1 KƆRƐNTI SHIINBII 3

1Mii cìnmpyiibii, mà sèeŋi jwo, mpii pi à Kile Munaani yaha l'à pi yyaha cû ke, jwuŋkanni na mii maha yu ná pire e ke, mii ɲyɛ a jà a jwo ná yii e lire jwuŋkanni na mɛ. Ŋka mpii pi ɲyɛ na pi ɲyii karigii kanni pyi ke, mii à jwo ná yii e mu à jwo ná pire e mii ɲyɛ na yu. Mii na yii sɔ̂nŋi mu à jwo pìnmpinɲyɛya mà yyaha tíi ná Kirisita kuni i. 2Jwumpe mii à jwo yii á ke, pur'à pyi mu à jwo jirimɛ mii à kan yii á. Mii ɲyɛ a ɲɛn'a yawaya kan yii a lyî mɛ, ɲaha na yɛ yii mpyi na sì n‑jà yawaya lyî mɛ. Ali numɛ yii sì n‑jà yawaya lyî mɛ, 3ɲaha na yɛ yii saha na yii ɲyii karigii pyi. Sèe wi dɛ! Ná yiɲcyɛge ná mbèmbaaŋi sí ɲyɛ yii shwɔhɔl'e, lire l'à li cyêe na yii ná sùpyire sannte ɲyɛ a wwû yiye e mɛ. Yii ná pi kapyiiŋkii pun'à pyi niŋkin. 4Ɲyɛ ná yii pìi s'à jwo na yii na ɲyɛ Poli wuu, ka pìi si jwo na pire na ɲyɛ Apolosi wuu, mà tàanna ná lire e, tá yii ná sùpyire sannte sɔ̀nŋɔŋkann'à wwû liye e bɛ? 5Yii li cè na Apolosi wi yo, mii Poli wi yo, Kile báarapyii pi ɲyɛ wuu kanna. Wuu à Jwumpe Nintanmpe jwo yii á, ka lire si mpyi kaɲuŋɔ mà yii lèŋɛ Kile kuni i, wuu mú pun'à wuu báaraŋi pyi mà tàanna ná Kafooŋi u kanŋkanni i wuu shin maha shin á. 6L'à pyi mu à jwo mii à cige cɛnmɛ, ka Apolosi si ku lwɔ̀, ŋka Kile u à cige pyi k'à yîri. 7Lire e ke l'à pyi cige cɛnmɛfooŋi yo, l'à pyi ku lwɔfooŋi yo, pi wà tayyérege ɲyɛ a pêe mɛ. Kile kanni u tayyérege k'à pêe, ɲaha na yɛ uru u maha cige pyi ku u lyɛge. 8Cige cɛnmɛfooŋi ná ku lwɔfooŋi mú à tàanna. Kile sí pi shin maha shin sâra si ntàanna ná pi báaraŋi nimpyiŋi i. 9Mà tàanna ná lire e, wuu na ɲyɛ báarapyiɲɛɛ Kile báaraŋi i, yii pi ɲyɛ Kile cikɔɔge. Yii mú pi ɲyɛ Kile bage. 10Mà tàanna ná Kile màkange e mii á, mii à kuru bage ɲwɔhɔ cyán bafaanrawa niɲcɛnŋɛ fiige, ka piibɛrɛ si mpa ku faanra a dùrugo. Ŋka shin maha shin la ku ɲyɛ si vaanra pyi kuru bage nintaani ɲuŋ'i ke, urufoo u u báaraŋi pyimɛ cè dɛ! 11Ɲaha kurugo yɛ bage nintaani l'à cyán ke, lire li ɲyɛ Yesu Kirisita. Sùpya saha sì n‑jà nintaani labɛrɛ cyán lire kàntugo na mɛ. 12Bafaanribii pìi sí báara niɲcɛnŋɛ pyi, si pi vaanraŋi pyi kuru bage nintaani na ná sɛɛnŋi i, lire ɲyɛ mɛ ná wyɛ́rɛfyinŋi i, lire ɲyɛ mɛ ná kafaayi loŋgara wuyi i. Ŋka pìi sí báarapege pyi si vaanraŋi pyi ná cire e, lire ɲyɛ mɛ ná ɲyɛ̀sigire e, lire ɲyɛ mɛ ná kàcyeere e. 13Ŋka yii li cè, canŋke Kile sí sùpyire puni sâra si ntàanna ná pi kapyiiŋkil'e ke, shin maha shin à báaraŋi ŋgemu pyi ke, uru shi sí n‑cyêe kuru canŋke. Nage cye kurugo shin maha shin u báara shi sí n‑cè. 14Nage ká mpyi ku ɲyɛ a ŋgemu u tafaanraga súugo mɛ, urufoo sí tɔ̀ɔn ta. 15Ŋka nage ká ŋgemu u tafaanraga súugo ke, urufoo sì tɔ̀ɔn ta mɛ. Urufoo kɔni sí n‑shwɔ sa! Ŋka li sí n‑pyi mu à jwo nage e urufol'à jyè a fworo. 16Yii ɲyɛ a li cè na Kileɲaarebage ku ɲyɛ yii, Kile Munaani à tɛ̀ɛn kuru ŋkemu i mà? 17Shin maha shin ká kuru bage jya, Kile sí urufoo shi bò, ɲaha na yɛ Kile wogo ki, yii sí pi ɲyɛ kuru bage. 18Wà ha uye ɲwɔ fáanŋa mà dɛ! Yii wà ha nta u u sɔ̂nŋi na uru na ɲyɛ yákilifoo mà tàanna ná sùpyire sɔ̀nŋɔŋkanni i, urufoo u uye pyi sìɲcoŋɔ. Lire ká mpyi, urufoo sí yákilifente sèe woore ta. 19Ɲaha kurugo yɛ karigii diɲyɛŋi sùpyire ɲyɛ na sɔ̂nŋi yákilifenɛ ke, cyire na ɲyɛ sìɲcomɔ Kile ɲyii na. Y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Kànhaɲyi ŋge diɲyɛŋi yákilifeebii maha ɲcyáan ke, Kile maha pi pyi pi i ɲcwôre yire na.» 20Y'à sémɛ mú na: «Mpii pi ɲyɛ na piye sɔ̂nŋi yákilifee ke, Kafooŋi à pire funzɔnŋɔre cè. Pi funzɔnŋɔre ɲyɛ u á laaga baa.» 21Lire kurugo wà ɲyɛ a yaa u a ŋkwɔ̂hɔli na uru na ɲyɛ mucyiin wu mɛ, ɲaha na yɛ yaayi puni ɲyɛ yii wuyo. 22L'à pyi mii Poli yo, l'à pyi Apolosi yo, l'à pyi Pyɛri yo, l'à pyi diɲyɛŋi yo, l'à pyi shìŋi yo, l'à pyi kwùŋi yo, l'à pyi numɛ yaayi yo, l'à pyi yaayi nimpayi yo, yire puni na ɲyɛ yii wuyo. 23Yii yabilimpii pi ke, yii na ɲyɛ Kirisita wuu, Kirisita sí ɲyɛ Kile wu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\