1 KƆRƐNTI SHIINBII 2

1Mii cìnmpyiibii, tèni i mii à sà Kile jwumpe jwo yii yyére ke, mii ɲyɛ a naye pêe na mii à jwumpe cè, lire ɲyɛ mɛ na mii yákiliŋ'à pêe mà tòro pi sanmpii wuŋi na mɛ. 2Ɲaha kurugo yɛ mii ɲyɛ a li lwɔ́ naye funŋ'i, si yaage kabɛrɛ kyaa jwo yii á, Yesu Kirisita kàntugo na mɛ, si u kwùŋi kyaa jwo yii á kworokworocige na. 3Mii fànhe mpyi a cyɛ́rɛ wani yii shwɔhɔl'e, fyagare mpyi maha mpyi mii na fo mii mpyi maha ɲcyɛ̂ɛnni sèl'e. 4Tère o tère e mii à Jwumpe Nintanmpe jwo yii á ke, ná sùpyire yákilifente e bà mii mpyi maha pu yu si nta yii ɲùmbogigii kɛ̂ɛnŋɛ ná p'e mɛ. Ŋka ná Kile Munaani sífente e mii mpyi maha pu yu, 5bà li si mpyi yii dániyaŋi kà ntaha sùpyire yákilifente na mɛ, fo Kile sífente. 6Kile jwump'à tatɛɛngɛ wwû mpiimu zòmpyaagil'e ke, pire maha yákilifente taa wuu jwumpe e. Ŋka Kile sí n‑pa ŋge diɲyɛŋi sùpyire ná u ɲùŋufeebii mpiimu shi bò ke, yákilifente ti ɲyɛ pir'á ke, tire shiŋi bà mɛ. 7Kile yákilifente shɛnrɛ wuu ɲyɛ na yu ke, sùpya mpyi a ti shi cè mɛ, ɲaha na yɛ Kile mpyi a ti ŋwɔhɔ. Mà jwo diɲyɛŋi u dá ke, Kile mpyi a lire kaŋwɔhɔni yaa, bà wuu si mpyi si mpyi shinbwoo si ntɛ̀ɛn ná u e u cyage nisinaŋke e mɛ. 8Ŋge diɲyɛŋi ɲùŋufooŋi wà ɲyɛ a tire yákilifente cè mɛ. Ná lire bà mɛ, pi mpyi na sì ɲɛɛ Kafooŋi Peentefoo kwòro kworokworocige na mɛ. 9Bà l'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Sùpya ɲyii sàha ŋkwɔ̀ a ndemu ɲya mɛ, ná niŋgyii sàha ŋkwɔ̀ a li lóg'a ɲya mɛ, ná li sàha ŋkwɔ̀ a tîge sùpya funŋ'i mà ɲya mɛ, mpii pi à Kile kyaa táan piy'á ke, lire u à bégel'a yaha pire mɛɛ na.» 10Wuu pi ke, Kile à lire kani cyêe wuu na, u Munaani cye kurugo. Lire li maha karigii puni yyaha caa, ali karigii Kile à ŋwɔhɔ ke, li maha cyire puni yyaha caa, si cyi cè, 11bà li ɲyɛ sùpya sì n‑jà u supyiɲɛɛŋi funzɔnŋɔre cè ná u yabiliŋi bà mɛ, amuni li mú ɲyɛ sùpya sì n‑jà Kile funŋɔ karigii cè mɛ, Kile Munaani kanni l'à cyi cè. 12Wuu sí pi ke, Kile à u Munaani le wuu e, lire l'à wuu ná sùpyire sannte sɔ̀nŋɔŋkanni pyi l'à wwû liye e. U à lire pyi bà li si mpyi, u à ɲwɔ wuu na maa yaayi ɲjemu kan wuu á ke, wuu u yire cè mɛ. 13Ná sùpyire yákilifente e bà wuu ɲyɛ na yire yaayi kyaa yu mɛ. Ŋka Kile Munaani à ndemu cyêe wuu na ke, lire wuu ɲyɛ na yu sùpyir'á, wuu na li yu bà Kile Munaani à li jwo mɛ. 14Ŋka Kile Munaani ká mpyi li ɲyɛ a tɛ̀ɛn sùpyaŋi ŋgemu i mɛ, urufoo ɲyɛ na ɲɛɛge Kile Munaani karigii na mɛ, ɲaha na yɛ u maha cyire karigii sɔ̂nŋi sìɲcomɔ. U sì n‑jà cyi yyaha cè mɛ, ɲaha na yɛ Kile Munaani kanni cye kurugo sùpyaŋi maha jà a cyi yyaha cè. 15Kile Munaani ɲyɛ sùpyaŋi ŋgemu i ke, uru u maha yaayi puni cè a wwû yiye e. Shintiiwe mú sí ɲyɛ na n‑jà a urufoo kapyiiŋkii cè a wwû cyiye e mɛ. 16Yire y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Sùpya ɲyɛ a sìi ŋgemu u à Kafooŋi funzɔnŋɔre cè mɛ? Sùpya mú ɲyɛ a sìi ŋgemu u sí n‑jà u yɛrɛ mɛ.» Ŋka wuu pi ke, Kile Munaani ɲyɛ wuu mpiimu i ke, wuu à Kirisita funzɔnŋɔre cè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\