1 YUHANA 2

1Mii pyìibii, mii à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ si ntun yii á, bà yii si mpyi si láha kapegigii mpyiŋi na mɛ. Ŋka wà ha kapii pyi, tɛgɛfoo niɲcɛnŋɛ na ɲyɛ wuu á Tufooŋi taan, Yesu Kirisita kyaa li, u à tíi. 2U à uye pyi sáraga maa wuu kapegigii tugure lwɔ́ maa Kile lùuni tìŋɛ. Wuu kanni wogigii kurugo bà u à uye pyi sáraga mɛ, ŋka diɲyɛŋi sùpyire puni wogigii kurugo. 3Wuu aha a u toŋi kurigii ɲaare, lire cye kurugo wuu sí n‑cè na wuu à u cè. 4Wà ha jwo na ur'à u cè, mà li ta urufoo ɲyɛ na u toŋi kurigii ɲaare mɛ, urufoo na ɲyɛ kafiniviniwe, sèeŋi ɲyɛ urufol'á mɛ. 5Ŋka ŋgemu u ɲyɛ na u jwumpe kurigii ɲaare ke, uru maha li cyêe na Kile kyal'à táan ur'á sèeŋi na. Lire cye kurugo, wuu maha li cè na wuu ná Kile à wwɔ̀. 6Wà ha jwo na ur'à wwɔ̀ ná u e, urufol'à yaa u a u karigii pyi Yesu wogigii fiige. 7Mii ntàannamacinmpyiibii, toŋi kyaa mii à jwo yii á ŋge lɛtɛrɛŋi i ke, to nivɔnŋɔ bà mɛ. To niɲjye wi, canŋke na yii à jyè Kile kuni i ke, uru toŋ'à kan yii á kuru canŋke. Jwumpe p'à fyânha a jwo yii á ke, puru pu ɲyɛ uru toŋi niɲjyeŋi. 8Ŋka lire ná li wuuni mú i, to nivɔnŋɔ wi mú. Yesu Kirisita à uru toŋi kuni ɲaara, yii mú sí na u kuni ɲaare. Numpini na ntùuli, bɛ̀ɛnmpe sèe wumpe na ɲî mà kwɔ̀. 9Shinŋi u à jwo na uru na ɲaare bɛ̀ɛnmpe e, mà li ta u à u cìnmpworoŋi kyaa pɛn uy'á ke, urufoo saha na ɲyɛ numpini i. 10Shinŋi u à u cìnmpworoŋi kyaa táan uy'á ke, urufoo maha mpyi bɛ̀ɛnmpe e, yafyin ɲyɛ na jìn'a urufoo pyi u à cwo mɛ. 11Ŋka shinŋi u à u cìnmpworoŋi kyaa pɛn uy'á ke, urufoo na ɲyɛ numpini i, u na ɲaare numpini i, u ɲyɛ a tashaga cè uye na mɛ, ɲaha na yɛ numpin'à u yyahe wwɔ̀ u na. 12Mii pyìibii, mii na ɲje sémɛni si ntun yii á, ɲaha na yɛ yii kapegigil'à yàfa yii na Yesu mɛge na. 13Tiibii, mii na ɲje sémɛni si ntun yii á, ɲaha na yɛ mà jwo diɲyɛŋi u dá ke, ŋgemu u ɲyɛ ke, yii à uru cè. Nàɲjiibii, mii na ɲje sémɛni si ntun yii á, ɲaha na yɛ yii à jà Sitaanniŋi na. 14Mii nàŋkwoobii, mii à ɲje sém'a tun yii á, ɲaha na yɛ yii à Tufooŋi cè. Tiibii, mii à ɲje sém'a tun yii á, ɲaha na yɛ ŋgemu u ɲyɛ mà jwo diɲyɛŋi u dá ke, yii à uru cè. Nàɲjiibii, mii à ɲje sém'a tun yii á, ɲaha na yɛ yii à pyi fànhaɲyahaga sùpyii. Kile jwump'à tatɛɛngɛ wwû yii zòompil'e, ka yii i jà Sitaanniŋi na. 15Yii àha diɲyɛŋi ná u funŋɔ karigii kyaa táan yiy'á mɛ. Shinŋi u à diɲyɛŋi kyaa táan uy'á ke, Tufooŋi kyaa maha ntáan urufol'á mɛ. 16Ɲaha kurugo yɛ yaaga maha yaaga ku ɲyɛ diɲyɛŋi i mu à jwo sùpyaŋi ɲyii karigii ná yaayi u maha ɲaa maa ɲyii yige yi kurugo ke, ná diɲyɛŋi karigii cyi maha ma ná yàmpeente e ke, lire là ɲyɛ a fworo Tufooŋi i mɛ, ŋka diɲyɛŋi i cyi à fworo. 