RŌM 6

1Na, buwattingga? Pasangdantam bahā' kabaya'antam magdusa, bo' supaya pasōng lagi' ase' maka lasa Tuhan. 2Tantu mbal! Sabab kitam itu sali' hantang a'a amatay, ya mbal na makapagdusa, angkan kitam subay ang'bba min dusa. 3Sabab kata'uwanbi, bay kitam pinandi tanda' saksi' in kitam lamud na ma si Isa Al-Masi, ati minnē' aniya' lamudtam ma kamatayna. 4Hatina to'ongan, sali' kitam hantang paunung na ma Al-Masi kinubul maka iya, pagka buwattē' kapamandi ma kitam. Sali' kitam da-kamatay maka iya, bo' supaya kita kabuwanan kallum baha'u buwat bay pamakallum iya min kawasa Mma'na Tuhan. 5Sabab hatina, bang kitam parongan amatay maka si Isa, tantu kitam magdongan maka iya pinakallum pabalik. 6Kata'uwantam isab, in kajarihantam tagna' wa'i pinapatay ma hāg magbeya' maka Al-Masi, bo' supaya pahalam kala'atantam. Jari mbal na kitam tabowa binanyaga' pabīng e' saga dusatam, 7sabab sai-sai amatay apuwas na min hukuman dusa. 8Bang kitam bay parongan ma Al-Masi ma kamatayna, am'nnal du kitam in kitam parongan ma iya ma kallumna. 9Sabab kata'uwanta Al-Masi, in iya bay pinakallum pabīng min kamatay, angkan mbal na magkamatay pabalik. Puwas na iya min kamatay sampay ni kasaumulan. 10Min t'dda du iya bay amatay bo' supaya kapuwasanna paldusahan manusiya' kamemon. Saguwā' in kallumna buwattina'an ma okoman Tuhan na. 11Ya du ka'am, subay bistahunbi baranbi sali' hantang a'a amatay, ang'bba na min katagihanna magdusa. Allum na kam bang harap ni Tuhan, ma sabab si Isa Al-Masi ya parakayu'anbi. 12Angkan kam subay mbal kapagagihan e' dusa indaginis, bo' mbal beya'bi napsubi. 13Paggatunbi baya' ginhawa-baranbi bo' kam mbal tabowa angahinang kala'atan. Pamalilla'unbi baranbi ni Tuhan, sabab a'a kam bay pinakallum e'na pabīng min kamatay. In ginhawa-baranbi ilu subay pamasuku'bi ni iya paglagina ma kahinangan abontol. 14Da'a kam magpasagad pinagagihan e' dusabi, sabab puwas na kam min kal'ngnganan sara'. Ma gomgoman Tuhan na kam, kaniya'an ka'ase'na maka kalasana. 15Na, ai lagi'? Angandusa bahā' kitam ma sabab apinda min kal'ngnganan sara' ni ase' maka lasa Tuhan? Tantu mbal. 16Kata'uwanbi du, bang kam saupama magpatiata ni a'a dakayu', pinagbaya'an kam e'na sabab atana kam. Ati bang dusa ya pa'atahanbi, kamatay ya kamattihanna. Bang kabaya'an Tuhan ya pa'atahanbi, na, kabontolan atay ya kamattihanna. 17Angkan aheya pagsukulan ni Tuhan! Tagna', bay kam tabanyaga' e' dusa, sagō' makakale pa'in kam ma pamandu' ya pangandolanbi na, magtūy beya'bi magatay-pote'. 18Jari pinaluhaya na kam min dusa bay pamanyaga'an ka'am tagna', ati banyaga' Tuhan na kam maghinang kabontolan. 19Amaralil aku pasal banyaga' maka nakura' bo' supaya tahatibi, sabab kulang lagi' akkalbi. Ma waktu tagna' inān bay kam magparūl binanyaga' e' dusabi, ya po'on kam maghinang kasabulan maka kala'atan duhun manduhun. Saguwā' buwattina'an Tuhan ya pagbanyaga'anbi, angkan kam maghinang ai-ai abontol ya makasussi pangatayanbi. 20Sat'ggol kam sapantun banyaga' abowa-bowa e' ba'anan dusabi, mbal kam pasoho' maghinang kabontolan. 21Makaiya'-iya' ya bay kahinanganbi tagna', bang isab tapikilbi ma buwattina'an. Ai bay paluntunganna? Tantu halam, sabab kamatay ya kamattihanna. 22Sagō' ma buwattina'an tapuwas na kam e' Tuhan min dusa, ati banyaga'na na kam. Ya paluntunganbi atay asussi tudju ni iya, maka kallum kakkal ya kamattihanna. 23Tagna', bay kitam tabanyaga' e' dusa ati kamatay ya tungbasna, saguwā' kallum kakkal ya pangahilas Tuhan ma kitam bang si Isa Al-Masi Panghū'tam ya pameya'antam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\