PAMABUKISAN 2

1Yukna gi', "Sulatun lapal itu bo' pabeya'un ni mala'ikat dakayu', ya ang'ntanan palhimpunan jama'aku ma da'ira Epesos. Buwattitu ya panulatnu: lapal itu deyo' min aku, ya amowa pitu' bitu'un ma tanganku kowan, maka magl'ngngan pehē'-pi'itu ma deyoman pitu' papagan palita'an bulawan itu. 2Kata'uwanku hinangbi. Kata'uwanku isab kapanuyu'bi maghulas-sangsā', maka ma kosogbi anandalan kasigpitan ai-ai. Kata'uwanku isab mbal kaimananbi saga a'a maghinang kala'atan. Bay na tapariksa'bi to'ongan saga a'a magnahu'-nahu' in sigām bay kawakilan e'ku, ati minnē' kata'uwanbi saga a'a inān magputing. 3Kata'uwanku isab in ka'am aiman asal. Bay sandalanbi kasigpitan ai-ai ma pasalku, maka halam bay bbahanbi imanbi. 4Sagō' aniya' panowayku ma ka'am, sabab lasabi ma aku ngga'i ka buwat bay ka'ina tagna'. 5Entomunbi bay kaheya lasabi tagna', apinda na to'ongan. Taikutinbi na dusabi, jari hinangunbi kahāpan buwat bay hinangbi tagna'. Bang mbal taikutanbi dusabi magbaran du aku pi'ilu ni ka'am angala'anan palita'anbi min pat'nna'anna. 6Sagō' kasulutan isab aku ma ka'am sabab ka'mbalanbi hinang saga a'a magpameya' ma umpigan Nikulai, ya ka'mbalanku isab. 7Na, ka'am kamemon ya taga-tainga, asipunbi to'ongan pamissala Rū Tuhan ni saga palhimpunan jama'aku. Sai-sai mbal tabowa e' sasat-manasat, buwananku iya kapatut amangan buwa' min kayu ya makabuwan kallum salama-lama, ya patomo' mahē' ma lahat Tuhan." 8"Sulatun isab lapal itu ni mala'ikat pasunu', ya ang'ntanan palhimpunan jama'aku ma da'ira Ismirna. Buwattitu ya panulatnu: lapal itu deyo' min aku, ya Tagna'an maka Kahinapusan. Bay aku amatay, bo' allum na pabīng. 9Kata'uwanku kabinasahan ya kalabayanbi ilu, maka ya kahālan kamiskinbi, saguwā' ya b'nnalna taga-karaya kam aheya. Kata'uwanku isab bang ai pangalimut ka'am e' a'a magnahu'-nahu' in sigām Yahudi a'a suku' Tuhan, bo' pa'in ngga'i ka. Saga a'a inān dansehe'an asal maka saga a'a bebeya'an nakura' saitan. 10Da'a katāwinbi saga kabinasahan ya song pat'kka ni ka'am. Pakale kam! Sōng kam sinulayan e' nakura' saitan bo' kam apinda min pagimanbi. Aniya' kam ni'isi ni deyom kalabusu, ati sangpū' ng'llaw ya t'ggol kapangananambi kabinasahan. Sagō' pat'ttog kam angandol ma aku minsan kamatay ya sōngbi, sabab tungbasanta du kam kallum saumul-umul. 11Na, sai-sai kam taga-tainga, asipunbi to'ongan pamissala Rū Tuhan itu, ya pinasampay ni palhimpunan jama'aku. Sai-sai mbal tabowa e' sasat-manasat mbal du makananam kap'ddi'an ma deyom nalka', ya pinagbahasa kamatay kaminduwana." 12"Sulatun isab lapal itu ni mala'ikat pasunu', ya ang'ntanan palhimpunan jama'aku ma da'ira Pergamo. Buwattitu ya panulatnu: lapal itu deyo' min aku, ya amowa takos atalom solabna karuwambila'. 13Kata'uwanku bang ma'ai paglahatanbi. Ina'an kam ma lahat binabantug sabab pagsusumbahan ni nakura' saitan. Saguwā' minsan buwattē', ahogot pameya'bi ma aku. Halam bay butawananbi pagimanbi ni aku minsan waktu bay pamapatay ma si Antipas e'. Kapangandolan iya magnasihat ma pasalku, angkanna iya bay binono' ma lahat nakura' saitan ilu. 14Sagō' aniya' panowayku ma ka'am. Muna-muna, aniya' min ka'am ilu ameya'-meya' ma pandu' si Bala'am, ya bay ma masa awal e'. Si Bala'am e' bay amandu'an si Balak amowa bangsa Isra'il magdusa ni Tuhan, ati takakan e' sigām pagkakan haram ya bay paglamas ni ta'u-ta'u. Bay isab sigām magkarupangan d'nda-l'lla. 15Karuwana, aniya' isab min ka'am ameya'-meya' ma pandu' umpigan Nikulai. 