17Diɲyɛŋi ná u ɲyii karigii na ntùuli. Ŋka shinŋi u ɲyɛ na Kile ɲyii wuuni pyi ke, urufoo sí n‑kwôro tèekwombaa. 18Mii nàŋkwoobii, diɲyɛŋi tèekwooni laaga saha ɲyɛ a tɔɔn mɛ. Y'à jwo yii á na Kirisita zàmpɛnŋi sí n‑pa. Ɲyɛ tèni i wuu ɲyɛ numɛ ke, Kirisita zàmpɛɛnbii niɲyahamil'à pa a kwɔ̀. Lire cye kurugo wuu à li cè na diɲyɛŋi tèekwoon'à byanhara. 19Pi à fworo wuu shwɔhɔl'e, ŋka pi mpyi ná wuu e mɛ, ɲaha na yɛ kàmpyi pi mpyi ná wuu e, pi mpyi na sí n‑kwôro ná wuu e. Ŋka pi à fworo wuu shwɔhɔl'e ke, lir'à li cyêe na pi wà tufiige mpyi ná wuu e mɛ. 20Ŋka yii pi ke, Yesu Kirisita u à fworo Kile e ke, ur'à Kile Munaani le yii e, ka yii puni si sèeŋi cè. 21Mii à ŋge lɛtɛrɛŋi sém'a tun yii á, ŋka lire ɲyɛ a li cyêe na yii ɲyɛ a sèeŋi cè mà dɛ! Yii à u cè ke, lire kurugo u à tun yii á. Yii à li cè mú na kafinara sì n‑jà n‑fworo sèeŋi i mɛ. 22Jofoo sí u ɲyɛ kafiniviniŋi yɛ? Shinŋi u à Yesu cyé na Kile Niɲcwɔnrɔŋi bà u ɲyɛ u wi mɛ, uru u ɲyɛ kafiniviniŋi, maa mpyi Kirisita zàmpɛnŋi. Urufol'à cyé Tufooŋi ná Jyafooŋi na. 23Shin maha shin u à Jyafooŋi cyé ke, urufoo ɲyɛ ná Tufooŋi i mɛ. Ŋka ŋgemu ká ɲɛɛ Jyafooŋi na ke, urufoo mú na ɲyɛ ná Tufooŋi i. 24Yii pi ke, jwumpe pu ɲyɛ na yu yii á mà lwɔ́ fo yii tèejyiini i Kile kuni i ke, pur'à yaa pu kwôro yii funŋ'i. Puru ká ŋkwôro yii funŋ'i, yii sí n‑pyi Jyafooŋi wwoɲɛɛ, sí n‑pyi Tufooŋi wwoɲɛɛ mú. 25Ɲwɔmɛɛni Jyafooŋi s'à lwɔ́ wuu á ke, lire li ɲyɛ: shìŋi niŋkwombaaŋi. 26Sùpyire ti ɲyɛ na yii leni kumpiini i ke, mii à ɲcyii karigii sém'a tun yii á pire kyaa na. 27Yii pi ke, Kile Munaani Jyafooŋi à le yii e ke, lir'à tɛ̀ɛn yii e. Lire e ke ɲùŋɔ saha ɲyɛ mà yaaga jwo yii á mɛ, ɲaha na yɛ lire Munaani na karigii puni yyaha yu yii á. Yaaga maha yaaga li ɲyɛ na yu ke, yire puni ɲyɛ sèe, li ɲyɛ na fini mɛ. Ɲyɛ lire e ke, l'aha ndemu jwo yii á ke, yii a lire pyi. Yii kwôro Kirisita wwoɲɛɛge e. 28Ɲyɛ mii pyìibii, yii kwôro Kirisita wwoɲɛɛge e, bà li si mpyi, canŋke u sí núru n‑pa ke, u u mpa wuu yákilibii ta pi à tɛ̀ɛn, k'àha ŋkwɔ̀ mpyi wuu á silege kuru canŋke mɛ. 29Bà yii à li cè na Kirisita à tíi mɛ, yii li cè mú na shin maha shin u maha katiigii pyi ke, urufoo maha li cyêe lire cye kurugo na uru ɲyɛ Kile pyà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\