RŌM 15

1Sasuku kitam akosog pangandoltam ma Tuhan subay anabang ma a'a kasehe'an ya mbal angandol to'ongan. Subay tanggungtam kalammahan sigām. Ngga'i ka baranta ya subay sinulut, 2sagō' danakantam bebeya'an si Isa Al-Masi, pamahāp kahālanna bo' supaya pasōng pahogot pangandolna. 3Panunurantam Al-Masi sabab halam iya bay angandūlan di-na. Atumlang ya tasulat ma deyom Kitab, yuk-i, "Ka'a, Tuhan, pinamūng-mūngan ala'at, bo' aku ya t'kkahan himumungan sigām." 4Ai-ai ma deyom Kitab bay pinasulat e' Tuhan ma awal jaman pangā'antam kapamintāngan, bo' supaya ahogot imantam maka kasandal ma katiksa'an. Minnē' kitam angaholat lappasan. 5Tuhan ya amasandal maka amahogot imantam. Mura-murahan, bang pa'in kam tinabang e'na bo' kam magdakayu' pikilan hinabubi anunud ma si Isa Al-Masi. 6Jari maguyun kam amudji ma Tuhan, ya Mma' sin Panghū' Isa Al-Masi. 7Taima'unbi kasehe'anbi angandol ma Al-Masi, buwat kapanaima' ka'am e' Al-Masi. Tapudji Tuhan bang buwattē' panaima'bi. 8Haka'anta kam pasal Al-Masi, bay iya pi'itu ni dunya anabang bangsa Yahudi bo' sigām makatantu in Tuhan kapangandolan du, ati bo' atuman bay janji'na ma pangkat kami. 9Ya minaksud e'na saga a'a ngga'i ka Yahudi bo' supaya sigām amudji Tuhan ma sabab ka'ase'na. Buwat bay tasulat ma deyom Kitab, ya yuk-i, "Magsukul aku ni ka'a, Tuhan, ma deyoman saga a'a ngga'i ka Yahudi. Magkalang aku kalangan pamudji ōnnu." 10Aniya' gi' ayat Kitab dakayu', yuk-i, "Ka'am kabangsa-bangsahan ya ngga'i ka Yahudi, dai' kam magkōg-koyag sama-sama maka bangsa ya tapene' e' Tuhan." 11Maka ayat itu gi': "Sanglitinbi Tuhan, ka'am kamemon ya ngga'i ka Yahudi. Pudjihunbi iya, ka'am sabarang bangsa." 12Aniya' isab bay sinulat e' si Isaya pasal Al-Masi, yuk-i, "Aniya' tubu' si Jesse palahil ni dunya ma sinōng. Magbaya' du iya ma bangsa ngga'i ka Yahudi, ati iya ya pangasahan sigām." 13Mura-murahan, bang pa'in kam kaniya'an kakōgan maka kasannangan deyom atay min Tuhan, ya po'onan holatanbi, pagka kam angandol na pa'in ma iya. Ati manglabi-labihan kaholatanbi ma sabab kawasa min Rū Sussi. 14Saga dauranakanku, halam aniya' hawal-hawalku ma sababanbi. Tatantuku in ka'am ahāp kasuddahanbi, aheya isab pangita'ubi, patut kam magpandu'-pandu'an di-bi. 15Saguwā' aniya' gi' pamaentomku ka'am, ya po'on aku atawakkal amabeya' sulat itu. Halam aniya' pagduwa-duwaku anulatan ka'am sabab taga-wakil aku min Tuhan. 16Maghinang aku ma si Isa Al-Masi ma pasalan saga bangsa saddī min Yahudi. Ibarat aku imam magnasihat lapal ahāp min Tuhan, bo' supaya angandol saga bangsa kasehe'an. Ungsuranku sigām ni Tuhan dalil tutukbalan. Kasulutan iya ma sigām, sabab tasussi na pangatayan sigām e' Rū Sussi. 17Na, mbal aku aiya' magpata'u pasal paghinangku ma Tuhan, sabab si Isa Al-Masi ya pagkōganku. 