1 KƆRƐNTI SHIINBII 6

1Yii Kile wuubii kuruŋke e, kyaa ká jyè wà ná u cìnmpworoŋi wà shwɔhɔl'e, ɲaha na urufoo maha u cìnmpworoŋi yyere fànhe e yukyaabii Kilecembaabii yyére, mà li ta yii Kile wuubii pi à yaa yii a yii karigii cwɔɔnre yɛ? 2Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Kile kuni i ná yii e mɛ, yii ɲyɛ a cè a jwo na yii Kile wuubii pi sí n‑pa pire u karigii cwɔɔnrɔ mà? Ɲyɛ ná yii sí pi sí n‑pa pire u karigii cwɔɔnrɔ, ɲaha na yii ɲyɛ na yii ná yiye shwɔ̀hɔŋi kapyɛɛre cwɔɔnre mà yɛ? 3Yii ɲyɛ a li cè na ali wuu sí n‑pa raa mɛ̀lɛkɛɛbii ɲùŋɔ karigii cwɔɔnre mà? Ná wuu sí n‑pa raa pire ɲùŋɔ wogigii cwɔɔnre, tá jwumɔ saha na ɲyɛ yii á, yii ná yiye shwɔ̀hɔŋi wogigii ɲcwɔɔnrɔŋi na? 4Kyaa sí ká jyè yii wà ná u shinɲɛɛ shwɔhɔl'e, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ na sɔ̂nŋi dánafeebii sɔ̀nŋɔŋkanni na mɛ, ɲaha kurugo yii maha ŋkàr'a sà lire cwɔɔnrɔ pire yyére yɛ? 5Puru kajwuuni li ɲyɛ yii i li cè na silege ku ɲyɛ ku ki yii á. Safɛ, yákilifoo ɲyɛ yii e, ŋgemu u sí n‑jà kyaa cwɔɔnrɔ yii wà ná u cìnmpworoŋi wà shwɔhɔl'e mà kɛ? 6Tá kacɛnnɛ li ɲyɛ li li, cìnmpyiibii pi à piye yiri fànhafeebii yyére, mpiimu bá pi ɲyɛ pi ɲyɛ a dá Yesu na mɛ? 7Mbèmbaaŋi u pyi yii shwɔhɔl'e, fo ku sà nɔ yii à yiye yiri fànhe e, lire kann'à yii kacɛgɛlɛ kwɔ̀. Ɲaha na wà ká yii mùmpɛnmɛ kyaa pyi, yii ɲyɛ na jìn'a li kwú yiye e mà yɛ? Ɲaha na wà ká yii nàɲwɔhɔrɔ, yii maha lire kwú yiye e mà yɛ? 8Yii ɲyɛ na lire pyi mo! Marii pi sanmpii mùmpɛnmɛ karigii pyi, maa pi nàɲwɔhɔre, yii sí na ɲyɛ cìnmpyii mà tàanna ná Kile kuni i. 9Mpii pi ɲyɛ na kapegigii pyi ke, yii ɲyɛ a cè a jwo na pire nàzhan à fworo Kile Saanre e mà? Yii àha raa yiye ɲwɔ fáanŋi mà dɛ! L'à pyi jacwoo yo, l'à pyi kacyinzunmii yo, l'à pyi mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ a kúu pi fúrupyiɲɛɛbii na mà yo, nàmbaabii pi maha wwùu ná piye e nɔ̀ ná ceewe wwoŋkanni na ke, l'à pyi pire yo, 10l'à pyi nàŋkaabii yo, l'à pyi nàɲwɔhɔre pyifeebii yo, mpii pi à piye yaha sinmbyaani kanni laage e ke, l'à pyi pire yo, l'à pyi jwumpimpe jwufeebii yo, mpii pi maha sùpyire yaayi cyáan na shuu pi na ke, l'à pyi pire yo, yii li cè na pire wà tufiige nàzhan ɲyɛ Kile Saanre e mɛ. 11Mà li ta yii pìi mpyi na cyire karigii pyi. Ŋka wuu Kileŋi Munaani cye kurugo, yii à jyé a fíniŋɛ, maa yii yaha yiye kanni na, mà pyi Kile wuu, maa yii pyi yii à tíi Kile yyahe taan Kafooŋi Yesu Kirisita mɛge na. 12Yii à jwo na karigii puni mpyiŋi kun'à kan yii á, ŋka mii sí yi jwo yii á, tɔ̀ɔn ɲyɛ karigii puni i mɛ. Mii mú sí n‑jà n‑jwo na karigii puni mpyiŋi kun'à kan mii á, ŋka mii kɔni sì naye pyi biliwe fiige kani là tufiige e mɛ. 13Yii mú à jwo na yalyire maha shwɔhɔ fuceni mɛɛ na, na fuceni mú à dá yalyire mɛɛ na, na canŋka Kile sí yi mú shuunniŋi shi bò, ŋka mii sí yi jwo yii á, sùpyaŋi cyeere ɲyɛ a dá jacwɔɔre mpyiŋi mɛɛ na mɛ. T'à dá Kafooŋi Yesu ɲyii wuuni mpyiŋi mɛɛ na, Kafooŋi mú u ɲyɛ ti foo. 14Kile à Kafooŋi ɲɛ̀ mà yige kwùŋi i. Kile sí n‑pa wuu mú ɲɛ̀ n‑yige kwùŋi i ná u sífente e. 15Yii ɲyɛ a li cè na yii pi ɲyɛ Kirisita cyeere yatanɲyi mà? Mà Kirisita yatanɲyi lwɔ́ a bâra fwòrobacwoŋi wuyi na, lire ɲyɛ a sìi kacɛnnɛ mɛ. 16Taha yii bà ɲyɛ a cè na shinŋi u à wwɔ̀ ná fwòrobacwo e ke, na urufoo ná fwòrobacwoŋi maha mpyi shin niŋkin mɛ? Y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Pi mú shuunniŋi sí n‑pyi shin niŋkin.» 17Ŋka yii li cè na shinŋi u à uye pwɔ Kafooŋi na ke, urufoo ná Kafooŋi maha mpyi sɔ̀nŋɔrɔ niŋkin. 18Lire kurugo yii àha zìi ɲɛɛ jacwɔɔre mpyiŋi i mɛ. Kapegigii sanŋkii puni sùpyaŋi maha mpyi ke, cyire ɲyɛ na jyè u cyeere e mɛ. Ŋka shinŋi u ɲyɛ na jacwɔɔre pyi ke, urufoo maha u cyeere yakɛ lwɔ́. 19Yii ɲyɛ a li cè na yii shin maha shin cyeere ti ɲyɛ Kileɲaarebage, Kile Munaani à tɛ̀ɛn kuru ŋkemu i mà? Kile à u Munaani pyi l'à tɛ̀ɛn yii e, lire e yii ɲyɛ yiye wuu mɛ. 20Ɲaha kurugo yɛ Kile à yii ɲùŋɔ wwû ná loŋgare e. Lire kurugo yii a Kile pêre ná yii cyeere yatanɲyi puni i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\