PAMABUKISAN 6

1Na, sabu pa'in aku ang'nda' pina'an, ta'nda'ku Bili-bili amitas gindan kaissana min gulungan katas inān. Maka takaleku dakayu' binatang min atag paningkō'an inān magsuwala. Sali' l'ggon ya tanog suwalana, yuk-i, "Lanjalin na!" 2Magtūy aniya' ta'nda'ku kura' pote'. Ya angura' inān amowa ba'ugan pana', maka binuwanan iya korona paporong kōkna. Jari angura' iya paluwas minna'an angangga'osan saga bantana kamemon. Mbal iya angaku da'ug. 3Sakali pinitas e' Bili-bili inān ya gindan karuwana, ati takaleku binatang karuwana magsuwala, yuk-i, "Lanjalin na!" 4Magtūy aniya' kura' dakayu' paluwas, kura' alutu' keyatna. Ya angura' inān binuwanan patakos ataha', maka binuwanan iya kapatut angala'anan kasannangan min kaluha'an dunya, sampay amat'nna' kalengogan ma bangsa manusiya' amapagbono' sigām. 5Puwas e' pinitas isab e' Bili-bili ya gindan kat'lluna, ati takaleku binatang kat'lluna magsuwala, yuk-i, "Lanjalin na!" Pag'nda'ku, aniya' kura' ettom pangura'an e' a'a amenten timbangan. 6Jari aniya' takaleku sali' suwala paluwas min t'ngnga' mpat binatang inān. Yuk suwala he', "Ya pam'lli dapansing buwas tirigu atawa t'llu pansing dawa subay gadji a'a dang'llaw. Sagō' in ns'llan maka binu da'a subay pinaka'at." 7Puwas e' pinitas isab e' Bili-bili ya gindan ka'mpatna, ati takaleku binatang ka'mpatna magsuwala, yuk-i, "Lanjalin na!" 8Pag'nda'ku aniya' kura' angamudas, sali' halam laha'na. Ya angura' inān niōnan Kamatay, maka paturul min buli'anna niōnan Ahirat. Manjari in duwangan itu binuwanan kapatut amapatay dabahagi' min bahagi' mpat ma manusiya' kamemon ma dunya. Bono', gotom, bonglay, sampay sattuwa talun, ya pinat'kka e' duwangan itu pamapatay saga a'a. 9Puwas e', pagpitas pa'in e' Bili-bili ya gindan kalimana min gulungan katas e', ta'nda'ku maina'an, ma deyo' tongod pagkulbanan, saga umagad a'a. A'a inān bay pinapatay ma sabab pagnasihat sigām ma palman Tuhan, maka ma sabab katuyu' sigām anaksi' ma pasal si Isa Al-Masi. 10Sakali angalingan saga umagad itu. Atanog pangalingan sigām, yuk-i, "O Tuhan Panghū' kami, ka'a ya tunggal Sangat Kawasa. Mahasussi ka maka ab'nnal to'ongan! Buwattingga gi' t'ggolna bo' yampa hukumnu saga a'a ma dunya he'? Sumiyan sigām pagmulka'annu ma sabab pamapatay sigām ma kami itu?" 11Jari binuwanan sigām juba pote' pakaniya-pakaniya, ati sinō' sigām pahali-hali gi' dai'-dai'. Subay kono' jukup ya heka dauranakan sigām sosoho'an Tuhan pinapatay bo' yampa minulka'an saga a'a bay amapatay he'. 12Na, aubus pa'in ina'an-i, ta'nda'ku Bili-bili amitas gindan ka'nnomna min gulungan katas. Magtūy aniya' linug aheya makajogjog deyom dunya. Angalendom isab mata llaw sali' hantang karut ettom, maka luwa bulan inān akeyat pinaka luwa laha'. 13Sampay bitu'un ma b'ttong langit, sikapakpakan sali' hantang buwa' kayu amalaganas hūgna bang taluwa' badju. 14Nilanyapan isab langit sali' hantang katas nilūnan, maka kamemon kabūd-būran maka kapū'-pū'an apinda min baina. 15Manjari saga a'a ma dunya, saga kasultanan maka saga parinta, saga kanakura'an sundalu, saga a'a dayahan maka a'a ga'osan sampay isab a'a kamemon, ata maka ngga'i ka ata, magtapukan di-sigām sama-sama, ai-na ka ma deyom songab batu, ai-na ka ma deyo' kabatuhan ma kabūd-būran. 16Aminta-minta sigām ni kabūd-būran maka ni kabatuhan, yuk-i, "Tambunin kami, bo' supaya kami mbal ta'nda' e' Dangan ya aningkō' ma paningkō'an bangsahan, bo' mbal isab taluwa' mulka' min niōnan Bili-bili. 17Sabab ta'abut na waktu pamat'kka mulka' e' sigā ma manusiya'. Halam aniya' makasandalan mulka' inān, minsan sai."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\