16Angkan kam subay pataikut min dusabi. Bang kam ganta' mbal, pasa'ut aku pi'ilu ati atuhanku saga a'a ilu. Pangatuku pakokos ya paluwas min bowa'ku. 17Na, sai-sai kam taga-tainga, asipunbi to'ongan pamissala Rū Tuhan itu, ya pinasampay ni palhimpunan jama'aku. Sai-sai mbal tabowa e' sasat-manasat, buwananku sigām kinakan mbal ta'nda' e' kasehe'an, kinakan min deyom sulga' ya niōnan manna. Toporanku isab sigām batu pote' bay kasulatan ōn sigām baha'u. Halam aniya' makata'uwan ōn inān saddī min a'a asal makataima' iya." 18"Sulatun na isab lapal itu ni mala'ikat pasunu', ya ang'ntanan palhimpunan jama'aku ma da'ira Tiyatira. Buwattitu ya panulatnu: lapal itu deyo' min aku, Anak Tuhan. Mataku itu parallet sali' suleyab api, tape'ku itu magsinglab sali' tumbaga bay sinubuhan. 19Kata'uwanku kahinanganbi. Kata'uwanku in lasabi aheya, maka pangandolbi ma aku ahogot, maka akosog isab panabangbi ma pagkahibi, maka panandalbi ma kasigpitan ai-ai. Ahāp lagi' kahinanganbi buwattina'an min bay dahū. 20Saguwā' aniya' panowayku ma ka'am. Ilu pasagaranbi si Jesebel, ya d'nda magnahu'-nahu' in iya magpalatun palman min Tuhan. Tabowa saga sosoho'anku magdusa sabab min pamandu'na. Tabowana sigām maghinang kasabulan d'nda maka l'lla, sampay amangan kinakan haram ya bay pangalamas ni ta'u-ta'u. 21Bay na patangguku d'nda inān, kalu iya apinda min paldusahanna. Sagō' mbal iya bilahi ang'bba min pagba'is-ba'isna. 22Pahantakku iya ma pabahakanna sabab saki, ati makananam iya kabinasahan. Ya du saga sehe'na maghinang ala'at, bowaku isab angananam kabinasahan aheya bang mbal pinagsusunan sampay tinaikutan saga kala'atan bay tahinang sigām. 23Papatayku isab saga a'a ameya' ma pandu' d'nda inān, bo' supaya kinata'uwan e' saga jama'aku kamemon ma palhimpunan sigām, in aku itu dakayu'-kayu' makasakupan akkal-pamikil maka itikad manusiya'. Tungbasanku kam isab kaniya-kaniya, pinapagtongod maka bay kahinanganbi. 24Sagō' ka'am kasehe'an ma Tiyatira ilu, halam bay ameya' ma pandu' si Jesebel e'. Halam isab bay anadbi pandu' magilmu' ya pinagōnan pandu' alalom min nakura' saitan. Haka'anta kam, mbal kam pahunitanku angkan itu sadja panoho'anku ka'am: 25gomgominbi ai-ai bay pamasuku' ka'am, sampay ta'abut waktu kabalikku pi'ilu. 26- 27Sai-sai mbal tabowa e' sasat-manasat, maka atuyu' isab maghinang kabaya'anku sampay ni llaw kamatayna, buwananku du kawasa buwat bay pamuwan aku e' Mma'ku. Buwananku sigām kawasa magnakura' ma kabangsa-bangsahan. Ya bowahan pagnakura' sigām sali' hantang tungkud basi' mbal ka'atuhan, ati palbantahan sigām sali' bila' poga akaukanat sadja. 28Buwananku isab sigām bitu'un maga. 29Na, sai-sai kam taga-tainga, asipunbi to'ongan pamissala Rū Tuhan ya pinasampay ni saga jama'aku ilu."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\