RŌM 13

1In kitam manusiya' kamemon subay ameya' ma saga a'a magparinta ma paglahattam sabab halam aniya' kabuwanan kapatut magparinta bang ngga'i ka min kahandak Tuhan. 2Sasuku anagga' ma a'a magparinta, sali' Tuhan maka panoho'anna ya sagga'na, angkan iya taluwa' hukuman. 3Bang a'a maghinang ahāp mbal du tināw ma parinta. Luwal a'a maghinang kala'atan ya tināw. Bang kam mbal bilahi tināw ma a'a magparinta, subay ahāp sadja hinangbi. Sinanglitan kam e'na 4sabab sosoho'an Tuhan iya, a'a pinat'nna' maghinang kahāpan ma pasalanbi. Saguwā' bang kam ganta' maghinang kala'atan, patut kam tināw, sabab nakura' inān taga-kapatut aminasa ka'am. Sosoho'an Tuhan iya, wajib aminasa sasuku maghinang ala'at. 5Angkan kam subay magmaluluy ma saga a'a ang'ntan pagparinta, kaissana ma sabab kam tināw bininasa, karuwana ma sabab kata'uwanbi ma deyom itikadbi bang ai subay hinangbi. 6Ya he' sababanna angkan kam subay amayad sukay parinta, sabab sosoho'an Tuhan saga a'a ya maghinang ma deyo'an parinta inān. 7Subay kam amayaran sigām sukay pila-pila ya katongoranna, ai-na ka tongod ni usahabi, ai-na ka tongod ni baranbi. Pagaddatinbi sigām kamemon bang aniya' kawasa sigām patut pinagaddatan. Pagmahaltabatinbi bang patut pinagmahaltabatan. 8Bang aniya' utangbi, bayarinbi bang ta'abut waktuna. Aniya' isab utang mbal kabayaran, ya na lasa ma pagkahibi. Bang kam alasa ma pagkahibi tatuman e'bi panoho'an-sara' bay tasulat e' si Musa, 9ya yuk-i, "Wajib kam da'a angaliyu-lakad min paghola'bi. Wajib kam da'a amapatay, da'a anangkaw, da'a anganapsuhan alta' kasehe'anbi." Ya panoho'an panambatku itu maka panoho'an kasehe', tapagdakayu' maka panoho'an dakayu'-dakayu', ya yuk-i, "Kalasahinbi pagkahibi buwat e'bi alasahan baranbi." 10Hatulanna, sasuku alasa ma pagkahina mbal to'ongan bilahi angala'at iya. Angkan bang kitam alasahan pagkahita manusiya', tatuman e'tam sara' Tuhan maka panoho'anna kamemon. 11Patut subay hinangbi panoho'an itu sabab song na waktu pabīng si Isa. Asekot na min katagna' pam'nnalta ma si Isa. In kitam sali' hantang a'a bay magtulihan, sagō' abati' na. 12Sōng palabay kalendoman, ya masa pangandusa. Apote' na sobangan, angkan subay bbahanta kahinangan ala'at, ya nihinang ma deyom kalendoman. Subay kita sakap anagga' kala'atan, buwat ibarat sundalu magsakap. 13Kaul-pi'ilta subay ahāp, ya tōp ma a'a pat'nna' ma deyom kasawahan. Angkan da'a subay dumasiyaw paglami-lamita, da'a kita maglango-lango, da'a magba'is, da'a magkasabulan. Da'a kita magbono', da'a isab maglindi-lindi. 14Sapantun badju' paghaggut, ahāp lagi' bang Panghū'tam si Isa Al-Masi ya pangalampikbi. Da'a kannalunbi napsu baranbi bang buwattingga e'bi amarūl.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\