PAMABUKISAN 21

1Manjari itu aniya' ta'nda'ku langit maka dunya hinangan baha'u, halam aniya' tahikna. Langit tagna' maka dunya tagna' bay na nilanyapan. 2Ta'nda'ku isab da'ira Sussi, Awrusalam Baha'u, deyo' bay min sulga' min haddarat Tuhan. Ya da'ira inān bay niari-arihan sali' sapantun pangantin d'nda bang song binatalan ni pangantin l'lla. 3Sakali aniya' takaleku suwala akosog luwas min paningkō'an Tuhan, yuk-i, "Buwattina'an magdalahat na Tuhan maka manusiya'. Pat'nna' iya ma sigām, jari in sigām palsuku'anna na. Magbaran na Tuhan pataptap ma manusiya' ati iya ya pagtuhanan sigām. 4Sinapuhan e'na kamemon bohe' mata sigām. Halam na aniya' magkamatay, halam na aniya' magdohon atawa magtangis, maka halam na aniya' p'ddi' tananam e' sigām. Sabab kamemon kahālan ma dunya tagna' pahalam na." 5Sakali angabtang Dangan ya aningkō' ma tingkō'an bangsahan, yukna, "Na, pabaha'uku na ai-ai kamemon." Yukna lagi', "Sulatun itu, sabab b'nnal sadja kabtangan itu maka kapangandolan." 6Angallam isab iya ni aku, yukna, "Aubus na kahinanganku kamemon. Aku in Alip maka Ya', Tagna'an maka Kahinapusan. Sai-sai patay bohe' painumku min tuburan bohe' ya amuwan kallum kakkal. Painumku iya minsan halam aniya' tongodna. 7Pasuku'anku kahāpan itu ma sasuku mbal taga'os e' sasat-manasat. Aku ya pagtuhananna, maka iya ya anakku. 8Saguwā' sasuku patāw maka sasuku mbal kapangandolan, nilarukan ni deyom api. Damikiyanna isab sasuku maghinang kasammalan, saga amono' ma pagkahina manusiya', maghinang kalumu'an d'nda maka l'lla, saga magpantak, saga a'a anumba ni saddī min Tuhan, sampay kamemon saga a'a magputing, ya palsuku'an sigām kamemon pinehē' ni deyom api mailang, ya magdanaw-danaw suleyabna. Ya na he' pinagōnan Kamatay Karuwana." 9Sakali itu aniya' pasekot ni aku dakayu' mala'ikat min mala'ikat pitu' inān, ya amowa pitu' pinggan bulawan ap'nno' e' pitu' ginis bala'. Yukna ni aku, "Pi'itu ka. Pa'nda'anta ka pangantin d'nda, ya pinah'nda e' Bili-bili." 10Manjari kapagbaya'an aku e' Rū Tuhan ati binowa aku e' mala'ikat e' tudju ni diyata' būd alanga to'ongan. Pina'nda'an aku Awrusalam, Da'ira Sussi, hinabuna pareyo' min sulga', min haddarat Tuhan. 11Da'ira inān angillap e' sahaya Tuhan. Ya illapna sali' illap palmata intan gaddung, atilag sali' sawa samin. 12Da'ira inān bay nilikusan maka ād batu aluha maka alangkaw. Sangpū' maka duwa lawangna, tinunggu'an pakaniya-pakaniya e' mala'ikat sangpū' maka duwa. Ya lawang inān bay sinulatan maka ōn bangsa Isra'il kasangpū' maka duwa. 13Ād inān aniya' t'llu lawangna tampal ni sobangan, t'llu ni satan, t'llu ni uttala', maka t'llu isab tampal ni s'ddopan. 14Ya papagan ād pangalikus da'ira inān sangpū' maka duwa batu aheya, sinulatan pakaniya-pakaniya maka ōn a'a kasangpū' maka duwa ya bay kawakilan e' Bili-bili. 15Na, ya mala'ikat bay amissalahan aku inān, aniya' bowana sukuran bulawan panukudna ma da'ira sampay ma lawangna maka ādna. 16Magpasagi' da'ira inān, sali' du taha'na maka luhana. Pagsukud itu duwangibu maka mpat hatus kilometro taha'na, maka langana maka luhana. 17Sinukud isab e'na kapal ād inān ati sukuranna mpatpū' d'ppa bang ma sukurantam. 18Palmata intan gaddung ya pangahinang ād inān ati baran da'ira inān bay nihinang maka dī bulawan, sagō' atilag sali' sawa samin. 19Saga batu pamapagan ād pangalikus da'ira inān bay niari-arihan maka palmata ginis-ginisan. Ya pangari-ngari batu dakayu' inān palmata intan gaddung, ya karuwana palmata bilu alutu', kat'lluna palmata jali'-jali', ka'mpatna palmata gaddung alutu', 20kalimana palmata sakulati magjali'-jali', kannomna palmata keyat alutu', kapitu'na palmata biyaning, kawalu'na palmata ogos gaddung, kasiyamna palmata kuning, kasangpū'na palmata gaddung ugbus-ugbus saging, kasangpū' ka ssana palmata bilu magb'ttik-b'ttik, ati ya kasangpū' karuwana palmata taluk. 21Ya pangahinang sangpū' maka duwa lawang da'ira inān sangpū' maka duwa isab mussa' tipay. Dakayu' du mussa' atibu'uk ya pangahinang dakayu' lawang. Maka saga lān ma deyom da'ira inān dī bulawan, atilag sali' sawa samin. 22Halam aniya' langgal ta'nda'ku ma deyom da'ira inān pangarapan Tuhan sabab ina'an asal Tuhan ya Panghū' Sangat Kawasa, maka ina'an isab Bili-bili. Angkan mbal kagunahan langgal maina'an. 23Mbal isab magkagunahan sawa llaw atawa sawa bulan ma da'ira inān sabab ina'an asal sahaya Tuhan amuwan kasawahan, maka ina'an Bili-bili pamalita'an. 24Pasaplag sawana inān pamasawa pal'ngnganan palbangsa-bangsahan. Maka saga kasultanan min kaluha'an dunya amowa du pangalta' sigām ni deyom da'ira inān. 25Saga lawangna mbal tinambol, aukab sadja kahaba' llaw sabab halam na aniya' sangom maina'an. 26Ai-ai makabuwan kabantugan ma palbangsa-bangsahan maka ai-ai pangalta' sigām, binowa du pina'an ni deyom da'ira, 27sagō' halam aniya' lumu' pinasōd pina'an atawa a'a maghinang kamaruhan atawa a'a magputing. Ya sadja makasōd ni deyom da'ira inān bang a'a bay tasulat ōn sigām ma kitab suku' Bili-bili, ya kitab panunulatan ōn a'a bay kabuwanan kallum kakkal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\