1 KƆRƐNTI SHIINBII 7

1Lɛtɛrɛŋi yii mpyi a tùugo mii á ke, u ɲwɔshwɔɔre ti ɲyɛ nte. Yii à jwo na kacɛnni li ɲyɛ li li, nɔ̀ŋi u kwôro ceewe baa. 2Yire na ɲyɛ sèe, ŋka jacwɔɔre mpyiŋi yyaha na, nàmbaabii pun'à yaa pi cyee lèŋɛ, cyeebii puni mú à yaa pi pyi nàmbay'e. 3Nɔ̀ŋi ɲyɛ a yaa u tasinnage kwɔ̀n u cwoŋi na mɛ. Ceeŋi mú ɲyɛ a yaa u tasinnage kwɔ̀n u pooŋi na mɛ. 4Ɲaha kurugo yɛ ceeŋi ɲyɛ uye wu mɛ, nɔ̀ŋi u ɲyɛ u fooŋi. Nɔ̀ŋi mú ɲyɛ uye wu mɛ, ceeŋi u ɲyɛ u fooŋi. 5Nɔ̀ŋi ná u cwoŋi ɲyɛ a yaa pi a tasinnage kwùun piye na mɛ, fo pi mú shuunni ká bɛ̂ li na si tère yaha piye na Kileɲarege mɛɛ na. Ŋka lire tèni ká ntòro, pi à yaa pi núru piy'á, bà Sitaanniŋi si mpyi u àha ɲjà pi sɔ̀n ŋgà jacwɔɔre na mɛ. 6Mii à puru jwo si ntɛ̀gɛ yii yɛrɛ, fànha bà mii ɲyɛ na ɲcyáan yii na mɛ. 7Mu aha li yaha mii na, sùpyire puni mpyi a yaa pi kwôro mii fiige. Ŋka shin maha shin ná u Kile màkanga ku ɲyɛ, Kile maha kani là pyipyi fànha kan wà á, maa labɛrɛ pyipyi fànha kan wabɛr'á. 8Leŋkwunambaabii ná leŋkwucyeebii pi ke, mii sí yi jwo pir'á na pi aha jà a kwôro amuni mii fiige, lir'à ɲwɔ. 9Ŋka pi aha li ɲya na pi sì n‑jà cû piye na mɛ, pi fúru pyi, lir'à pwɔ́rɔ tasinnage kani li tatɛɛnge fô pi na. 10Mpii pi à fúru pyi ke, mii sí yi jwo pir'á, mii yabiliŋi ɲwɔmuguro bà mɛ, Kafooŋi Yesu ɲwɔmuguro ti, na fúrucwo ɲyɛ a yaa u nàmbaga fworo mɛ. 11Ŋka là ká mpa ná l'e u à nàmbaga fworo, u ɲyɛ a yaa u kabɛrɛ jyè mɛ, u à yaa u kwôro amuni, lire ɲyɛ mɛ nɔ̀ŋi ɲuŋ'i u à fworo ke, u núr'a sà uye kan u á. Nɔ̀ŋi mú sí ɲyɛ a yaa u u cwoŋi nàmbage kwɔ̀ mɛ. 12Ɲje mii sí n‑jwo mà yyaha tíi ná pi sanmpil'e ke, Kafooŋi i bà yir'à fworo mɛ, mii yabiliŋi ɲwɔmuguro ti ɲyɛ tire. L'aha nta ceewe na ɲyɛ dánafooŋi wà á, ŋgemu u ɲyɛ u ɲyɛ Kile kuni i mɛ, ka ceeŋi si ɲɛn'a tɛ̀ɛn urufol'á nàmbage e, urufoo ɲyɛ a yaa u u nàmbage kwɔ̀ mɛ. 13L'aha nta mú na nɔ̀ na ɲyɛ dánafeeɲcwoŋi wà á, ŋgemu u ɲyɛ u ɲyɛ Kile kuni i mɛ, nɔ̀ŋi ká ɲɛn'a u mâra, u ɲyɛ a yaa u nàmbaga fworo mɛ. 14Ɲaha kurugo yɛ ceeŋi kurugo, Kile maha jwó le nɔ̀ŋ'á mà li ta nɔ̀ŋi ɲyɛ Kile kuni i mɛ. Amuni li mú ɲyɛ, nɔ̀ŋi kurugo, Kile maha jwó le ceeŋ'á mà li ta ceeŋi ɲyɛ Kile kuni i mɛ. Lire baare e pi pyìibii mpyi na sì n‑fíniŋɛ Kile yyahe taan mɛ, mà li ta Kile à jwó le pi á. 15Ŋka ŋge u ɲyɛ u ɲyɛ Kile kuni i mɛ, uru ká ndàhaŋi cya, mu u ɲyɛ dánafooŋi ke, ma hà u sige mɛ. Li saha sì n‑pyi fànha mu ná uru