1 KƆRƐNTI SHIINBII 12

1Ɲyɛ mii cìnmpyiibii, nde li ɲyɛ Kile Munaani màkanyi kani ke, mii la ɲyɛ yii i ŋkwôro numpini i yire kàmpanŋke na mɛ. 2Pyiŋkanni na yii mpyi mà yii yaha yii sàha Kile cè mɛ, yii sɔ̂nŋɔ lire na kɛ! Yii mpyi a yiye pwɔ kacinŋkwuŋi na sèl'e, mà li ta cyire kacyanhigii ɲyɛ na jà a jwo mɛ. 3Lire kurugo mii sí yi fíniŋɛ n‑jwo yii á, Kile Munaani à sùpyaŋi ŋgemu yyaha cû ke, urufoo sì n‑jà jwumpimɛ jwo Yesu na mɛ. Sùpya mú sì n‑jà n‑jwo na: «Yesu u ɲyɛ Kafooŋi» ná Kile Munaani bà l'à urufoo yyaha cû mɛ. 4Kile Munaani màkanyi shiŋ'à ɲyaha, ŋka Kile Munaani ninuuni li maha yi puni kaan. 5Báaraŋi Kile Munaani maha ŋkaan ke, u shiŋ'à ɲyaha. Ŋka Kafooŋi ninuŋ'á uru báaraŋi puni maha mpyi. 6Karigii pyiŋkannigil'à ɲyaha. Ŋka Kileŋi ninuŋi u maha cyire karigii pyipyi fànha kaan cyi pyifeebii pun'á. 7Kile Munaani à báaraŋi wà kan dánafeebii puni niŋkin niŋkinŋ'á pi kuruŋke ntɛ̀gɛŋi mɛɛ na. 8Yii li cè na Kile Munaani à yákilifente jwumpe ɲjwuŋi kan pìl'á. Lire Kile Munaani ninuun'à ɲcèŋi jwumpe ɲjwuŋi kan piibɛril'á. 9Lire Kile Munaani ninuun'à dániyaŋi shiŋi wà kan pìl'á, maa pyiŋkanna kan piibɛril'á pi i yampii cùuŋi. 10Li maha pìi pyi pi i jìni na kakyanhala karigii pyi, maa Kile tùnnture pyipyi fànhe kan pìl'á, li maha pìi pyi pi i jìni na Kile karigii ná Sitaanniŋi wogigii cìni na wwû cyiye e, li maha pìi pyi pi i jìni na shɛɛnre tabɛrɛ yu, maa pìi pyi pi i jìni na tire shɛɛnre kɛ̂ɛnŋi. 11Kile Munaani ninuuni li maha cyire karigii puni pyipyi fànhe kaan cyi pyifeebil'á. Mà tàanna ná li ɲyii wuuni i, l'à kani là pyipyi fànha kan pìl'á, maa labɛrɛ pyipyi fànha kan piibɛril'á. 12Sùpyaŋi cyeere na ɲyɛ niŋkin, ŋka u yatanɲyi maha ɲyaha. U yatanɲyi ná yi ɲyahaŋi mú i, yi puni maha wà yiye na maha mpyi cyere niŋkin. Yii li cè na wuu mpii pi ɲyɛ Kirisita wwoɲɛɛge e ke, amuni wuu mú ɲyɛ. 13Ɲaha kurugo yɛ wuu mú puni à batize Kile Munaani niŋkinŋi cye kurugo, maa wwɔ̀ maa mpyi cyere niŋkin, lire Munaani niŋkinŋi cye kurugo, l'à pyi Yahutuu yo, l'à pyi Girɛkii yo, l'à pyi bilii yo, li ɲyɛ a pyi bilii mà yo, Kile Munaani niŋkinŋi l'à tîg'a tɛ̀ɛn wuu mú puni i. 14Sùpyaŋi cyeere ɲyɛ yatanŋa niŋkin kanna mɛ, ŋka yi maha ɲyaha. 