PAMABUKISAN 4

1Puwas e' aniya' saddī pa'nda' ni aku. Aniya' ta'nda'ku lawang aukab ma deyom sulga'. Takaleku isab suwala ya bay amissala ni aku dahū, ya sali' lling tiyup-tiyup. Yukna, "Pariyata' ka pi'itu, pa'nda'anta ka saga pakaradja'an ya song pat'kka." 2Saru'un-du'un du aku kapagbaya'an e' Rū Tuhan ati ta'nda'ku paningkō'an bangsahan ma deyom sulga', maka aniya' Dangan aningkō' ma diyata'na. 3Angillap asal pamaihu'anna, buwat palmata gaddung maka palmata keyat. Paningkō'an inān alengkol e' biradali walna' gaddung. 4Alibut isab e' duwampū' maka mpat paningkō'an saddī, paningkō'an e' duwampū' maka mpat pagmatto'ahan magpamakay pote', maka magpinorong korona bulawan. 5Ya paningkō'an ma t'ngnga' inān asal paluwasan lāt maka l'tte' maka l'ggon maglagublub, maka aniya' pitu' suwariyan parallet ma alopanna. Bang nihati, in pitu' suwariyan inān ya na Rū Tuhan. 6Aniya' isab ma dahuan paningkō'an inān pinaka s'llang aningaw-tingaw, sali' luwa samin. Ta'nda'ku isab ma sakalibut paningkō'an, ma mpat duguna, aniya' mpat binatang. Alapat baran sigām e' mata, min dahuan maka min bukutan. 7Ya pangluwahan dakayu' binatang inān buwat luwa halimaw. Karuwana buwat luwa sapi', kat'lluna buwat pamaihu'an manusiya', maka ka'mpatna inān buwat luwa belle' bang paleyang. 8In mpat binatang inān taga-kepet, nnom hekana pakaniya-pakaniya, maka alapat sigām e' mata deyom-luwasan. Halam aniya' halian sigām magkalang llaw-sangom, yuk-i, "Sussi, sussi, sussi asal Tuhan, ya Panghū' Sangat Kawasa. In iya Tuhan mbal magkapinda sangay min awal tagna' sampay ni kabuwattituhan, sampay isab ni kasaumulan." 9Magkalang na pa'in mpat binatang inān, pagsanglit maka pagmahaldika' maka pagsukul sigām ni Tuhan kakkal salama-lama ya aningkō' ma tingkō'anna bangsahan. Sakahaba' waktu magkalang mpat binatang itu, 10magsujuran saga pagmatto'ahan karuwampū' maka mpat. Paharap sigām ni Dangan ya aningkō' ma tingkō'an e', ati amudji sigām ma iya, ya kakkal allum salama-lama. Pinat'nna' e' sigām saga korona bay paporong sigām ma dahuan paningkō'an bangsahan, bo' yampa sigām amaluwas bissala. Yuk-i, 11"O Tuhan, Panghū' kami, ka'a ya dakayu'-kayu' patut sinanglitan sampay minahaldika'. Patut isab ka kaniya'an kawasa, sabab ka'a ya bay amapanjari kamemon. Asal min kahandaknu angkan pinaniya' ai-ai kamemon, angkan kabuwanan kallum."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\