1 KƆRƐNTI SHIINBII 5

1Mii cìnmpyiibii, wuu à lógo na silegebaara kani là à pyi yii shwɔhɔl'e, ali Kilecembaabii mú bà sì ɲɛɛ ndemu pyi mɛ. Pi à jwo na yii wà na wá a u tuŋi cwoŋi lèŋɛ. 2Lire ná li wuuni mú i, yii à yiye pêe, mà li ta lire mpyi a yaa li pyi yyetanhara kyaa yii á, bà yii si mpyi si lire kapiini pyifooŋi yige yiye shwɔhɔl'e mɛ. 3Mii laage kɔn'à tɔɔn yii na, ŋka mii ɲyɛ yii shwɔhɔl'e Kile Munaani cye kurugo. Nde l'à yaa li pyi ŋge kapimpyiŋi na ke, wuu Kafooŋi Yesu Kirisita mɛge na, mii à lire lwɔ́ naye funŋ'i mà kwɔ̀. 4Lire pyiŋkanni na, mii ná yii ká bínn'a tɛ̀ɛn, Kafooŋi Yesu fànhe cye kurugo, 5urufol'à yaa u le Sitaanniŋi cye e, u u ŋkyaala, bà li si mpyi kapegigii mpyiŋi lage ká wwû u na, ka u u cyi ɲwɔ yaha tèni ndemu i ke, Kile si u shwɔ Kafooŋi Yesu cannuruge mɛ. 6Yii na yiye pêre tawage e, yii ɲyɛ a cè a jwo na: «bwúuruŋi yîrigeyirige yaani nimbileni maha ntɛ̀g'a farani mbyìmpe niɲcwɔnhɔmpe puni yîrige» mà? 7Lire kurugo yii kapimpyiŋi yige yiye shwɔhɔl'e, bwúuruŋi yîrigeyirige yaani l'à lyɛ ke, u na ɲyɛ lire fiige, bà yii si mpyi si ntɛ̀ɛn fwɔnrɔ baa mbyìvɔnmɔ niɲcwɔnhɔmɔ fiige mɛ. Yii li cè na yatɔɔge Yahutuubii mpyi maha bò pi bilereŋkwoŋi kataanni i ke, Yesu à bò kuru yatɔɔge fiige, maa wuu kapegigii yàfa wuu na. Lire e wuu ɲyɛ numɛ mu à jwo mbyìvɔnmɔ niɲcwɔnhɔmɔ, bwúuruŋi yîrigeyirige yaani ɲyɛ a le mpemu i mɛ. 8Lire kurugo bwúuruŋi u à yaa ná yîrigeyirige yaani niɲjyeeni i ke, wuu àha kataanni pyi ná ur'e mɛ, uru u ɲyɛ katupwɔhɔyi ná pege. Bwúuruŋi u à yaa yîrigeyirige yaani baa ke, wuu wuu kataanni pyi ná ur'e, uru u ɲyɛ zòvyinre ná sèejwuuni. 9Lɛtɛrɛŋi mii à fyânha a kan yii á ke, ur'e mii mpyi a yi jwo yii á na yii àha jacwoobii pyi yii kapyiɲɛɛ mɛ. 10Ŋka mii ɲyɛ a jwo yii á na mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Kile kuni i ná yii e mɛ, ná pi na jacwɔɔre pyi, lire ɲyɛ mɛ na nàɲwɔhɔrɔ pyi, lire ɲyɛ mɛ na nàŋkaage pyi, lire ɲyɛ mɛ na kacyanhigii sunni ke, na yii àha pire pyi yii kapyiɲɛɛ mà dɛ! Lire baare e li sí n‑pyi kee yii sí n‑fworo diɲyɛŋi i dɛ! 11Pu kajwuuni ɲùŋke ku mpyi ŋke: shin maha shin u à uye pyi na uru na ɲyɛ Kile kuni i, maa ŋkwôro na jacwɔɔre pyi, lire ɲyɛ mɛ na nàɲwɔhɔre pyi, lire ɲyɛ mɛ na kacyanhigii sunni, lire ɲyɛ mɛ na jwumpimpe yu, lire ɲyɛ mɛ mà uye yaha sinmbyaani kanni laage e, lire ɲyɛ mɛ na nàŋkaage pyi ke, yii àha cyire karigii pyifeebii pyi yii kapyiɲɛɛ mɛ, yii bá kà ɲɛɛ pi a lyî ná yii e mɛ. 12Yii li cè, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Kile kuni i mɛ, mii kuro ɲyɛ pire wogigil'e mɛ, Kile u sí pire wogigii cwɔɔnrɔ. Ŋka yii ná mpii pi ɲyɛ wwoɲɛɛ Kile kuni i ke, yii pi à yaa yii a pire karigii cwɔɔnre. Y'à sémɛ na: «Yii kapimpyiŋi kɔ̀r'a yige yiye shwɔhɔl'e.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\