1 KƆRƐNTI SHIINBII 8

1Nde li ɲyɛ yasunɲyi kyaare kàmpanŋke ke, bà yii à yi jwo na wuu mú pun'à kyaa cè mɛ, yire na ɲyɛ sèe. Ŋka mà li yaha maye funŋ'i na mu à kyaa cè, lire maha sùpyaŋi pyi u à uye pêe. Mà li ta ntàannamagare maha pi sanmpii tɛ̀gɛ sèl'e pi i sì yyaha na Kile kuni i. 2Wà ha nta u u sɔ̂nŋi na ur'à kyaa cè, urufoo u li cè na yaaga saha a urufoo fô. 3Ŋka ŋgemu u à sùpyire sannte kyaa táan uy'á ke, urufoo maha mpyi Kile cevoo. 4Yibige yii à pyi na: «wuu sí n‑jà raa yasunɲyi kyaare kyàa laa, wuu sì n‑jà raa ti kyàa mɛ?» ke, mii sí yii ɲwɔ shwɔ numɛ. Wuu à li cè na sùpyire maha sɔ̂nŋi na yasunɲyi yi ɲyɛ pire u kileebii mà li ta yire yasunɲyi ɲyɛ Kile mɛ, Kile na ɲyɛ niŋkin. 5Li mɛ́ɛ ká nta sùpyire na nìɲyiŋi yaayi yà ná ɲìŋke wuyi yà sɔ̂nŋi kileebii pìi, maa sɔ̂nŋi na kafeebil'à ɲyaha pir'á, 6wuu kɔn'á, Kile na ɲyɛ niŋkin, uru u ɲyɛ wuu Tuŋi, maa mpyi yaayi puni Davooŋi, uru mɛɛ na wuu ɲyɛ shì na. Kafoo niŋkin mú sí u ɲyɛ, uru u ɲyɛ Yesu Kirisita. Uru cye kurugo, Kile à yaayi puni dá maa shìŋi kan wuu á mú. 7Ŋka dánafeebii puni ɲyɛ a uru sèeŋi cè mɛ. Pìi na ɲyɛ pi e, zunŋi mpyi a tatɛɛngɛ wwû pi e, ali niɲjaa pi aha ntòr'a yasunŋɔ kyara kyà, pi maha sɔ̂nŋi na pire saha na zunŋi pyi. Pi ɲyɛ a sèeŋi cè sèl'e mɛ, lire e pi maha sɔ̂nŋi na yasunɲyi kyaare maha pire ná Kile shwɔ̀hɔŋi kɛ̀ɛge. 8Li ɲyɛ mu à jwo yalyige ku maha wuu kyaa táan Kile á mà dɛ! Wuu à lyî yo, lire sì yafyin bâra wuu ná Kile shwɔ̀hɔŋi na mɛ. Wuu ɲyɛ a lyî mà yo, lire sì yafyin yige wuu ná Kile shwɔ̀hɔŋi i mɛ. 9Ti ɲjyìŋi ná ti ɲjyìmbaaŋi i, nde l'à táan yii á ke, yii sí n‑jà lire pyi. Ŋka yii a yiye kàanmucaa, mpii pi ɲyɛ pi sàha ŋkwɔ̀ a Kile kuni karigii yyaha cè sèl'e mɛ, bà li si mpyi yii àha mpyi kaɲuŋɔ si pire wurugo mɛ. 10Mu u ɲyɛ na maye sɔ̂nŋi na mu à kyaa cè ke, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ a sèeŋi cè sèl'e mɛ, uru wà ká mu ɲya mu à tɛ̀ɛn yasunŋke kà tasunŋ'i na lyî, tá lire sì màban lèŋɛ urufol'e yasunɲyi kyaare ŋkyàŋi na mɛ? 11Lire ká mpyi, uru cìnmpworoŋi kurugo Kirisita à kwû mú ke, tá mu u ɲcèŋi shiŋi sì n‑pyi kaɲuŋɔ si uru wuuni pyi li kɛ̀ɛge mɛ? 12Mu aha lire pyi, mu maha uru cìnmpworoŋi yakɛ lwɔ́, ɲaha na yɛ kani u ɲyɛ na sɔ̂nŋi kapyimbaala ke, li maha mpyi kee mu à u sɔ̀n a wà lire na. Lire mpyiŋi tooy'e, Kirisita na mu maha lire kapiini pyi. 13Lire kurugo kampyi yalyige kà ku sí n‑pyi kaɲuŋɔ mii i na cìnmpworoŋi wà yaha u kapii pyi, mii sí raa kuru yalyige fún, bà li si mpyi mii àha ŋkwɔ̀ na cìnmpworoŋi ɲùŋɔ kyán mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\