TITUS 3

1Paentomin saga bebeya'an si Isa Al-Masi mailu, in sigām subay angaku ma kapatut saga pagnakura'an maka saga a'a ang'ntan pagparinta, ati subay ameya' ma panoho'an sigām. Subay sigām sakap maghinang ai-ai ahāp. 2Soho'un sigām da'a angalimut ma sai-sai, sagō' subay sigām pasulut maka pabagay sadja ma a'a kasehe'an. Subay ahanunut pah'lling sigām ni a'a kamemon. 3Sabab in kitam bay du isab a'awam ma waktu palabay, bay agagga sinoho', maka bay talingu. Tabowa-bowa na pa'in kitam e' napsu ahāp-ala'at, ai-ai ya makahāp palasahan. Bay ala'at isab kasuddahantam maka angandali'it na pa'in kitam ma saga sehe'tam. Ab'nsi kitam ma pagkahita, maka kinab'nsihan isab kitam e' sigām. 4Sagō' Tuhan, ya angalappas kitam, bay makapatuwa' kahāpna maka lasana ma bangsa manusiya', 5ati puwasanna kitam min hukuman dusa. Ngga'i ka ma sabab aniya' kahāpan bay hinangtam, sagō' ma sabab ase'na ma kitam. Nianakan kitam pabīng e' Rū Sussi maka kabuwanan kallum baha'u pagka sussina ataytam. 6Manglabi-labihan na kahāpan ma kitam pagka kitam pinasangonan Rū Sussi e' Tuhan ma sabab si Isa Al-Masi ya angalappas kitam. 7Sabab min lasa maka ase' Tuhan ya angkan kitam pinapagkahāp na maka Tuhan, bo' kitam kaniya'an kallum kakkal ya asal holatantam. 8B'nnal sadja ya pah'llingku itu. Kabaya'anku subay ka amandu' pahāp-hāp pasal saga pandu'ku ya ma deyom sulat itu. Soho'un saga a'a ilu angikut to'ongan bo' supaya sasuku sigām magkahagad ma Tuhan magmatuyu' na pa'in maghinang ahāp. Ahāp asal hinang sigām buwattē', maka aniya' kagunahanna ma a'a kamemon. 9Saguwā' halli'in saga a'a magjawab ma halam aniya' kagunahanna, maka pagsuli-suli pasal saga ōn ka'mbo'-mbo'an sigām pangkat-mamangkat. Da'a ka isab palamud bang aniya' maglugat atawa magsu'al pasal sara' bay pang'bba e' si Musa ma masa awal e'. Saga pagsuli-suli buwattē' mbal makahāp, halam aniya' pūsna. 10Bang aniya' sehe'bi makatagna'an paglugat ma saga bebeya'an si Isa, sanggupin iya mint'dda, bo' sanggupin iya pabīng min t'dda la'a. Bang iya mbal ang'bba min hinangna he', da'a ka palamud ma iya. 11Sabab kata'uwannu in a'a buwattē', abengkok asal pikilanna maka dusahan. Atampal sā'na sabab min hinangna. 12Na, Titus, bang at'kka pi'ilu si Artemas atawa si Tikikus, sai-sai ya soho'ku, patuyu' ka pehē' ni da'ira Nikupulis bo' kitam magbāk mahē'. Sabab agara' aku pat'nna' mahē' sat'ggol timpu pamaliyu. 13Patuntulun si Apollos maka si Senas ya abugaw he' bang sigā pauntas ni pal'ngnganan sigā. Buwanin sigā ai-ai kagunahan sigā. 14Pandu'in saga sehe'tam bebeya'an si Isa Al-Masi ilu, in sigām subay patukid maghinang ahāp bo' aniya' panabang sigām ma a'a kasehe'an bang kasigpitan. Bang buwattē' aniya' du pa'in kagunahan saga kahinangan sigām. 15Saga sehe'ku kamemon maitu amasampay minsan la'a hal lapal sigām ni ka'a. Ya du aku amasampay kasi-lasaku ni sasuku alasahan kami, pagka kitam dambeya'an angandol ma Al-Masi. Mura-murahan, bang pa'in ka'am kamemon pinaniya'an tatabangan e' Tuhan. Wassalam


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\