RŌM 11

1Manjari angannal-ngannal lagi' aku: "Tinimanan bahā' e' Tuhan bangsa dakayu'-kayu' ya palsuku'anna?" Tantu mbal. Bangsaku ko' inān sabab bangsa Isra'il aku, tubu' si Ibrahim, min panubu' si Benjamin. 2Halam katimanan e' Tuhan bangsa ya bay tapene'na sangay min awal tagna'. Kata'uwanbi ya tasulat ma deyom Kitab, waktu kapanutul si Elija ni Tuhan pasal bangsa Isra'il. Yuk si Elija e', 3"O Tuhan, pinapatay e' sigām saga nabi sosoho'annu. Nilubu e' sigām pagkukulbanan kami ni ka'a. Hal aku la'a takapin min ba'anan nabi, ati piniha aku e' sigām bo' pinapatay." 4Entomunbi bay panambung Tuhan ma panutul si Elija e', yuk-i, "Aniya' gi' pitu' ngibu a'a bay kapinanku, a'a halam bay makasumba ni ta'u-ta'u Ba'al." 5Damikiyanna ma buwattina'an, aniya' gi' takapin bangsa Isra'il halam pataikut min Tuhan, a'a isab tapene'na min lasana maka min ka'ase'na ma sigām. 6Bang kasi-lasa Tuhan ya sababanna angkan iya amene' a'a, tantu ngga'i ka kahinangan manusiya' ya makasabab. Sagō' bang Tuhan bay amene' a'a ma saukat na ahāp hinangna, sali' halam aniya' pūs ma ase' maka lasa Tuhan e'. 7Jari ai lagi'? Halam tabāk e' bangsa Isra'il ya pagmatayan sigām. Luwal a'a pinene' e' Tuhan ya makabāk. Bay pinatuwas kōk saga a'a kasehe'an, 8buwat tasulat ma kitab, ya yuk-i, "Pinabongog e' Tuhan pamikil sigām, ya po'on mbal makahati. Aniya' mata sigām sagō' mbal maka'nda', Aniya' tainga sigām sagō' mbal makakale." 9Aniya' isab bay pamissala si Da'ud, yukna, "Bang pa'in sigām nijallat e' paglami sigām, Bang pa'in sigām palukbu' sampay ah'bba', panungbas kala'atan sigām. 10Bang pa'in palendom pang'nda' sigām bo' mbal maka'nda', bang pa'in parukkug bukut sigām sampay ni kasaumulan." 11Amikilan lagi' aku pasal bangsa Isra'il itu. Ya kah'bba' sigām inān, anatas bahā' sampay ni kasaumulan? Tantu mbal. Sabab buwattitu ya pinagmohotan e' Tuhan: saga bangsa ngga'i ka Isra'il pas'lle' na lappasan min hukuman dusa ma sabab karusahan bangsa Isra'il. Minnē' isab in bangsa Isra'il tabowa angihid pagka tinaikutan. 12Kira-kirahunbi, bang kaniya'an kahāpan saga a'a ngga'i ka Isra'il ma sabab karusahan bangsa Isra'il, maka ma sabab kapanaikut Tuhan ma sigām, luhūy paheya kahāpan ma palbangsa-bangsahan kamemon bang jukup na saga a'a Isra'il magpangahagad. 13Aniya' pamissalaku ma ka'am ya ngga'i ka Yahudi. Kawakilan aku e' Tuhan magnasihat ma buwat ka'am. Paheyaku isāb pagnasihatku itu ma atay, 14bang pa'in pinaihid pagkahiku Yahudi bo' supaya aniya' sigām lappasan min mulka'. 15Sabab bang maghāp na Tuhan maka saga palbangsa-bangsahan ma sabab kataikut Tuhan ma bangsa Isra'il, ai kaluwasanna bang sigām tinaima' e' Tuhan pabīng? Lumandu'an ahāp. Sali' sigām a'a pinakallum pabīng min kamatay. 16Buwat tinapay bang ma pangaddat Yahudi. Niakup dangkuri' min addunan bay panukbal ni Tuhan, paltanda'an in tinapay inān kamemon palsuku'an Tuhan du. Atawa po'on kayu, panukbal gamutna ni Tuhan, jari palsuku'anna katibu'ukan kayu inān sampay ni sangana. 17Na, magparalilan aku: bang aniya' sanga sinagpe' min po'on kayu ni'ipat, bo' aniya' sanga kayu talun pinabatuk ni bay panagpe'an sanga tagna', jari kabahagi'an kajatuhan min kayu ni'ipat saga magdalos na maka gamutna. 