RŌM 5

1Manjari itu, pagka niampun na kitam sampay nihinang abontol ma bistahan Tuhan ma sabab pangandoltam, magkahāp na kitam maka iya, min bay tahinang e' Panghū'tam si Isa Al-Masi. 2Pinananaman kitam kaheya tabang Tuhan ma sabab pangandoltam ma si Isa, ati pataptapantam tabang itu buwattina'an. Magkōg-koyag kitam sabab aniya' holatantam in kitam pinahampitan kasahaya'an Tuhan. 3Ngga'i ka isab hal pakaradja'an sinōng ya amuwan kakōgan, sampay pakaradja'an ma buwattina'an minsan kitam ma deyom katiksa'an, sabab kata'uwantam isab, bang kalabayantam katiksa'an pasōng lagi' kasandaltam. 4Bang kitam anandal, ka'amuhan du Tuhan ma kaul-pi'iltam. Maka bang iya ka'amuhan, tantu aniya' holatantam ahāp. 5Halam aniya' pagsusunantam bang buwattē' kaholatantam, sabab itiya' asal Tuhan pinat'nna' ma deyom pangatayantam, labay min Rū Sussi ya pamuwan e' Tuhan. 6Sabab hatina, ma waktu bay panugila' e' Tuhan, waktu halam aniya' ga'ostam, bay amatay Al-Masi ganti' saga a'a baldusa. 7Alahang aniya' manusiya' lilla' amatay ganti' sehe'na minsan painay ka'adilna. Kalu-kalu bang a'a ahāp to'ongan kasuddahanna, ya aniya' makatawakkal amatay ma pasalna. 8Saguwā' pina'nda'an kitam e' Tuhan bang buwattingga heya lasana ma kitam, sabab amatay Al-Masi ganti'tam, ma waktu lagi' kitam masi ma deyom karusahan. 9Na, pagka kitam abontol ma bistahan Tuhan ma sabab kamatay si Isa, manantuhi kitam lappasan e'na min mulka'na. 10Maghāp na kitam maka Tuhan sabab min kamatay Anakna, waktu lagi' kitam masi amantahan Tuhan. Na, bang kitam nihāp e' Tuhan ma sabab kamatay Anakna, palabi gi' kalappastam ma sabab kallumna pabalik. 11Maka ngga'i ka hal e'-i. Aniya' gi' isab kakōgantam aheya ma sabab bay tahinang e' si Isa Al-Masi Panghū'tam, angkan kitam maghāp na maka Tuhan. 12Na, aniya' dangan manusiya' bay makarusa, ya po'on aniya' dusa ma dunya itu. Bay iya makahinang dusa, ati minnē' aniya' kamatay ma dunya. Ya kamattihanna aniya' kamatay ma manusiya' kamemon, sabab magdusa kitam kamemon. 13Ma halam gi' aniya' sara' bay pamuwan ma si Musa e' Tuhan, aniya' asal dusa ma dunya itu. Sagō' sat'ggol halam aniya' sara' pinal'ngngan, in dusa sigām mbal kaōnan langgal sara'. 14Malaingkan in binangsa manusiya' kamemon min si Adam sampay ni si Musa bay kapagbaya'an he' kamatay. Beya' isab saga a'a ya mbal magsali' dusa sigām maka bay dusa si Adam waktu kapanagga'na panoho'an Tuhan. Si Adam itu sali' suntu'an pangā'antam panghati pasal a'a dangan ya pi'itu ni dunya ma llaw damuli. 15Sagō' atā pagbidda'an dusa si Adam maka kahāpan ya pamuwan kitam e' Tuhan. Magpatayan bangsa manusiya' ma sabab dusa a'a dakayu' inān, sagō' ballabi-labihan kahāpan Tuhan ya pangahilasna ma manusiya' labay min kasi-lasa si Isa Al-Masi, ya a'a dakayu' itu. 16Lāgi, magbidda' ya pamuwan e' Tuhan maka kamattihan dusa si Adam. Dakayu' du dusa bay tahinang e'na ati minnē' kitam kamemon katōngan dusa. Saguwā' saddī kahāpan ya pangahilas Tuhan ma manusiya' supaya sigām tabistana abontol, minsan landu' aheka paldusahan bay tahinang sigām. 17Hatina, in manusiya' kamemon kapagbaya'an na pa'in e' kamatay ma sabab dusa a'a dangan, malaingkan in kamatay itu mbal maka'atu ma kabontolan atay ya pamuwan e' Tuhan ma sasuku anaima' ase'na maka lasana. Ya kamaujuranna, sasuku makataima' kasi-lasa itu tahinang sali' sultan makapagbaya' ma dusa, sabab min a'a dakayu', ya si Isa Al-Masi. 18Ya hatulanna, dakayu' du dusa tahinang e' dangan a'a, jari hukuman Tuhan ya kamattihanna ma saga a'a kamemon. Damikiyanna, dakayu' du hinang abontol tahinang e' a'a dangan, jari kabontolan maka kallum kakkal ma a'a kamemon ya kamattihanna. 19Dakayu' du a'a bay anagga' panoho'an Tuhan, ati aheka tabowa angandusa ma sabab iya ya panunuran. Damikiyanna isab ma damuli itu, dakayu' du a'a bay ameya' ma panoho'an Tuhan, ya si Isa Al-Masi, ati aheka tahinang abontol ma bistahan Tuhan labay min si Isa he'. 20Na, pagka dusahan asal saga manusiya', aniya' sara' bay pinat'nna' e' Tuhan bo' supaya kak'nnopan kalanggal sara' sigām. Saguwā' minsan buwattingga kosog dusa manusiya', palabi lagi' lasa maka ase' Tuhan ma sigām. 21Jari in binangsa manusiya' kamemon bay kapagbaya'an asal e' dusa sigām, ati kamatay ya kamattihanna. Saguwā' kapagbaya'an na kitam e' lasa maka ase' Tuhan, ati kallum kakkal ya kamattihantam, sasuku kitam tabista abontol e' Tuhan ma sabab bay kahinangan si Isa Al-Masi Panghū'tam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\