PAMABUKISAN 22

1Sakali itu pina'nda'an aku sapa' e' mala'ikat, sapa' makabuwan kallum kakkal. Asawa sidda bohe'na, anasahan min paningkō'an Tuhan maka Bili-bili, 2labay min t'ngnga' lān ya ma deyom da'ira he'. Ma karuwambila' sapa' inān aniya' kayu, ya kayu makabuwan kallum. Kayu inān magbuwa' min sangpū' maka duwa ma deyom dantahun, min t'dda ma deyom dambulan. Bo' dahunna inān tapanguli' saki ma kabangsa-bangsahan. 3Halam aniya' mulka' tabāk ma deyom da'ira inān. Ya tingkō'an Tuhan maka Bili-bili ina'an ma deyom da'ira ati pinudji du iya e' saga sosoho'anna. 4Ta'nda' e' sigām pamaihu'anna maka sinulatan ōnna tuktuk sigām. 5Halam aniya' sangomna mahē' maka mbal sigām magkagunahan palita'an atawa mata llaw sabab Panghū' Tuhan ya amaranta' sigām. Maka sigām ya ang'ntan pagparinta sampay ni kasaumulan. 6Manjari amissala mala'ikat inān ni aku, yukna, "Ya lapal kabtangan bay tasulatnu ilu b'nnal sadja, kapangandolan asal. Sabab in Panghū'tam Tuhan, ya amasangon Rū-na ma kanabi-nabihan, bay amapi'itu mala'ikatna amata'uwan saga sosoho'anna pasal pakaradja'an marai' na pinat'kka." 7"Pakale kam," yuk si Isa, "asekot na kapi'iluku. Aheya du kakōgan sasuku magkahagad ma kabtangan bay takallam ma deyom sulat ilu." 8Na, aku itu si Yahiya. Bay takaleku maka ta'nda'ku saga pakaradja'an tasulat itu kamemon. Akatis pa'in e'ku akale maka ang'nda', magtūy aku bay pasujud ma alopan mala'ikat, ya bay ama'nda'an aku ai-ai he'. Arak aku amudji iya, 9sagō' yuk mala'ikat e' ni aku, "Da'a ka amudji aku sabab pagkahinu aku sosoho'an Tuhan. Pagkahiku isab saga kanabi-nabihan ya dauranakannu, maka sasuku magkahagad ma lapal sulat itu. Luwal Tuhan dakayu'-kayu' ya pudjita." 10Yukna isab ni aku, "Da'a limbungin lapal bay pamalman ma deyom sulat itu sabab asekot na waktu pamat'kka pakaradja'anna kamemon. 11Sai-sai angahinang kala'atan maka kasabulan, paruhun gom pa'in kala'atanna maka kasabulanna ma sinosōng. Damikiyanna isab sai-sai bay angahinang ahāp subay pasangdan na maghinang ahāp. Maka sai-sai isab asussi pangatayanna subay pasangdan magmasussi." 12"Pakale kam," yuk si Isa. "Asekot na kapi'iluku. Bowaku du tungbas panungbasku a'a kamemon kaniya-kaniya, ai-ai katongoran hinangna. 13Aku in Alip maka Ya', in Awal maka Ahil, in Tagna'an maka Kahinapusan. 14"Aheya kakōganna sasuku anussi pamakayna min tamak kamemon, hatina anussi pangatayanna, sabab kabuwanan sigām kapatut amangan buwa' min kayu makabuwan kallum e', maka kapatut isab palabay min saga lawang pasōran ni deyom da'ira he'. 15Sagō' ina'an ma luwasan da'ira saga maghihinang kalumu'an na pa'in, saga magpapantak, saga a'a maghinang kasabulan d'nda maka l'lla, saga a'a magpapatay pagkahina manusiya', saga a'a magpanumba ni saddī min Tuhan maka saga a'a magpangakkal maka magputing. 16"Aku itu si Isa. Bay soho'ku mala'ikatku pi'ilu ni ka'am saga palhimpunan jama'aku bo' kam pinata'u e'na pasal saga pakaradja'an itu. Aku itu tubu' sultan Da'ud. Aku itu niōnan Maga, bitu'un asahaya." 17Sakali ah'lling Rū Tuhan maka saga a'a ya pinagbahasa pangantin d'nda. Yuk sigām, "Pi'itu ka." Sasuku makakale bissala itu subay ameya'-meya' ah'lling, "Pi'itu ka." Pi'itu kam, sasuku kam patay bohe'. Anginum kam bohe' makabuwan kallum itu. Pangahilas ko' itu ni sai-sai bilahi, minsan halam aniya' tongodna. 18Aku itu si Yahiya. Banda'anta kam, sasuku kam makakale lapal bay takallam ma deyom sulat itu: bang aniya' ganta' amak'nnop ai-ai halam bay takallam ma deyom sulat itu, pinak'nnopan du iya e' Tuhan saga bala' bay tasabbut ma deyomna itu. 19Damikiyanna, sai-sai angulangan kabtangan min deyom sulat itu, kinulangan isab e' Tuhan palsuku'anna ya tasabbut ma deyom sulat itu. Mbal iya kaniya'an buwa' min kayu ya makabuwan kallum. Mbal iya pinasōd ni deyom Da'ira Sussi. 20Na, ya na itu pamissala e' dangan ya anaksi' ma saga pakaradja'an bay pinabukis ma sulat itu, yukna, "Tantu. Asekot na kapi'iluku." Na, bang pa'in ka pi'itu, Panghū' Isa. 21Mura-murahan, bang pa'in ka'am kamemon pinaniya'an tatabangan e' Panghū' Isa. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\