agama magupama dansehe'an. Yuk sigām, "Oy! A'a itu ah'lling kupul ma Tuhan!" 4Sagō' asal kinata'uwan e' si Isa bang ai ma pikilan sigām. Yukna, "Angay ala'at hona'-hona'bi ilu? 5Kumpasunbi bang ingga ya aluhay: bang yukku ni a'a, 'niampun na dusanu', atawa bang yukku, 'pabungkal ka bo' ka lum'ngngan?' 6Na, buwananta kam tanda' palsaksi'an bo' kata'uwanbi in aku, Anak Manusiya', taga-kapatut angampun dusa ma deyom dunya itu." Jari amissala si Isa ni a'a amatay ugatna inān. "Pabungkal na ka," yukna. "Bowahun palegehannu ilu bo' ka amole'." 7Sakali pabungkal a'a inān sampay amole'. 8Pag'nda' saga a'a inān ma hinang si Isa, sinōd sigām tāw. Sinanglitan Tuhan e' sigām ma sabab kawasa bay pamuwanna ma manusiya' makahinang buwattē'. 9Makal'ngngan pa'in si Isa, aniya' ta'nda'na dakayu' a'a niōnan Matiyu aningkō' ma deyom upis pagā'anna sukay parinta. Yuk si Isa ma iya, "Pi'itu na ka ameya' ma aku." An'ngge magtūy si Matiyu bo' ameya' ma si Isa. 10Jari amangan si Isa ma luma' si Matiyu. Aheka isab saga maga'ā' sukay parinta maka saga a'a baldusa kasehe', ina'an pasalu ni si Isa maka saga mulidna. 11Hinabu sigām magsalu, aniya' saga Parisi ang'nda' ni sigām. Yuk saga Parisi itu ni mulid si Isa, "Angay gurubi ilu magsalu maka saga maga'ā' sukay parinta maka saga a'a dusahan kasehe'?" 12Takale e' si Isa patilaw sigām ati yukna, "Bang a'a abasag mbal na magpadoktol. Ya magpadoktol bang a'a taga-saki. 13Kira-kirahunbi ya bay tasulat ma Kitab Jabul, ya yuk-i, 'Mbal ahalga' ma aku susumbali'an ya pagkulbanbi. Ya kabaya'anku to'ongan subay kam ma'ase' ma pagkahibi.' " Yuk si Isa gi', "Ngga'i ka a'a a'adil ya maksudku pi'itu, sagō' a'a baldusa supaya sigām ameya' ma aku." 14Manjari pehē' saga mulid si Yahiya Magpapandi ni si Isa atilaw iya, yuk-i, "Tuwan, kami maka saga Parisi magpuwasa na pa'in, sagō' mulidnu ilu mbal amuwasa. Angay bahā'?" 15Anambung si Isa magparalilan. "Asusa bahā' saga luruk ni pagkawinan sat'ggol maina'an lagi' pangantin l'lla ma atag sigām? Tantu mbal. Sagō' ma llaw sinōng, bang ta'abut na waktu kapamala'an pangantin l'lla min sigām, minnē' sigām anagna' amuwasa." 16Puwas e' magparalilan si Isa pasal pamandu'na, yukna, "Halam aniya' a'a amatupak kakana' baha'u, kakana' halam bay nirakdakan, ni badju' ndang. Sabab bang buwattē' pakongkong du tupak baha'u, ati agese' du min kakana' ndang. Jari paheya gom pa'in gese'na." 17Pinaralil isab pamandu'na ni binu-anggul baha'u, yukna, "Halam aniya' angisi binu baha'u ni deyom pangisihan kuwit hayop bang ndang na. Bang ganta' buwattē' tantu abustak. Abu'us du binu, ati kaliman bay pangisihan e'. Sagō' in binu baha'u subay ni'isi ni pangisihan baha'u. Jari ya binu maka pangisihanna anatas sali'-sali'." 18Sabu si Isa masi amandu' ma sigām, aniya' pina'an ni iya dakayu' nakura' langgal. Pasujud iya ma dahuan si Isa. Yukna, "Tuwan, yamboho' amatay anakku d'nda. Sagō' bang ka ameya' ma aku amat'nna' tangannu ma iya, tantu iya allum." 