CESRAA 2

1Haddaba kuwanu waa dadkii gobolka ee ka soo noqday maxaabiisnimadii, oo ku jiray kuwii la kaxaystay, oo Nebukadnesar oo ahaa boqorkii Baabuloon uu u kaxaystay Baabuloon, oo ku soo noqday Yeruusaalem iyo dalkii Yahuudah, mid waluba magaaladiisii, 2oo waxay la yimaadeen Serubaabel, Yeeshuuca, Nexemyaah, Seraayaah, Receelaayaah, Mordekay, Bilshaan, Misfaar, Bigway, Rexuum, iyo Bacanaah. Haddaba waa tan tiradii dadkii reer binu Israa'iil: 3Reer Farcosh waxaa ka soo noqday laba kun iyo boqol iyo laba iyo toddobaatan, 4reer Shefatyaahna saddex boqol iyo laba iyo toddobaatan, 5reer Aaraxna toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatan, 6reer Fahad Moo'aab oo ahaa reer Yeeshuuca iyo reer Yoo'aabna laba kun iyo siddeed boqol iyo laba iyo toban, 7reer Ceelaamna kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton, 8reer Satuuna sagaal boqol iyo shan iyo afartan, 9reer Sakayna toddoba boqol iyo lixdan, 10reer Baaniina lix boqol iyo laba iyo afartan, 11reer Beebayna lix boqol iyo saddex iyo labaatan, 12reer Casgaadna kun iyo laba boqol iyo laba iyo labaatan, 13reer Adoniiqaamna lix boqol iyo lix iyo lixdan, 14reer Bigwayna laba kun iyo lix iyo konton, 15reer Caadiinna afar boqol iyo afar iyo konton, 16reer Aateer oo ahaa reer Xisqiyaahna siddeed iyo sagaashan, 17reer Beesayna saddex boqol iyo saddex iyo labaatan, 18reer Yooraahna boqol iyo laba iyo toban, 19reer Xaashumna laba boqol iyo saddex iyo labaatan, 20reer Gibbaarna shan iyo sagaashan, 21reer Beytlaxamna boqol iyo saddex iyo labaatan, 22reer Netofaahna lix iyo konton, 23reer Canaatoodna boqol iyo siddeed iyo labaatan, 24reer Casmaawedna laba iyo afartan, 25reer Qiryad Caariim, iyo reer Kefiiraah, iyo reer Bi'irodna toddoba boqol iyo saddex iyo afartan, 26reer Raamaah iyo reer Gebacna lix boqol iyo kow iyo labaatan, 27reer Mikmaasna boqol iyo laba iyo labaatan, 28reer Beytel iyo reer Aaciina laba boqol iyo saddex iyo labaatan, 29reer Nebona laba iyo konton, 30reer Magbiishna boqol iyo lix iyo konton, 31reer Ceelaamtii kalena kun iyo laba boqol iyo afar iyo konton, 32reer Haarimna saddex boqol iyo labaatan, 33reer Lod, iyo reer Xaadiid, iyo reer Oonoona toddoba boqol iyo shan iyo labaatan, 34reer Yerixoona saddex boqol iyo shan iyo afartan, 35reer Senaacaahna saddex kun iyo lix boqol iyo soddon. 36Oo wadaaddadiina waxay ahaayeen reer Yedacyaah oo ahaa reer Yeeshuuca oo ahaa sagaal boqol iyo saddex iyo toddobaatan, 37reer Immeerna kun iyo laba iyo konton, 38reer Fashxuurna kun iyo laba boqol iyo toddoba iyo afartan, 39reer Haarimna kun iyo toddoba iyo toban. 40Kuwii reer Laawina waxay ahaayeen reer Yeeshuuca iyo reer Qadmii'eel, oo reer Hoodawyaah ka soo farcamay oo ahaa afar iyo toddobaatan. 41Oo nimankii gabayaaga ahaa oo reer Aasaaf ahaana waxay ahaayeen boqol iyo siddeed iyo labaatan. 42Oo kuwii irdaha dhawri jiray oo ahaa reer Shalluum, iyo reer Aateer, iyo reer Talmon, iyo reer Caquub, iyo reer Xatiitaa, iyo reer Shobay, kulligood waxay isku ahaayeen boqol iyo sagaal iyo soddon. 