1 KƆRƐNTI SHIINBII 9

1Taha yii na sɔ̂nŋi na mii sì n‑jà raa na ɲyii karigii pyi mɛ? Taha Yesu tùnntunŋɔ bà u ɲyɛ mii mɛ? Taha yii na sɔ̂nŋi na mii ɲyɛ a wuu Kafooŋi Yesu ɲya mɛ? Báaraŋi mii à pyi Kafooŋi á ke, taha yii bà pi ɲyɛ uru yasɛɛre mɛ? 2Ɲyɛ sùpyire sannte mɛ́ɛ ká a sɔ̂nŋi na mii ɲyɛ Yesu tùnntunŋɔ mɛ, yii kɔn'à yaa yii li cè na mii na ɲyɛ Yesu tùnntunŋɔ. Ɲaha kurugo yɛ Kafooŋi Yesu tùnnture mii à pyi yii á, ka yii i jyè u wwoɲɛɛge e ke, lire l'à li cyêe nàkaana baa na mii na ɲyɛ u tùnntunŋɔ. 3Mpii pi ɲyɛ na mii ɲùŋke tare na mii ɲyɛ Yesu tùnntunŋɔ mɛ, nde mii maha ntɛ̀g'a jwumpe cyán pire na ke, lire li ɲyɛ nde: 4tá mii ɲyɛ a yaa mii a lyî s'a byii Yesu tùnnture báaraŋi i mɛ? 5Taha yii bà na sɔ̂nŋi na mii mú sí n‑jà dánafooŋi wà lèŋɛ n‑pyi na cwo, mii ná uru s'a ɲaare na báaraŋi tooy'e, bà Yesu tùnntunmpii sanmpii ná Kafooŋi cìnmpyiibii ná Pyɛri à li pyi mɛ? 6Taha yii na sɔ̂nŋi na mii ná Barinabasi kanni u à yaa wuu a báaraŋi pyi wuu raa wuye ɲwɔ caa la? 7Jofoo yii à têl'a ɲya u à kàre sòrolashigire e, maa yyére ná uye e sàra baa yɛ? Lire ɲyɛ mɛ, cikɔɔge fooŋi ŋgire u ɲyɛ u ɲyɛ na u cire yasɛɛre lyî mà yɛ? Lire ɲyɛ mɛ, jofoo u maha nìiyɛ nâha, u àha ŋkwɔ̀ nùjirimpe pà lyî mà yɛ? 8Yyecyeente mii à pyi ke, sùpyire kanni bà pi ɲyɛ na sɔ̂nŋi amuni mɛ, yire y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i mú. 9Kile tùnntunŋi Musa à jwo Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Mu aha a sùmaŋi bwùun ná nìiyi i, si u pyàŋi wwû, ma hà yi ɲwɔyi pwɔ mɛ.» Yii na sɔ̂nŋi na puru jwump'à li cyêe na Kile na sɔ̂nŋi nìiyi kanni na la? 10Wuu pi ɲyɛ Kile báarapyiibii ke, tá wuu kurugo bà u à yi sémɛ mɛ? Sèeŋi na, wuu kurugo u à yi sémɛ, ɲaha na yɛ shinŋi u ɲyɛ na faaŋi pyi ke, u maha u pyi ná làntaŋi funŋke e. Ŋge u maha sùmaŋi bwùun si u pyàŋi wwû ke, u maha u bwùun ná làntaŋi funŋke e mú. 11Wuu à Kile jwumpe jwo yii á ke, l'à pyi mu à jwo nùgunɔ wuu à pyi. Ɲyɛ numɛ tá wuu aha yii cyeyaayi yà ta mà tɛ̀g'a wuye tɛ̀gɛ, lir'à para bɛ? 12Ná pìi sí na yii cyeyaayi yà taa na mpyi pi ɲɛɛmpe, tá wuu wuuni bà l'à lyɛ mɛ? Ŋka wuu ɲyɛ a tîge lire kurugo mɛ. Wuu à karigii puni kwú wuye e, bà li si mpyi Jwumpe Nintanmpe pu ɲyɛ na Kirisita kyaa yu ke, wuu àha mpyi kaɲuŋɔ si puru yyaha yyére zhèŋi fyìinni mɛ. 13Yii à li cè cɛcɛ na mpii pi ɲyɛ na báaraŋi pyi Kileɲaarebage e ke, na wani pire ɲwɔcyɛɛre maha fwore. Mpii pi ɲyɛ na sárayi wwû wani sárayi tawwuge na ke, pire nàzhan maha mpyi yire sárayi yaayi i. 14Amuni li mú ɲyɛ, mpii pi ɲyɛ na Jwumpe Nintanmpe yu ke, Kafooŋi à jwo na pire u ɲwɔcyɛɛre t'a fwore uru báaraŋi i. 15Ŋka lire ná li wuuni mú i, mii à Jwumpe Nintanmpe jwo yii á, mii ɲyɛ a yafyin cya yii á mɛ. Mii mú sí ɲyɛ a mpe sémɛ si yaaga cya yii á mɛ, ɲaha na yɛ mii à Jwumpe Nintanmpe jwo yii á mana ke, lir'à mii ɲùŋke yîrige. Mii à na kwùŋi funŋɔ lwɔ́ mà tòro mii u pɔ̂ɔn tire ɲùɲjirire e. 16Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi ɲyɛ mii á yàmpeenɛ kyaa mɛ, ɲaha na yɛ kyaa li ndemu mpyiŋi fànha ku ɲyɛ mii ɲuŋ'i ke, lire kurugo, ná mii ɲyɛ na pu yu mɛ, mii pɔ̀ɔn u ɲyɛ lire e. 17Kampyi mii mpyi a li lwɔ́ naye e s'a Jwumpe Nintanmpe yu sùpyir'á, mii mpyi na sí raa sàra shuu li ɲùŋɔ taan, ŋka ná li fànha s'a cyán mii na, pu ɲjwuŋi u ɲyɛ mii nàzhan. 18Lire e ke mii sàraŋi u ɲyɛ ɲaha shi bɛ? Ɲùɲjirire mii ɲyɛ na ntaa Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi i sùpyir'á mana, yaaga shwombaa ke, tire ti ɲyɛ mii sàraŋi. 19Sùpyaŋi wà tufiige sì n‑jà fànha cyán mii na, mà lire ɲùŋke pyi na u na mii sârali mɛ. Ŋka lire ná li wuuni mú i, mii à naye tîrige mu à jwo biliwe sùpyire pun'á, bà shinɲyahara si mpyi si dá Yesu na mɛ. 20Mii aha mpyi Yahutuubii shwɔhɔl'e, mii maha naye pyi pi fiige, bà pi si mpyi si dá Yesu na mɛ. Musa Saliyaŋi fànha ɲyɛ mii na mɛ, ŋka mpii pi à piye pwɔ uru Saliyaŋi kurigii ɲaaraŋi na sèl'e ke, mii aha mpyi pire shwɔhɔl'e, mii maha naye pyi pi fiige, bà pi si mpyi si dá Yesu na mɛ. 21Musa Saliyaŋi fànha ɲyɛ mpiimu na mɛ, mii aha mpyi pire shwɔhɔl'e, mii maha naye pyi pi fiige, bà pi si mpyi si dá Yesu na mɛ. Mii maha lire pyi, mà li ta mii na Kile Saliyaŋi kurigii ɲaare, ɲaha na yɛ mii ɲyɛ Kirisita Saliyaŋi kuni i. 22Mpii pi ɲyɛ sùpyire ɲyɛ a pi le dá e mɛ, mii aha mpyi pire shwɔhɔl'e, mii maha naye pyi pi fiige, bà pi si mpyi si dá Yesu na mɛ. Mii à naye pyi sùpyire shiŋi puni fiige, bà li si mpyi pyiŋkannigii puni na, pi pìi si dá Yesu na si shwɔ mɛ. 23Mii na cyire karigii puni pyi, bà Jwumpe Nintanmpe si mpyi s'a sì yyaha na, mii yabiliŋi sí na nàzhan ta p'e mɛ. 24Yii à li cè cɛcɛ na mpii pi maha kajatafɛɛre fî ke, pi maha ɲyaha tafeŋke e, ŋka shin niŋkin u maha ti nàfanŋi ta. Ɲyɛ yii yiye waha amuni Kile kuni i, bà yii si mpyi si li nàfanŋi ta mɛ. 25Mpii pi maha kajatafɛɛre fî ke, pi maha piye fége pyiŋkannigii puni na, maa ɲcû piye na karigii cyi tapyige e. Ŋka yaage pire maha nta tire tafɛɛre e ke, kuru na ɲyɛ yakwɔgɔ. Wuu sí pi ke, wuu na wuu woore fî yaage ŋkemu kurugo ke, kuru na ɲyɛ yakwombaaga. 26Lire kurugo mii na na tafɛɛre fî maa yákili yaha ti kafeni na. Mii ɲyɛ mu à jwo kaŋkuruwaŋi u maha kaŋkurubogigii wàa tawage e mɛ. 27Ŋka mii na naye kyérege sèl'e, nde l'à táan mii cyeer'á ke, lire bà mii ɲyɛ na mpyi mà dɛ! Mii na Kile ɲyii wuuni caa raa mpyi, bà li si mpyi Kile Jwumpe jwuŋkwooni kàntugo sùpyir'á, mii àha ŋkwɔ̀ na tafɛɛre kuzheeni bwɔnmpoo mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\