19Sakali an'ngge si Isa bo' paturul ma nakura' inān. Pabeya' isab ma iya saga mulidna. 20Na, aniya' maina'an dakayu' d'nda sakihan. Sangpū' na maka duwantahun halam bay atitis laha'na. Pasekot iya ni si Isa min buli'an, bo' ama'abut tanganna ni tōng juba si Isa. 21Yukna ma deyom pikilanna, "Bang sadja tasagidku minsan la'a hal tōng s'mmekna, pauli' du sakiku." 22Jari palingi' si Isa ati ta'nda'na d'nda itu. Yukna, "Arung, da'a ka asusa. Pauli' na sakinu sabab min pangandolnu." Magtūy saru'un-du'un kauli'an d'nda itu. 23Pagt'kka si Isa ni luma' nakura' inān, ta'nda'na maina'an saga a'a magsuling maka ba'anan a'a magkasensongan. 24Yuk si Isa ma sigām, "Paluwas kam kamemon. Halam amatay onde' ilu, hal iya atuli." Minnē' pinagtittowahan si Isa. 25Aubus pa'in bay pinaluwas saga a'a inān, pasōd si Isa ni deyom bilik onde' d'nda inān bo' yampa balutanna ma tangan. Magtūy iya punduk min baina. 26Jari in suli-suli pasal hinang si Isa itu bay pasaplag ni kaluha'an lahat e'. 27Palanjal pa'in si Isa minnē', aniya' duwa a'a buta bay paturul ma iya. Angalingan sigā pakosog, yuk-i, "Oy! Tubu' si Da'ud! Ma'ase' na ka ma kami!" 28Jari pagsōd pa'in si Isa ni deyom luma', pasekot ni iya duwangan buta inān. Yuk si Isa ma sigā, "Magsab'nnal kam in aku makapauli' du?" "Aho', Tuwan," yuk sigā. 29Jari pinat'nna' e' si Isa tanganna ni mata sigā maka e'na ah'lling, yukna, "Tahinang ma ka'am buwat bay pagsab'nnalbi." 30Magtūy du sigā maka'nda' pabīng, ati niebot-ebotan e' si Isa, yukna, "Da'a kam angahaka ni sai-sai pasal itu-i." 31Sagō' ala'an pa'in duwangan itu minnē', amatanyag sigā pasal si Isa ma sakalingkal lahat inān. 32Ma sabu pa'in ala'an duwangan inān, aniya' saga a'a pina'an ni si Isa amowa sehe' sigām ya mbal makabissala ma sabab sinōd saitan. 33Aubus pa'in e' si Isa bay amala'an saitan min baran a'a itu, magtūy iya makabissala. Ainu-inu saga a'a maina'an kamemon. Yuk sigām, "Halam aniya' bay ta'nda'tam buwattitu ma kaluha'an lahat Isra'il itu. Yampa." 34Sagō' yuk saga Parisi, "A'a itu taga-barakat min nakura' saitan, ya angkan tapaluwasna saga saitan." 35Manjari talatag e' si Isa kamemon da'ira maka kaluma'an ma jadjahan e'-i. Amandu' na pa'in iya ma deyom langgal, anganasihat na pa'in lapal ahāp pasal pagparinta Tuhan. Kauli'an e'na saga saki maka kalammahan indaginis. 36Pag'nda'na ma a'a kamemon inān, landu' iya ma'ase', sabab ina'an sigām ma deyom kasusahan ma halam aniya' anabangan sigām. Sali' sigām sapantun bili-bili halam aniya' angupiksa' sigām. 37Sakali yuk si Isa ni saga mulidna, "Saga a'a itu sali' dalil huma atiguma' na buwa'na. Aluha tana', sagō' kulang a'a magani. 38Angkan kam subay angamu'-ngamu' ni Tuhan ya tag-dapu tana', bo' supaya iya anoho' saga a'a magani pi'itu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\