PAMABUKISAN 17

1Manjari itu aniya' pasekot ni aku dangan min saga pitu' mala'ikat ya magbowa pinggan inān. Yukna ni aku, "Dai' ka. Pa'nda'anta ka bang buwattingga hukuman ya pinat'kka ni da'ira aheya, ya ma atag kasowang-sowangan. Ya dalilna d'nda ala'at to'ongan hinangna, d'nda asal babantugun. 2Saga kanakura'an tag-lahat min sakalingkal dunya bay makapagbeya' maka d'nda babantugun itu maghinang kahina'an. Jari saga a'a kamemon tabowa-bowa isab ginila e' hinangna, sali' sapantun a'a nilango binu, mbal aiya' maghinang kasabulan." 3Sakali kapagbaya'an aku e' Rū Tuhan ati binowa aku e' mala'ikat tudju ni lahat paslangan. Maina'an pa'in, aniya' ta'nda'ku dakayu' d'nda angura' ma sattuwa talun, walna' keyat. Sattuwa inān pitu' kōkna maka sangpū' tandukna. Alapat baranna e' ōn makapangkal ni Tuhan. 4D'nda inān magbinadju' taluk maka keyat, ap'nno' e' pamulawan, palmata ahalga' maka saga mussa' tipay. Aniya' bowana ma tanganna sawan bulawan ap'nno' e' kalumu'an maka kasabulan, luwas bay min usahana. 5Aniya' isab ōn tasulat ma tuktukna, ōn alalom hatina. Ya na itu sulatanna: BABILON DA'IRA BABANTUGUN PO'ONAN KAPUTAHAN PO'ONAN KALUMU'AN MAKA KASAMMALAN. 6Maka ta'nda'ku isab in d'nda inān nilango e' laha' bay tainumna, laha' min saga a'a suku' Tuhan, ya bay pinapatay ma sabab si Isa ya pamalutan sigām. Pag'nda'ku d'nda inān, landu' tak'bbal atayku. 7Na, tinilaw aku e' mala'ikat, yukna, "Ai kainu-inuhannu? Pahatita na ka ma pasalan d'nda inān maka bang ai hatina sattuwa pangura'anna inān, ya pitu' kōkna maka sangpū' tandukna. 8Ya sattuwa talun ta'nda'nu inān, bay allum tagna', bo' bay amatay, maka marai' na paluwas min lowang tegob-tegoban bo' yampa pinapehē' ni katobtobanna, pinaka'at. Aheya kainu-inuhan saga a'a maglahat ma deyom dunya, sasuku halam bay tasulat ōn sigām ma deyom kitab panulatan ōn a'a taga-kallum kakkal, ya bay asal tasulat ma halam gi' bay pinapanjari dunya. Landu' sigām ainu-inu, pag'nda' sigām ma sattuwa talun e'. Bay allum, ati amatay, bo' palahil du pabalik." 9Yuk mala'ikat gi', "Ya pamahatiku buwattina'an tahati du e' a'a alalom panahu'anna maka pangita'una. Ya pitu' kōk ma sattuwa talun inān, hatina pitu' būd paningkō'an e' d'nda ala'at e'. Maka hatina isab pitu' sultan. 10Lima sultan inān palabay na kapagsultan sigām. Dakayu' inān masi magsultan ma buwattina'an, maka ya kapitu'na halam gi' magsultan. Bang ganta' magsultan na kapitu'na inān, dai'-dai' du kapagsultanna. 11Ya sattuwa talun, bay allum bo' amatay, ya na ina'an sultan kawalu'na. Dambeya'an asal iya maka pitu' sultan e', ati pinapehē' iya ni katobtobanna, pinaka'at. 12In sangpū' tanduk ta'nda'nu inān, ya na sangpū' sultan saddī, halam gi' makapagsultan. Sigām kasangpū' kabuwanan kawasa magsultan magsambeya' maka sattuwa talun, saguwā' dai'-dai' du ya kapagsultan sigām. 13Dakagara'an kasangpū' inān, ati pamuwan e' sigām ga'osan maka kapatut sigām ma sattuwa he'. 14Manjari pa'atubang sigām magbono' maka Bili-bili. Sagō' tara'ug sigām e' Bili-bili maka saga a'a kapangandolanna, a'a bay tapene'na ameya' ma iya. Mbal iya angaku da'ug sabab in iya Panghū' sin kapanghū'an kamemon, maka Sultan sin kasultanan kamemon." 15Ah'lling gi' mala'ikat ni aku, yukna, "Bang pahatiku pasal kasowang-sowangan ya paningkō'an d'nda bay ta'nda'nu inān, ya na ginisan panubu', palbangsahan, pangkatan maka pihak, sampay ginisan bahasa. 16Sangpū' tanduk isab ya ta'nda'nu inān, hatina sangpū' sultan. Ma sinosōng, sigām maka sattuwa talun e' ab'nsi du ma d'nda ala'at inān. Niā'an iya e' sigām pangalta'na kamemon, tinantangan ai-ai kamemon bay ma baranna. Pinagkakan e' sigām isina bo' yampa iya tinunu'. 17Buwattē' hinang sigām sabab pinapikil sigām e' Tuhan angahinang kabaya'anna. Min kahandakna, ya angkan atayudtud kagara'an sangpū' sultan inān anukbalan kapatut sigām ni sattuwa talun, sampay ta'abut atuman kamemon bay pangallam Tuhan. 18Ya d'nda bay ta'nda'nu," yuk mala'ikat, "ya na da'ira babantugun ya magkuma'agi ma kasultanan ma deyom dunya."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\