RŌM 10

1Saga dauranakanku bebeya'an si Isa, ya pagmatayanku to'ongan pagkahiku bangsa Yahudi, bang pa'in sigām lappasan bo' makasōd ni deyom sulga'. Ya ko' ina'an pangamu'-ngamu'ku ni Tuhan. 2Makasaksi' aku ma pasal katuyu' sigām ma Tuhan, sagō' halam tahati e' sigām bang ai kataluwa'anna. 3Halam tahati sigām bang buwattingga e' Tuhan angampun dusa, maka e'na amuwan kabontolan ma manusiya'. Angusul sigām ma agama sigām, ati mbal anambut kabontolan ya pamat'nna' Tuhan ma sigām. 4Ya sara' bay tasulat e' si Musa taga-katumanan na pagka makapi'itu na Al-Masi, manjari sai-sai angandol ma iya niōnan abontol e' Tuhan. 5Aniya' isab tasulat e' si Musa pasalan a'a amogbogan sara' supaya binista abontol e' Tuhan. Yuk sulat e', "Sai-sai angahinang panoho'an sara' itu, aniya' kallumna kakkal." 6Aniya' sulat dakayu' pasal kabontolan atay ya pinaniya'an sasuku angandol, yuk-i, "Da'a kam atilaw-tilaw ma deyom ataybi bang sai patukad pariyata' ni sulga'." (Hatina sai amareyo' Al-Masi minnē'.) 7"Da'a isab kam atilaw bang sai pareyo' ni deyom ahirat." (Hatina sai amowa Al-Masi pariyata' min lahat kamatayan.) 8Kira-kirahunbi ayat Kitab dakayu', ya yuk-i, "Ilu na lapal Tuhan ma ka'am. Ilu ma deyom bowa'bi. Ilu isab ma deyom ataybi." Hatina ilu na ma ka'am lapal bay nasihat kami pasal pangandol ma si Isa Al-Masi. 9Bang kam magpasab'nnal in si Isa Panghū'bi maka magkahagad to'ongan min deyom ataybi in iya bay pinakallum min kamatay e' Tuhan, tantu kam lappasan bo' pasōd ni deyom sulga'. 10Sabab min pagkahagadtam ma si Isa ya angkan kitam binista abontol e' Tuhan, ati bang kitam angahaka sab'nnal ni a'a kasehe'an pasal pagkahagadtam, minnē' kitam lappasan. 11Yuk sulat Kitab isab, "Sai-sai magkahagad ma iya halam aniya' pagsusunanna sapupud-daya." 12Talapay manusiya' kamemon pinagbissala ma ayat Kitab itu, sabab mbal magbidda' Yahudi maka ngga'i ka Yahudi. Dakayu' du Tuhan ya pameya'an e' sigām kamemon, maka aheya kahāpan pamuwanna ma sasuku parahing ni iya. 13Buwat tasulat ma deyom Kitab, ya yuk-i, "Sai-sai parahing ni Panghū', tantu lappasan." 14Buwattingga e' sigām parahing ni Panghū' bang halam gi' makapam'nnal ma iya? Maka buwattingga e' sigām am'nnal bang halam gi' bay makakale lapal ahāp? Buwattingga isab e' sigām akale lapal ahāp bang halam aniya' magnasihatan sigām? 15Maka buwattingga isab e' a'a magnasihat bang halam aniya' bay anoho' iya magnasihat? Sagō' aniya' bay sinoho', buwat tasulat ma deyom Kitab, ya yuk-i, "Kahāp du pa'in bang aniya' amowahan kita lapal ahāp!" 16Saguwā' ngga'i ka a'a kamemon bay akale lapal ahāp itu, buwat na bay pamūng si Isaya inān, ya yuk-i, "O Tuhan, kulang du a'a magkahagad ma panglapal kami." 17Manjari lapal pasal Al-Masi subay pinagnasihat dahū bo' yampa takale e' a'a, ati minnē' aniya' pagkahagad sigām. 18Amikilan aku pasal bangsa Isra'il. Kalu baha' halam takale sigām lapal ahāp pasal si Isa Al-Masi? Sagō' tantu takale sabab atanyag lapal itu, buwat tasulat ma deyom Kitab, yukna, "Patanyag pamandu' sigām ni kamemon bangsa, pasampay bissala sigām ni mpat pidju alam." 19Amikilan lagi' aku, kalu halam tahati e' bangsa Isra'il pasal lapal itu. Sagō' tahati du. Si Musa ya makarahū anambung, yukna, "Pagalakta kam ni bangsa kasehe', ya yukbi halam aniya' gunana. Pap'ddi'ku ataybi tudju ni bangsa dakayu', ya pangannalbi mbal makata'uwan aku." 20Atampal du pangallam Tuhan ya tasulat e' si Isaya, yuk-i, "Tabāk aku e' saga a'a bay halam amiha aku. Panyata' aku ni saga a'a halam bay atilaw ma pasalanku." 21Saguwā' buwattitu ya pamissala Tuhan ma pasal bangsa Isra'il, yukna, "Kahaba' llaw bilahi aku anaima' saga a'a anagga' aku, ya anagga' na pa'in ma kabaya'anku."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\