43Oo reer Netiiniimna waxay ahaayeen reer Siixaa iyo reer Xasufaa, iyo reer Tabbaacood, 44iyo reer Qeeros, iyo reer Siicahaa, iyo reer Faadoon, 45iyo reer Lebaanaah, iyo reer Xagaabaah, iyo reer Caquub, 46iyo reer Xagaab, iyo reer Shalmay, iyo reer Xaanaan, 47iyo reer Giddeel, iyo reer Gaxar, iyo reer Re'aayaah, 48iyo reer Resiin, iyo reer Neqoodaa, iyo reer Gasaam, 49iyo reer Cuusaa, iyo reer Faasee'ax, iyo reer Beesay, 50iyo reer Asnaah, iyo reer Mecuuniim, iyo reer Nefuusiim, 51iyo reer Baqbuuq, iyo reer Xaquufaa, iyo reer Xarxuur, 52iyo reer Basluud, iyo reer Mexiidaa, iyo reer Xarshaa, 53iyo reer Barqoos, iyo reer Siiseraa, iyo reer Temax, 54iyo reer Nesiyax, iyo reer Xatiifaa. 55Oo ilmihii addoommadii Sulaymaanna waxay ahaayeen reer Sotay, iyo reer Hasofered, iyo reer Feruudaa, 56iyo reer Yacalaa, iyo reer Darqoon, iyo reer Giddeel, 57iyo reer Shefatyaah, iyo reer Xatiil, iyo reer Fokered Hasebaayiim iyo reer Aamii. 58Reer Netiiniim oo dhan iyo ilmihii addoommadii Sulaymaan waxay isku ahaayeen saddex boqol iyo laba iyo sagaashan. 59Oo kuwanuna waxay ahaayeen kuwii ka tegey Teel Melax, iyo Teel Xarshaa, iyo Keruub, iyo Addaan, iyo Immeer, laakiinse iyagu ma ay sheegi karin qabiilkoodii iyo jilibkoodii, iyo inay reer binu Israa'iil ahaayeen iyo in kale toona, 60oo reer Delaayaah, iyo reer Toobiyaah, iyo reer Neqoodaa waxay isku ahaayeen lix boqol iyo laba iyo konton. 61Oo kuwii wadaaddada ahaa, waxay ahaayeen reer Xabayaah, iyo reer Xaqoos, iyo reer Barsillay oo naag ka guursaday gabdhaha Barsillay oo ahaa reer Gilecaad, oo iyaga lagu magacaabay. 62Kuwanu magacyadoodii waxay ka doondooneen buuggii abtiriska, laakiinse lagama helin, sidaas aawadeed wadaadnimadii waa laga saaray sidii iyagoo nijaas ah. 63Oo taliyihii baa iyagii ku amray inayan waxyaalaha quduuska ah wax ka cunin jeer wadaad Uuriim iyo Tummiim leh kaco. 64Oo ururka oo dhammu wuxuu giddigiis isku ahaa laba iyo afartan kun iyo saddex boqol iyo lixdan, 65oo intaas waxaa gooni ka ahaa raggii addoommadooda ahaa iyo naagihii addoommahooda ahaa, oo iyana waxay ahaayeen toddoba kun iyo saddex boqol iyo toddoba iyo soddon, oo waxay lahaayeen laba boqol oo ah rag iyo naago gabya. 66Fardahoodu waxay ahaayeen toddoba boqol iyo lix iyo soddon; baqlahooduna laba boqol iyo shan iyo afartan, 67geelooduna afar boqol iyo shan iyo soddon, dameerahooduna lix kun iyo toddoba boqol iyo labaatan. 68Oo qaar ah madaxdii qabiilooyinka ayaa markay yimaadeen gurigii Rabbiga oo Yeruusaalem ku yaal ikhtiyaarkood wax ugu bixiyey in gurigii Rabbiga meeshiis laga dhiso. 69Iyagu intay awoodeen ayay khasnaddii shuqulka siiyeen kow iyo lixdan kun oo dirham oo dahab ah, iyo shan kun oo mina oo lacag ah, iyo boqol khamiis oo ah dhar wadaadood. 70Sidaas daraaddeed wadaaddadii, iyo kuwii reer Laawi, iyo dadkii qaarkiis, iyo nimankii gabayaaga ahaa, iyo irid-dhawryadii, iyo reer Netiiniimba waxay degeen magaalooyinkoodii, oo reer binu Israa'iil oo dhammuna waxay degeen magaalooyinkoodii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\