u kwôro yiye ɲuŋ'i mɛ. Ŋka mu à yaa mu u maye waha yii i bɛ̂. Ɲaha kurugo yɛ Kile à wuu yyere bà wuu si mpyi si ntɛ̀ɛn yyeɲiŋke e mɛ. 16Mu u ɲyɛ Kile kuni i maa mpyi fúrucwoŋi ke, shwɔhɔl'e mu sí n‑jà n‑pa ma pooŋi lèŋɛ Kile kuni i. Mu u ɲyɛ Kile kuni i maa mpyi cipooŋi ke, shwɔhɔl'e mu sí n‑jà n‑pa ma cwoŋi lèŋɛ Kile kuni i. 17Ŋka nde Kafooŋi Yesu à pyi shin maha shin á, ka Kile si urufoo yyere mà pyi uye wu mà u ta pyiŋkanni ndemu na ke, urufol'à yaa u kwôro amuni. Yire ninuyi mii ɲyɛ na yu dánafeebii kuruɲyi pun'á. 18L'aha nta Kile à ŋgemu yyere mà u ta u à kwɔ̀n a kwɔ̀ ke, urufoo u kwôro amuni. Li sí ká nta Kile à ŋgemu yyere mà u ta kwɔ̀nmbaa ke, urufoo kà núru uye kan pi kwɔ̀n mɛ. 19Wà à kwɔ̀n yo, wà ɲyɛ kwɔ̀nmbaa yo, lire là ɲyɛ na wíi mɛ. Nde li ɲyɛ na wíi ke, lire li ɲyɛ na Kile Saliyaŋi kurigii ɲaare. 20Kile à shin maha shin yyere mà u ta pyiŋkanni ndemu na ke, urufol'à yaa u kwôro amuni. 21L'aha nta Kile yin'à nɔ mu na mà mu ta bilere e, ma hà lire tɛ̀gɛ maye funŋɔ pɛn mɛ. Ŋka mu aha pyiŋkanna ta si ɲjà vworo t'e, lire pyi. 22Ɲaha kurugo yɛ Kafooŋi ká ŋgemu yyere mà u ta bilere e ke, urufoo maha fworo bilere e Kafooŋi cye kurugo. Amuni li mú ɲyɛ, Kafooŋi ká ŋgemu yyere mà urufoo ta u ɲyɛ bilere e mɛ, urufoo maha mpyi Kirisita biliwe. 23Kile à yii ɲùŋɔ wwû ná loŋgare e, lire e yii àha núru ɲɛɛ sùpyire t'a yii kɛ̂ɛnŋi ná pi sɔ̀nŋɔŋkanni i mɛ. 24Mii cìnmpyiibii, Kile à yii shin maha shin yyere mà u ta pyiŋkanni ndemu na ke, urufol'à yaa u kwôro lire pyiŋkanni na Kile yyahe taan. 25Ɲyɛ nàmbaabii ná cyeebii pi ɲyɛ pi sàha fúru pyi mɛ, nde li ɲyɛ pire u kàmpanŋke ke, mii ɲyɛ a Kafooŋi Yesu ɲwɔmuguro ta mà yyaha tíi ná pire e mɛ. Ŋka mii yabiliŋi sí na taɲyage jwo, yii mú s'a yaa yii dá mii jwumpe na, ɲaha na yɛ Kile à ɲùɲaara ta mii na, maa mii pyi dánasupya. 26Mà tàanna ná numɛ tìiŋi yyefuge karigil'e, mii taɲyage ku ɲyɛ ŋke: pi shin maha shin à yaa u kwôro bà u ɲyɛ mɛ. 27Ŋgemu u ɲyɛ ná ceewe e ke, urufoo kà u nàmbage kwɔ̀ mɛ. Ŋgemu u ɲyɛ ceewe baa ke, urufoo u kwôro ceewe baa. 28Ŋka lire ná li wuuni mú i, nɔ̀ŋi ŋgemu ká uye ɲya u sí n‑jà ceewe lèŋɛ ke, lire ɲyɛ kapii mɛ. Pùcwoŋi ŋgemu ká li ɲya na uru sí nàmbaga jyè ke, lire ɲyɛ kapii mɛ. Ŋka kyaage ku sí n‑pa fúrupyiibii ta ke, mii la ɲyɛ yii i shwɔ kuru na. 29Ɲyɛ mii cìnmpyiibii, ɲje mii sí n‑jwo yii á ke, yire yi ɲyɛ ɲje, diɲyɛŋi tèekwoon'à byanhara, lire