PAMABUKISAN 13

1Manjari itu, aniya' ta'nda'ku sali' sattuwa paluwas min tahik. Sattuwa itu pitu' kōkna maka sangpū' tandukna, bo' tandukna he' bay sinangonan korona pakaniya-pakaniya. Kōkna kapitu' inān bay sinulatan ōn sidda ala'at, ōn pangkal ni Tuhan. 2Ya sattuwa ta'nda'ku itu sali' luwa halimaw b'ttikan, tape'na sali' tape' sattuwa baruwang, maka bowa'na sali' bowa' halimaw. Sattuwa itu bay kawakilan e' naga, kabuwanan barakatna luggiya' maka kapagsultanna maka kapatutna akosog. 3Dakayu' kōk sattuwa itu bay nilagut ma katubaganna, sagō' kauli'an bay bakatna arak makapatay he', angkan takuddat saga a'a kamemon ma dunya. Jari ameya' sigām ma sattuwa itu. 4Pasumba kamemon saga a'a ma naga inān sabab in iya bay amuwan kapatutna ma sattuwa. Sinumba isab sattuwa e' sigām maka e' sigām ah'lling, yuk-i, "Sattuwa itu halam aniya' sali'na! Halam aniya' maka'atuhan iya!" 5Manjari in sattuwa itu pinarūl magbaya' ma dunya ma deyom mpatpū' maka duwambulan. Pinasagaran isab iya magmalangkahi sampay amah'lling pangkal ni Tuhan. 6Pinabanga' e'na bowa'na anukna'an Tuhan maka ōnna maka pajātanna, maka sasuku maglahat ma deyom sulga'. 7Pinasagaran isab sattuwa itu amono' saga a'a suku' Tuhan sampay sigām tara'ug e'na. Binuwanan iya kapatut magbaya' ma panubu' kamemon, ma pihak kamemon, ma bahasa kamemon, sampay ma bangsa kamemon. 8Ma sinosōng in sattuwa itu pinudji e' a'a kamemon maglahat ma deyom dunya, sasuku halam tasulat ōnna ma kitab ya palsuku'an Bili-bili. Sangay min waktu kapamapanjari dunya, tasulat asal ma kitab inān ōn saga a'a ya taga-kallum kakkal. 9Na, sasuku kam taga-tainga, asipunbi itu-i: 10Bang a'a pinakadalan sinaggaw, tantu du iya sinaggaw. Bang kadalna patay lagut, tantu du iya amatay e' lagut. Angkan ka'am saga a'a suku' Tuhan, subay kam pasandal maka subay pahogotbi imanbi. 11Manjari aniya' na isab ta'nda'ku sattuwa dakayu', luwas bay min deyom tana'. Aniya' duwa tandukna ariki' pinaka luwa tanduk bili-bili, sagō' suwalana inān sali' lling naga. 12Sattuwa damuli itu bay kawakilan e' sattuwa tagna', ya bay kauli'an bakatna makatubag e', angkan pinagguna e' sattuwa damuli in kapatut aheya ya bay min sattuwa tagna'. Pinissoko' a'a kamemon ma dunya e' sattuwa damuli itu, sinō' pasumba ma sattuwa dahū inān. 13Tahinang isab e' sattuwa damuli itu hinang makainu-inuhan a'a. Bay soho'na api pareyo' min diyata' langit tudju ni dunya ma pang'nda'an a'a kamemon. 14Ka'akkalan e'na saga a'a kamemon ma deyom dunya. Tabowa-bowa sigām sabab hinang makainu-inu ya tahinangna deyo' bay min sattuwa dahū ya paganti'anna. Jari in sattuwa damuli itu bay magpanoho'an ma a'a kamemon, sinō' sigām angahinang ta'u-ta'u pangahulmat sattuwa ya bay nilagut maka kalis e', sagō' masi allum. 15Kabuwanan isab kawasa sattuwa damuli itu amuwan napas ma ta'u-ta'u, ya nihinang sali' pangluwahan sattuwa dahū. Manjari allum ta'u-ta'u itu, angkan makapamūng na, anoho' subay pinapatay sasuku mbal anumba iya. 16Bay pinissoko' e'na a'a kamemon subay sināpan ma tangan sigām kowan maka ma tuktuk sigām. Pinagsali'-sali' kamemon, alanga maka areyo', miskin maka dayahan, ata maka ngga'i ka. 17Sai-sai halam taga-sāp mbal makajari am'lli atawa amab'lli. Sāp inān, ya na ōn sattuwa atawa umbul ganti' ōnna. 18Ahunit umbul itu nihati. Sagō' sai-sai ataha' nahu'na makatali' du bang ai hatina umbul sattuwa itu, sabab ōn a'a ko' he'. Umbulna itu nnom hatus maka nnompū' maka nnom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\