PAMABUKISAN 19

1Na aubus pa'in e'-i, aniya' takaleku sali' suwala min manusiya' kumarukan hekana sikapūn-pūnan maina'an ma sulga'. Yuk sigām, "Pudjitam Tuhan! Ma iya asal sahaya maka kawasa. Tunggal du iya makalappasan kitam min dusa. 2Abontol maka b'nnal hukumanna kamemon. Pat'nna'na hukuman ma d'nda babantugun, d'nda ala'at hinangna ya bay amowa-mowa a'a kamemon anunud ma iya maghinang kalumu'an. Bininasa iya e' Tuhan ma sabab a'a suku' Tuhan ya papatayna." 3Sakali in ba'anan a'a inān magsuwala pabīng, suwala atanog, yuk-i, "Sanglitantam Tuhan! Atunu' da'ira babantugun. Pat'bbud na pa'in humbuna sampay ni kasaumulan." 4Manjari in duwampū' maka mpat pagmatto'ahan maka mpat binatang e' magsujuran na, maka e' sigām amudji Tuhan ya aningkō' ma paningkō'an bangsahan. Yuk sigām, "Amin! Sanglitantam Tuhan!" 5Sakali aniya' takaleku suwala paluwas min tongod paningkō'an Tuhan, yuk-i, "Sanglitinbi Tuhan, ka'am kamemon sosoho'anna, sasuku kam magmatāw ma iya, ai-na ka alanga, ai-na ka areyo'." 6Puwas e' aniya' takaleku sali' suwala min manusiya' kumarukan hekana. Akosog to'ongan llingna, sali' lagublub bohe' anasahan min diyata' maka sali' l'ggon landu' akosog. Takaleku ya bissala sigām, yuk-i, "Sanglitanta na Tuhan! Sanglitanta na Panghū'tam Tuhan Sangat Kawasa, sabab pat'nna'na na pagparintana! 7Subay kitam magkōg-koyag, magkalasigan to'ongan. Sanglitantam Tuhan sabab ta'abut na waktu pagkawin Bili-bili maka saga a'a suku'na, sapantun pangantin d'nda ya angari-ngarihan di-na. 8Kabuwanan iya s'mmek angillap, s'mmek apote' to'ongan." (In s'mmek pote' itu, bang nihati, ya na ka'adilan bay tahinang e' saga a'a suku' Tuhan.) 9Sakali ah'lling ni aku dakayu' mala'ikat e', yukna, "Sulatun itu: aheya kahāpan sasuku sinō' paluruk ni pagkawinan Bili-bili." Sinugpatan lagi' bissala mala'ikat inān, yukna, "Kallam Tuhan ko' itu, kallam b'nnal." 10Magtūy aku pasujud ma atag tape' mala'ikat inān amudji iya, sagō' yukna, "Da'a ka pasujud ni aku. Aku itu dakayu' sosoho'an Tuhan buwat du ka'a maka saga dauranakannu ya amogbogan lapal b'nnal bay pamata'u e' si Isa. Tuhan sadja pudjihun. Lapal si Isa itu, ya na lapal bay pamatulun e' Tuhan ni saga nabi." 11Manjari itu ta'nda'ku aukab sulga', maka aniya' kura' pote'. Ya angura' ma kura' inān pinagōnan si Kapangandolan maka Kasab'nnalan. Abontol pangahukumna maka pamono'na ma palbantahanna. 12Matana inān sali' api parallet, maka aheka korona paporong ma kōkna. Aniya' ōn sinulat ma puhu'na sagō' halam aniya' makata'u bang ai hatina, luwal baranna ya makata'u. 13Ya juba pas'mmekna inān ap'nno' e' laha', maka ya ōn pangōn iya, "Palman Tuhan". 14Tinurul iya e' ba'anan sundalu min sulga'. Magpangura' sigām ma saga kura' pote' maka magnijuba pote' isab, juba halam aniya' tamakna. 15Ya niōnan Palman Tuhan itu, aniya' takos atalom paluwas min bowa'na, panganda'ugna ma palbangsa-bangsahan. Magbaya' iya ma sigām kamemon, maka akosog kapagbaya'na, sali' hantang tungkud basi' mbal tasagga'. Sasuku angatu ma iya sali' sapantun buwa' anggul ya gini'ikan ma pagp'gga'an Tuhan Sangat Kawasa, jari mulka' mbal tasipat bisana ya paluwas minnē'. 16Aniya' ōn sinulat ma jubana maka ma pa'ana, buwattitu: SULTAN SIN KASULTANAN, PANGHŪ' SIN KAPANGHŪ'AN. 17Manjari ta'nda'ku na isab dakayu' mala'ikat ma diyata' langit, an'ngge ma sinag llaw. Angalingan iya pakosog ni kamanuk-manukan kamemon ya magleyangan ma tonga'an ayan inān. Yuk-i, "Pi'itu kam magsakaum ni pagjamuhan Tuhan, pagjamuhanna aheya. 18Pi'itu kam amangan isi patay saga kasultanan, saga jiniral maka saga kasundaluhan, sambil isi kura' maka isi a'a ya bay magpangura'. Amangan kam isi patay indaginis kamemon, ata maka ngga'i ka ata, a'a alanga maka a'a areyo'." 19Puwas e' ta'nda'ku sattuwa talun inān magtipun maka kasultanan min kaluha'an dunya sampay kasundaluhan sigām. Ina'an sigām magdakayu' amono' ma dangan ya angura' ma kura' pote' inān, beya' isab saga sundaluna. 20Manjari sinaggaw sattuwa talun maka nabi putingan ya kawakilan e' sattuwa talun, angkan iya bay makahinang saga hinang kainu-inuhan a'a. Hinangna inān bay pangakkalna saga a'a, sasuku kasāpan maka umbul sattuwa, maka sasuku bay anumba ni ta'u-ta'u ya nihinang pangluwahan sattuwa dakayu'. Na, in sattuwa talun maka nabi putingan inān, bay nilarukan maka kallum-llum sigām ni deyom api mailang ya magdanaw-danaw suleyabna. 21Ati saga kasundaluhan sigām bay pinapatay maka takos ya paluwas min bowa' a'a ya angura' inān. Pinagkakan isi patay sigām e' kamanuk-manukan, sampay mag'ssohan na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\