18Halam aniya' pagbissalahanku haliyu min bay pamahinang aku e' Al-Masi. Maka Al-Masi ya sababna angkan tabowa saga bangsa saddī ameya' ma Tuhan. Takale e' sigām pagnasihatku, ta'nda' e' sigām saga hinang bay hinanganku 19min kawasa Rū Sussi, hatina saga paltanda'an maka hinang kainu-inuhan a'a. Bay pasaplagku to'ongan lapal ahāp pasal si Isa Al-Masi, tinagna'an min Awrusalam sampay ta'abut lahat Ilirikum. 20Sangay min tagna' kapagnasihatku, ya pagmatayanku subay pinasaplag lapal ahāp itu ma lahat halam bay kapakalehan pasal Al-Masi, sabab mbal aku bilahi anugpat ni bay tahinang e' a'a bay dumahū min aku. 21Kabaya'anku subay atuman sulat Kitab itu, ya yuk-i, "Saga a'a halam bay pinata'u ma pasalanna, makata'u du ma sinosōng, maka a'a halam bay makakale, makahati na." 22Ya ko' ina'an sababna angkan aku bay makat'ggol pi'ilu ni ka'am, sabab hinangku angalatag kalahatan ītu subay apuwas dahū. 23Sagō' atammat na hinangku ma jadjahan ītu. Bilahi na aku sidda patibaw ni ka'am, 24manjari agara' na aku amusay ni lahat Kastila', sagō' bilahi aku pahapit ni ka'am dahū bo' supaya kitam makapag'nda'. Bilahi isab aku patuntulbi, bang aku song pauntas ni papehē'anku he'. Subay na ahāp katibawku ma ka'am bo' yampa aku ala'an. 25Saguwā' aniya' gi' gawiku dahū. Itiya' aku ni Awrusalam ang'nde'an tutulungan ni saga a'a suku' si Isa mahē'. 26Sabab bay animuk sīn saga jama'a si Isa ya maglahat ma sakalibut lahat Makidunya maka Akaya itu, panulung saga miskin ma kajama'ahan suku' Tuhan ma Awrusalam. 27Hilas isab min deyom atay sigām, maka patut isab sabab Yahudi ya po'onna angkan sigām ngga'i ka Yahudi bay pinakalehan lapal min Tuhan. Tauwa' bang bangsa Yahudi ya pinahampitan ai-ai bay pangalidjiki' saga a'a ngga'i ka Yahudi. 28Manjari bang atangbus gawiku ang'nde'an kamemon bay pinabowa ma aku, pauntas aku tudju ni lahat Kastila' ati pahapit du ni ka'am. 29Kata'uwanku isab, bang aku ganta' makat'kka ni ka'am, tantu kam bowahanku kahāpan aheya min Al-Masi, kahāpan halam kulangna. 30Saga dauranakanku, kata'uwanku aheya pangisbatbi ma si Isa Al-Masi Panghū'tam maka aniya' lasabi luwas min Rū Tuhan, angkan aku angamu' junjung itu. Gapi'unbi aku, amu'inbi aku tabang ni Tuhan. 31Amu'-amu'inbi isab aku bo' aku mbal ainay e' saga a'a ma lahat Yahudi ya mbal magkahagad ma si Isa. Amu'inbi isab aku kahāpan pasal tutulungan ya bowaku pina'an, bang pa'in tinaima' sangkahāpan e' saga a'a suku' Tuhan he'. 32Jari bang kabaya'an Tuhan, pasampay du aku ni ka'am maka kalasiganku aheya, ati ahāp palasahanku bang kita makapag'nda'. 33Na, mura-murahan, bang pa'in kam ginapi' kamemon e' Tuhan, ya po'onan kasannangan. Amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\