15Tɔɔge ká jwo na kuru nàzhan ɲyɛ cyeere e mɛ, mà lire ɲùŋke pyi na kuru ɲyɛ cyɛgɛ mɛ, tá lire sí n‑jà ku nàzhan yige cyeere e bɛ? 16Ɲyɛ niŋgeŋke ká jwo na kuru ɲyɛ cyeere yatanŋke kà mɛ, mà lire ɲùŋke pyi na kuru ɲyɛ ɲyii mɛ, tá lire sí n‑jà ku nàzhan yige cyeere e? 17Kampyi cyeere yatanɲyi puni mpyi ɲyii, di sùpyaŋi mpyi na sí raa núru raa ŋko yɛ? Kampyi ti puni mpyi niŋgenyɛ, di sùpyaŋi mpyi na sí raa nùge taa raa ŋko yɛ? 18Mà sèeŋi jwo, Kile ɲyɛ a cyeere dá amuni mɛ, u à ti yatanɲyi puni niŋkin niŋkinŋi dá mà tàanna ná u ɲyii wuuni i. 19Kampyi yatanŋa niŋkin kanna ku mpyi, wà mpyi na sì raa ku pyi cyeere mɛ. 20Lire kurugo sùpyaŋi cyeere yatanɲy'à ɲyaha, ŋka cyere niŋkin ti ɲyɛ ti ti. 21Lire e ɲyiini sì n‑jà n‑jwo na lire kuro ɲyɛ cyɛge e mɛ. Ɲùŋke mú sì n‑jà n‑jwo na kuru kuro ɲyɛ tooyi i mɛ. 22Ŋka yatanɲyi yi ɲyɛ cyeere e fànha baa ke, yire tayyéreg'à pêe sèl'e. 23Yatanɲyi wuu ɲyɛ na sɔ̂nŋi na yi ɲyɛ kuru fiige silege wuyo mɛ, wuu maha yákili yaha yire na mà tòro yatanɲyi sanɲyi na. Yatanɲyi yi ɲyɛ silege cyeyi wuu cyeere e, ná yi ɲyɛ a yaa y'a ɲaa cyíinŋi na mɛ, wuu maha yaha yire na sèl'e. 24Yatanɲyi yi ɲyɛ yi ɲyɛ silege wuyo wuu cyeere e mɛ, wuu ɲyɛ na yare yire na sèl'e mɛ. Yatanɲyi ɲjemu wuu ɲyɛ na sɔ̂nŋi na yi ɲyɛ tɔ̀ɔn wuyo mɛ, Kile à cyeere dá maa yire yatanɲyi le dá e. 25Kile à lire pyi, bà cyeere yatanɲyi si mpyi y'àha ndáha ndáha yiye na mɛ. Ŋka yi puni y'a yiye tɛ̀re. 26Yatanŋke kà ha mpyi ná tayaɲcyage e, cyeere puni ti maha yà. Yatanŋke kà ha ŋkèe ta, cyeere puni ti maha mpyi kuru funntange e. 27Yii pi ke, yii pi ɲyɛ Kirisita cyeere, yii shin maha shin à pyi tire cyeere yatanŋke kà. 28Lire kurugo Kile à pìi tìŋɛ dánafeebii kuruŋke e u báaraŋi mɛɛ na. Yyecyiige na, u à Yesu tùnntunmpii tìŋɛ, li shɔnwuuni maa Kile tùnnture pyifeebii tìŋɛ, li tanrewuuni maa cyelentiibii tìŋɛ. Lire ɲwɔhɔ na, u à kakyanhala karigii pyifeebii tìŋɛ, mpii pi maha yampii cùuŋi ke, maa pire tìŋɛ, maa dánafeebii tɛgɛfeebii tìŋɛ, maa yyaha yyére shiinbii tìŋɛ, maa pìi pyi pi i jìni na shɛɛnre tabɛrɛ yu. 29Tá y'à jwo na pi puni pi pyi Yesu tùnntunmii? Lire ɲyɛ mɛ, Kile tùnnture pyifee? Lire ɲyɛ mɛ, cyelentii? Lire ɲyɛ mɛ, kakyanhala karii pyifee? 30Lire ɲyɛ mɛ, pi a yampii cùuŋi? Lire ɲyɛ mɛ, na yu shɛɛnre tabɛr'e? Lire ɲyɛ mɛ, na tire shɛɛnre yyaha yu pi sanmpil'á? Tá lire kani là niŋkin pyipyi fành'à kan pi pun'á? 31Yii a Kile Munaani màkanyi puni niɲcɛnɲyi caa. Lire e mii sí lire kuni niɲcɛnni le yii taan numɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\