1 KƆRƐNTI SHIINBII 4

1Lire kurugo yii li cè na wuu na ɲyɛ Kirisita báarapyii kanna, maa mpyi kacwɔnrii fiige. Karigii Kile mpyi a ŋwɔhɔ sùpyire na tèecyiini i ke, Kile à cyire cyêe wuu na, bà wuu si mpyi s'a cyi yyaha yu sùpyir'á mɛ. 2Nde sí li ɲyɛ na ɲcaa báarapyiibil'á ke, lire li ɲyɛ pi pyi sèeshiin pi raa pi báaraŋi pyi pi a ɲwɔge. 3Mii wi ke, l'à pyi yii jworo yo, l'à pyi sùpyire sannte jworo yo, mii kuro ɲyɛ tire e mɛ. Mii mú sí ɲyɛ a naye cɛ̂ɛgɛ na báaraŋi nimpyiŋi na mɛ, 4ɲaha na yɛ mii ɲyɛ a naye pɛn na báaraŋi wà tufiige e mɛ. Ŋka lire ɲyɛ a li cyêe na mii báaraŋi puni pyiŋkann'à ɲwɔ mà dɛ! Kafooŋi kanni u sí n‑jà u ɲwɔ ná u ɲwɔmbaa jwo. 5Lire kurugo yii àha tànga kan sùpya á, lire ɲyɛ mɛ si u cɛ̂ɛgɛ mà li tèni ta li sàha nɔ mɛ. Yii Kafooŋi cannuruge sige. U aha mpa, karigii cyi à ŋwɔhɔ numpini i numɛ ke, u sí n‑pa cyire yige bɛ̀ɛnmpe na, si sùpyire funzɔnŋɔre yige cyíinŋi na. Ɲyɛ kuru canŋke, shin maha shin à yaa ná ŋkèeŋi ŋgemu i mà tàanna ná u báaraŋi nimpyiŋi i ke, Kile sí uru kan urufol'á. 6Mii cìnmpyiibii, mii à mii ná Apolosi kani lwɔ́ a pyi yyecyeenɛ mà tɛ̀g'a yii le kur'e, si li cyêe yii na, na yii ɲaaraŋkann'à yaa li tàanna ná Kile Jwumpe Semɛŋi yi jwuŋkanni i. Lire e yii wà ɲyɛ a yaa u kàsimɛŋii yogolo na uru na ɲyɛ wà wu, s'a u shinɲɛɛŋi fwɔ́hɔre mɛ. 7Mu u ɲyɛ na sɔ̂nŋi na mu à pwɔ́rɔ pi sanmpii na ke, di mu ɲyɛ na maye sɔ̂nŋi bɛ? Ɲaha ku ɲyɛ mu á mà ta Kile bà u à ku kan mu á mà yɛ? Ɲyɛ ná Kile sí u à yi kan mu á, mu kàsimɛnŋkii kayogoni li ɲyɛ ndire, kee mu yabiliŋi u à yi ta may'á yɛ? 8Yii pi ke, yii na sɔ̂nŋi na yii à yaayi puni ta mà kwɔ̀, na yii funɲy'à ɲíŋ'a kwɔ̀, yii na sɔ̂nŋi na ɲùŋufent'à le yii cye e mà kwɔ̀, maa wuu yaha. Ŋka mii la ɲyɛ yii i mpyi ɲùŋufee sèeŋi na, bà wuu mú si mpyi si ntɛ̀ɛn ná yii e ɲùŋufente e mɛ. 9Yii li cè, wuu pi ɲyɛ Yesu tùnntunmpii ke, li ɲyɛ mu à jwo Kile à wuu yaha sùpyire puni kàntugo. L'à pyi mu à jwo kwùŋi laage e wuu ɲyɛ. Wuu à pyi yawiiye diɲyɛ ɲwɔhɔyaayi pun'á, sùpyire bâra mɛ̀lɛkɛɛbii na. 10Wuu à pyi sìcyerefee fiige Kirisita mɛge kurugo, ŋka yii pi ke, yii na sɔ̂nŋi na yii à Kirisita yákilifente puni ta a kwɔ̀. Yii à jwo na wuu pi ɲyɛ fànhaɲcyɛrɛrɛ sùpyiibii, maa yiye sɔ̂nŋi na yii pi ɲyɛ fànhaɲyahaga wuubii. Sùpyire ɲyɛ a wuu le dá e mɛ, ŋka yii pi ke, pi à yii pêe. 11Ali numɛ, wuu na ŋkyaali katege ná byage cye e, maa mpyi vàanŋkuuŋi i. Sùpyire maha wuu bwùun, wuu na ɲaare na mâre cyeyi yyaha kurugo. 12Wuu na báaraŋi niŋgaŋi pyi, bà wuu si mpyi s'a wuu ɲùŋɔ karigii yaa mɛ. Mpii pi maha wuu cyere ke, wuu maha jwó leni pir'á. Pi maha wuu kyérege, ŋka wuu maha li kwú wuye e. 13Sùpyire mɛ́ɛ ká a jwumpimpe yu wuu na, wuu maha jwuɲcɛnmpe tɛ̀g'a pi ɲùŋɔ bɛ̂. Ali numɛ wuu na ɲyɛ mu à jwo yakuuyo ná kàkyaya sùpyire ɲyii na. 14Mii ɲyɛ a mpe jwumpe sémɛ si yii sílege mɛ, ŋka mii à yii yɛrɛ ná p'e, ɲaha na yɛ yii pi ɲyɛ mu à jwo mii pyìibii, yii kyal'à táan mii á sèl'e. 15Ali li mɛ́ɛ nta cyelentii niɲyahaɲyahamii pi ɲyɛ na Kirisita kyaa yu yii á, yii li cè na yii tuŋi na ɲyɛ niŋkin. Mii wi, ɲaha na yɛ mii u à Jwumpe Nintanmpe jwo yii á, ka yii i dá Yesu Kirisita na. 16Mà tàanna ná lire e, mii na li caa yii á, yii raa yii karigii pyi mii wogigii fiige. 17Lire e Timɔti u ɲyɛ mii jyaŋi mà tàanna ná Kafooŋi wwoɲɛɛge e ke, mii sí uru tun yii á. U kyal'à táan mii á, ɲwɔmɛɛ niŋkinfoo u ɲyɛ u wi Kafooŋi báaraŋi i. U aha nɔ yii na tèni ndemu i ke, mii karigii pyiŋkanni li ɲyɛ ndemu Kirisita wwoɲɛɛge e ke, u sí yii funŋɔ cwo lire na, bà mii ɲyɛ na li yu na mâre cyeyi puni i dánafeebii kuruɲy'á mɛ. 18Pìi na ɲyɛ yii shwɔhɔl'e, mpiimu pi na sɔ̂nŋi na mii saha sì n‑shà wani yii yyére mɛ, maa li ɲwɔ cû na piye yare tabwoyi i. 19Ŋka Kafooŋi ká ɲɛɛ, li saha sì mɔ mɛ, mii sí núru n‑kàre wani yii yyére, mpii pi ɲyɛ ná tire yàmpeente e ke, kampyi jwumbwompe kanni pi na yu, lire ɲyɛ mɛ kampyi Kile sífente ɲyɛ pi á sèeŋi na, si lire cè. 20Ɲaha kurugo yɛ Kile Saanre ɲyɛ jwumbwoɲjwuu mɛ, Kile sífenɛ ti ɲyɛ ti ti. 21Ɲyɛ di yii ko numɛ bɛ? Yii la ɲyɛ mii u shà yii yyére ná kasor'e laa, ná ntàannamagare ná ɲùmpiŋke e?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\