18Sagō' da'a pagabbu-abbuhinbi, sabab ka'am ilu hal sanga, maka ngga'i ka sanga ya amuwan kallum ma gamut. Gamut ya amuwan kallum ma sanga. 19Kalu yukbi, "B'nnal ko' ilu, saguwā' sinagpe' sigām e' Tuhan supaya kami kapabatukan." 20Aho', b'nnal. Sagō' ya po'on sigām bangsa Isra'il sinagpe' sabab agagga am'nnal ma Tuhan, ati ka'am ya pinabatuk ni po'on kayu ma sabab kapam'nnalbi. Sagō' da'a pagmalangkahianbi ina'an-i. Gom pa'in kam magmatāw, ya aniya' kam sinagpe' buwat bay sigām. 21Sabab hatina, bang mbal allog Tuhan ma saga sanga porol, ya du ka'am mbal ka'lloganna. 22Kira-kirahunbi ka'ase' Tuhan maka kab'ngngisna. Kab'ngngisanna saga a'a ya pataikut min iya, saguwā' ka'ase'anna kam bang pa'in pataptap ma kahāpna, mbal magla'an-la'an. Bang kam ganta' pataikut min pangandolbi, ya du ka'am sinagpe' du buwat ibarat sanga kayu. 23Ya balikna, pinabatuk bangsa Isra'il ni bay bai sigām, bang sigām ganta' pahali anulak Al-Masi. Sabab halam aniya' ahunit ma Tuhan. 24Ya hantang hatulanna, bang ka'am bay niā' min kayu jaitun talun bo' pinabatuk ni kayu ni'ipat, labi aluhay bang bangsa Isra'il pinabīng ni kayu bay panagpe'an sigām tagna', sabab ya na po'onan sigām. 25Saga dauranakanku, aniya' bay pamata'u aku e' Tuhan ma pasal bangsa Isra'il itu. Bilahi aku amahatian ka'am supaya kam mbal amikil di-bi in ka'am ahāp min sigām. Buwattitu: in bangsa Isra'il itu bay agagga am'nnal ma si Isa Al-Masi, saguwā' mbal anatas kagagga sigām. Bang ajukup na kaheka'an a'a min bangsa saddī ameya' ma Tuhan, ameya' isab bangsa Isra'il. 26Manjari lappasan isab bangsa Isra'il kamemon, buwat bay sinulat ma deyom Kitab, ya yuk-i, "Pi'itu min lahat Siyun ya Manglalappas. Pahalamna saga la'at bay tahinang e' panubu' si Yakub. 27Makapi'ilu pa'in aku, la'ananku dusa sigām kamemon, buwat bay asal tajanji'ku ma sigām." 28In bangsa Isra'il itu bay banta Tuhan sabab tasulak e' sigām lapal ahāp pasal si Isa Al-Masi, sagō' in kahāpan bay ma sigām tagna' papelleng na ni bangsa saddī. Saguwā' mbal du taptap kapanagga' sigām, sabab nientom e' Tuhan bay kapamene'na ma ka'mbo'-mbo'an sigām, angkan sigām kinalasahan na pa'in. 29Sabab Tuhan, bang aniya' a'a bay pinene' e'na sampay lidjiki'anna, mbal to'ongan apinda niyatna. 30Ka'am ngga'i ka Yahudi ilu, bay kam anulang kabaya'an Tuhan ma waktu palabay inān, manda' kina'ase'an kam e'na buwattina'an ma sabab kapanulang bangsa Yahudi. 31Ya du isab bangsa Yahudi, tasulang e' sigām kabaya'an Tuhan buwattina'an, sagō' kina'ase'an sigām e' Tuhan buwat ka'ase'na ma ka'am. 32Min kahandak Tuhan angkan in kamemon bangsa manusiya' tahinang sali' sapantun pilisu mbal makalimaya min kapanulang sigām, bo' supaya in sigām kamemon pinat'kkahan ase'na. 33Mbal tapula'-pula' kahāp Tuhan, ka'ase'na, pangita'una maka panahu'anna. Halam aniya' min kitam makahati ma kagara'anna maka ma kahinanganna. 34Buwat yukna ma deyom Kitab, "Sai makata'u panahuan Tuhan? Sai makapituwahan iya? 35Sai bay makabuwanan Tuhan ai-ai, atawa bay makapautang ma iya?" 36Min Tuhan asal ai-ai kamemon. Iya ya bay amaniya' kamemon maka iya isab sababanna angkan paniya' ba'anan ai-ai kamemon. Sanglitanta iya ni kasaumulan. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\