e mà lwɔ́ numɛ na, fúru na ɲyɛ mpiimu shwɔhɔl'e ke, pi fànha le pi raa báare Kile á, fúruŋi ɲyɛ a yaa u pi sige Kile báaraŋi na mɛ. 30Mpii pi ɲyɛ na myahigii súu ke, pi fànha le pi raa báare Kile á, mɛɛsuuni ɲyɛ a yaa li pi sige Kile báaraŋi na mɛ. Mpii pi ɲyɛ funntange e ke, pi fànha le pi raa báare Kile á, funntange ɲyɛ a yaa ku pi sige Kile báaraŋi na mɛ. Mpii pi ɲyɛ na zhwoŋi pyi ke, pi fànha le pi raa báare Kile á, zhwoŋi ɲyɛ a yaa u pi sige Kile báaraŋi na mɛ. 31Mpii pi ɲyɛ na là taa ŋge diɲyɛŋi i ke, pi fànha le pi raa báare Kile á, ŋge diɲyɛŋi làntaŋi ɲyɛ a yaa u pi sige Kile báaraŋi na mɛ. Ɲaha kurugo yɛ diɲyɛŋi sí n‑pa n‑kwɔ̀. 32Mii la ɲyɛ yii i mpyi funmpɛɛnre e mɛ. Nɔ̀ŋi u ɲyɛ ceewe baa ke, uru maha jà a uye pwɔ Kafooŋi báaraŋi na bà u kyaa si mpyi si ntáan Kafooŋi á mɛ. 33Nɔ̀ŋi sí u à ceewe lèŋɛ ke, fúruŋi karigii maha uru yyaha ɲî, u maha li kɔ̀re si ntáan u cwoŋ'á. 34Ɲyɛ lire pyiŋkanni na, u yákiliŋi maha ntáa u cwoŋi kàmpanŋke ná Kile kàmpanŋke shwɔhɔl'e. Amuni li mú ɲyɛ, Kafooŋi báaraŋi maha ceeŋi nɔ̀ baa wuŋi ná pùceebilini yyaha ɲî. Pi maha u pyi bà pi si mpyi si piye puni kan Kafooŋi á mɛ. Ŋka ceeŋi u ɲyɛ nàmbag'e ke, nàmbage karigii maha uru yyaha ɲî. U maha li kɔ̀re si ntáan u pooŋ'á. 35Mii ɲyɛ na mpe yu si yii kárama ɲjaha kani là na mà dɛ! Yii nàfanŋi kurugo mii ɲyɛ na pu yu. Kuni i yii nàfanŋi ɲyɛ ke, lire mii la ɲyɛ yii lwɔ́, yii i yiye puni kan Kafooŋi báaraŋi mɛɛ na. 36Ɲyɛ wà ha nta u à cyé u tàcwoŋi lwɔgɔ, ka li i mpa ntîge urufoo funŋ'i na ur'à u yakɛ lwɔ́, u ndèŋɛŋi lage ká nta k'à tatɛɛngɛ fô urufoo na, u u lèŋɛ, lire ɲyɛ kapii mɛ. 37Ŋka cileŋɛmbaani fànha ká mpyi ku ɲyɛ a cyán tànɔŋi na mɛ, fo u à li lwɔ́ uye funŋ'i na uru sì ceewe lèŋɛ mɛ, u aha jà a cû uye na, maa li lwɔ́ uye funŋ'i na uru sì nɔ u tàcwoŋi na mɛ, lir'à ɲwɔ. 38Lire e tànɔŋi ŋgemu ká u tàcwoŋi lwɔ́ ke, lir'à ɲwɔ, ŋka ŋgemu ká u tàcwoŋi yaha lwɔ́mbaa ke, lir'à ɲwɔ sèl'e. 39Ɲwɔɲyɛga niŋkin na, ceewe maha ceewe poo u ɲyɛ shì na ke, nàmbage maha u pwɔ u pooŋi na. Ŋka nɔ̀ŋi ká mpyi u saha ɲyɛ shì na mɛ, cyage k'à ceeŋi táan ke, u sí n‑jà n-sà nàmbage kabɛrɛ jyè wani, li tɛgɛni li ɲyɛ, nɔ̀ŋ'á u sí n‑shà ku jyè ke, uru u pyi dánafoo. 40Ŋka mii na sɔ̂nŋi na li sí n‑pwɔ́rɔ uru ceeŋ'á u kwôro leŋkwucwɔgɔre e. Mii à tɛ̀ɛn ná l'e na mpe jwump'à bɛ̂ Kile Munaani ɲyii wuuni na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\