1 KƆRƐNTI SHIINBII 10

1Mii cìnmpyiibii, nde l'à wuu tulyeyi ta mà pi yaha ná Kile tùnntunŋi Musa e síwage funŋke e ke, mii la ɲyɛ yii i sɔ̂nŋɔ lire na. Pi pun'à ɲaara ɲahaŋke ɲwɔh'i, maa suumpe lwɔhe jyiile mú. 2L'à pyi mu à jwo pi à batize kuru ɲahaŋke ná suumpe lwɔhe e maa shwɔ Misira shiinbii na Musa cye kurugo. 3Yalyire ti mpyi na yîri nìɲyiŋi na ke, pi puni pi mpyi na tire lyî. 4Lwɔhe Kile à kan pi á ke, pi puni pi à kuru bya. Kile mpyi a kafaage kà pyi k'à taha pi fye e, kuru mpyi maha lwɔhe kaan pi á. Kirisita u mpyi kuru kafaage. 5Ŋka lire ná li wuuni mú i, pi niɲyahaɲyahara à Kile mùmpɛnmpe pyi. Lire kurugo pi à kwû síwage yyaha kurugo. 6Ɲcyii karigii cyi à pi ta ke, cyir'à wuu yɛrɛ, bà wuu si mpyi wuu àha ŋkwɔ̀ ɲyii yige karigii nimpegigii kurugo pi fiige mɛ. 7Yii àha ɲɛɛ kacyinzunni i, bà pi pìi mpyi maha li pyi mɛ. Y'à sémɛ pi kyaa na Kile Jwumpe Semɛŋi i: «Sùpyir'à tɛ̀ɛn maa lyî maa bya, lire kàntugo maa yîri na bâhare pi kacyiinni taan.» 8Wuu àha wuye yaha jacwɔɔre laage e bà pi pìl'à li pyi, ka Kile si shiin kampwɔhii beɲjaaga ná taanre (23.000) bò pi e canŋa niŋkin mɛ. 9Wuu àha raa Kafooŋi ɲwɔ cwôre, bà pi pìl'à li pyi, ka wwòobii si pire nɔ a bò mɛ. 10Yii àha raa Kile ɲùŋke tahare bà pi pìl'à li pyi mɛ. Ɲyɛ mpii pi à lire pyi ke, Kile mɛ̀lɛkɛŋi u maha kakyaare pyi ke, ka Kile si uru yaha u à pa pire bò. 11Cyire karigil'à nɔ pi na, maa mpyi yyecyeenɛ wuu á. Wuu mpii pi ɲyɛ diɲyɛŋi tèekwooni byanhampe e ke, cyi à sémɛ si wuu yɛrɛ bà wuu si mpyi s'a wuye kàanmucaa mɛ. 12Lire kurugo shinŋi u ɲyɛ na sɔ̂nŋi na ur'à fànha ta Kile kuni i ke, urufoo u a uye kàanmucaa, u àha ŋkwɔ̀ ɲcwo mɛ. 13Pyiŋkanni na Sitaanniŋi ɲyɛ na yii sɔ̀nni na wàa kapegigii na ke, amuni u ɲyɛ na li pyi sùpyire sannte na. Ŋka Kile na ɲyɛ ɲwɔmɛɛ niŋkinfoo, u sì ɲɛɛ Sitaanniŋi u yii tɛgɛlɛ ta fo si ntòro yii pɛ̀rɛge taan mɛ. Kawaa mɛ́ɛ ká yii ta, Kile sí fànha kan yii á, bà yii si mpyi si li kwú yiye e fo si sà nɔ li tɛgɛni na mɛ. 14Lire kurugo mii ntàannamacinmpyiibii, yii láha kacyinzunni na feefee. 15Yii na ɲyɛ yákilifee. Kampyi sèe mii à jwo, yii à yaa yii li cè. 16Wuu aha a Kafooŋi ɲjyìŋi lyî, wuu maha fwù kan Kile á yabyɛɛre ntemu kurugo maa ti bya ke, tá tire maha li cyêe na wuu ná Kirisita na ɲyɛ wwoɲɛɛ u sìshange cye kurugo mɛ? Bwúuruŋi wuu maha ŋkwɔ̀n ŋkwɔ̀n a táa wuye na ke, tá uru maha li cyêe na wuu ná Kirisita na ɲyɛ wwoɲɛɛ u cyeere cye kurugo mɛ? 17Bwúuru niŋkin u ɲyɛ, uru u ɲyɛ Yesu cyeere. Wuu mɛ́ɛ ɲyɛ wuu à ɲyaha ke, wuu mú pun'à wà wuye na mà pyi cyere niŋkin. Ɲaha kurugo yɛ wuu mú pun'à wà ta uru bwúuruŋi niŋkinŋi i. 18Amuni li mú ɲyɛ Yahutuubii pi maha sárayi kyaare kyàa ke, Kileŋi á tire kyaar'à pyi sáraga ke, pi ná uru Kileŋi maha mpyi wwoɲɛɛ. 