1 KƆRƐNTI SHIINBII 16

1Ɲyɛ mii cìnmpyiibii, wyɛ́rɛŋi u ɲyɛ na bínnini si ntɛ̀gɛ Kile wuubii tɛ̀gɛ Zheruzalɛmu kànhe e ke, yii mú à yaa yii a lire pyi bà mii à yi jwo Galati kùluni dánafeebii kuruɲy'á mɛ. 2Cibilaaga maha cibilaaga, canɲcyiige yii shin maha shin à yaa u wwû u ɲùŋɔ wyɛ́rɛŋi i, mà tàanna ná u cyentage e, u yaha uye kanni na, bà li si mpyi mii aha nta si nɔ yii yyére ke, mii i sà uru wyɛ́rɛŋi ta u à bínn'a kwɔ̀ mɛ. 3Mii aha bú nɔ wani tèni ndemu i ke, tùnntunmpii yii sí n‑cwɔɔnrɔ ke, mii sí sémɛ taha pire na ná wyɛ́rɛŋi i pi sà ŋkan Zheruzalɛmu kànhe e. 4L'aha mii kakarala kwɔ̀, mii ná pire sí n‑kàre siɲcyan. 5Mii la ɲyɛ si ɲara pyi Masedoni kùluni i, si nta raa sì yii yyére, ɲaha na yɛ mii la ɲyɛ si ntòro Masedoni i. 6Mii aha nɔ wani yii yyére, shwɔhɔl'e mii sí tère nimbilere, lire ɲyɛ mɛ mii sí wyeere tèni pyi ná yii e, bà yii si mpyi si mii tɛ̀gɛ mii i na tashage ta mɛ. 7Ɲaha kurugo yɛ numɛ tɔɔge e, mii la ɲyɛ sì sà yii ɲya kanna si ntòro mɛ, ŋka mii la ɲyɛ si tère pyi yii taan, Kafooŋi ká ɲɛɛ. 8Ŋka lire ná li wuuni mú i, mii sí n‑kwôro Efese kànhe e, fo zà nɔ Pantekɔtiŋi kataanni na, 9ɲaha na yɛ Kile à sàa li laage kan mii á, mii u báarabwɔhɔ pyi wani, ali mà li ta mii zàmpɛɛnbil'à ɲyaha wani. 10Timɔti ká nɔ wani yii yyére, yii i u cùmu lemɛ ɲwɔ, bà li si mpyi u àha bú ŋkwɔ̀ màban fô uye na mɛ, ɲaha na yɛ u na báare mii fiige Kafooŋi á. 11Yii àha ŋkwɔ̀ u wíi ɲcwô mɛ! Yii u tɛ̀gɛ u kùsheeni na bà u niɲcɛnŋɛ wu si mpyi si nɔ mii na mɛ, ɲaha na yɛ mii ná cìnmpyiibii naha na u sigili naha. 12Nde li ɲyɛ wuu cìnmpworoŋi Apolosi u kàmpanŋke ke, mii à màban le u e sèl'e, bà u ná cìnmpyiibii sanmpii si mpyi si sà fworo yii na mɛ. Ŋka u à yi jwo mii á na sèeŋi na, li tèni sàha nɔ mɛ. Li tèni ká nɔ u á, u sí li pyi. 13Yii kwôro ɲyii na, yii yiye waha yii i ŋkwôro Kile kuni i, yii àha màban yaha u fô yii na mɛ, yii fànha le. 14Ntàannamagar'à yaa t'a ɲaa yii kapyiiŋkii puni i. 15Mii cìnmpyiibii, mii sí kyaa niŋkin cya yii á sahaŋki. Yii à li cè na Sitefanasi ná u pyɛngɛ shiinbii pi à pyi dánafeebii niɲcyiibii Akayi kùluni i, pi à piye pwɔ Kile wuubii ntɛ̀gɛŋi na mú. 16Yii à yaa yii a núru tire sùpyire shiŋ'á, mà bâra mpii puni pi à piye pwɔ Kile báaraŋi na ke. 17Mii funntanga wu u ɲyɛ, ɲaha na yɛ Sitefanasi ná Foritunatusi ná Akayikusi naha ná mii i. Yii n'a mpyi naha, nde yii mpyi na sí n‑pyi ke, pi à lire pyi. 18Pi à mii funŋke ɲíŋɛ, bà pi à yii funɲyi ɲíŋɛ mɛ. Yii a nte sùpyire shiŋi mɛtanga yiri. 19Azi kùluni dánafeebii kuruɲy'à yii shɛ́ɛre. Akilasi ná Pirisili à yii shɛ́ɛre ná dánafeebii pi ɲyɛ na bínnini pi pyɛnge e ke, pir'à yii shɛ́ɛre sèl'e Kafooŋi mɛge na. 20Mii cìnmpyiibii pun'à yii shɛ́ɛre. Yii a cìnmpworogo fwùŋi kaan yiy'á ná funɲcɛnŋi i. 21Mii Poli yabiliŋi u à ŋge fwùŋi sémɛ ná na cyɛge e. 22Kafooŋi kyaa ká nta l'à pɛn ŋgemu á ke, Kile u urufoo láŋa. «Kafooŋi, ta ma!» 23Kafooŋi Yesu u ɲwɔ yii na, u u jwó le yii á! 24Yii mú puni kyal'à táan mii á, Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\