19Yii na sɔ̂nŋi na jwumpe mii à jwo amɛ ke, na pur'à li cyêe na kacyiinni na ɲyɛ yaaga la? Lire ɲyɛ mɛ, li maha sun ná kyaare ntemu i ke, na tire na ɲyɛ ná tayyérege e la? Yire bà mɛ! 20Mpe mii la ɲyɛ si jwo ke, puru pu ɲyɛ: sùpyire ti ɲyɛ na kacyanhigii sunni ke, Kileŋi sèe wuŋi bà pi ɲyɛ na mpêre mɛ. Jínabii pi maha sunni. Mii la sí ɲyɛ yii ná jínabii pi pyi wwoɲɛɛ mɛ. 21Yii sì n‑jà raa byii Kafooŋi fùnɲcwokwuuni i, s'a byii jínabii wuuni i mɛ. Yii sì n‑jà raa Kafooŋi ɲjyìŋi lyî s'a jínabii wuŋi lyî mɛ. 22Taha yii la ɲyɛ si Kafooŋi lùuni yîrige la? Yii na sɔ̂nŋi na yii aha lire pyi, ku ɲwɔge sí n‑táan yii na la? 23Yii pìl'à jwo na karigii puni kun'à kan yii á, ŋka tɔ̀ɔn ɲyɛ karigii puni mpyiŋi i mɛ. Karigii puni kun'à kan yii á, ŋka karigii puni sì n‑jà sùpyire sannte tɛ̀gɛ pi a sì yyaha na Kile kuni i mɛ. 24Yii wà ɲyɛ a yaa u a u yabiliŋi kanni tɔ̀ɔnŋi caa mɛ, shin maha shin à yaa u a pi sanmpii tɔ̀ɔnŋi caa. 25Kyara maha kyara ti ɲyɛ na mpɛ́rɛli caange na ke, yii aha ti ta, yii ti kyà yibige baa. 26Ɲaha kurugo yɛ y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Ɲìŋke ná ku ɲùŋɔ yaayi puni ɲyɛ Kafooŋi wuyo.» 27Shinŋi u ɲyɛ u ɲyɛ Kile kuni i mɛ, uru wà ká yii yyere yii sà lyî uru yyére, ka yii i ɲɛɛ maa ŋkàre, u aha yalyige maha yalyige kan yii á ke, yii ku lyî, yibige baa. 28Ŋka u aha jwo yii á na: «Ŋke yatɔɔg'à bò kacyiin na» u jwumpe kurugo, yii àha tire kyaare kyà mɛ, bà urufoo yákiliŋi si mpyi u àha ŋkwɔ̀ ŋgùrugo mɛ. 29Ti ŋkyàŋi sì yaaga kɛ̀ɛge yii á mɛ. Ŋka urufol'á, li sí n‑jà yaaga kɛ̀ɛge, ɲaha na yɛ u sí n‑jà raa sɔ̂nŋi na yii na ɲyɛ kacyinzunmii. Lire nde baare e, mii sì n‑cyé yalyige kà tufiige na sùpyire yyaha fyagare na mɛ. Yalyige kurugo, mii à fwù kan Kile á maa ku lyî ke, ɲaha na sùpyaŋi wabɛrɛ sí mii cɛ̂ɛgɛ kuru ɲjyì na yɛ? 31Mii sí yi jwo yii á, ɲwɔɲyɛga niŋkin na, l'à pyi ɲjyì yo, l'à pyi yabyara yo, l'à pyi yii kapyii yo, cyire karigii pun'à yaa cyi pèenɛ taha Kile mɛge na. 32L'à pyi Yahutuu yo, l'à pyi Girɛkii yo, l'à pyi dánafee yo, yii àha sùpyaŋi wà tufiige mùmpɛnmɛ pyi mɛ. 33Yii na pyiŋkanni lwɔ́. Mii à naye waha, bà mii kyaa si mpyi si ntáan sùpyire pun'á karigii puni i mɛ. Mii ɲyɛ na ŋkòre naye kurugo mɛ, ŋka pi sanmpii kurugo mii ɲyɛ na ŋkòre, bà shinɲyahara si mpyi si dá Yesu na, si shwɔ mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\