1 YUHANA 4

1Mii ntàannamacinmpyiibii, mpii puni pi ɲyɛ na ma yii á, na pire na ɲyɛ Kile tùnntunmii ke, yii àha ndá pi puni na mɛ, yii a pi zòompii shuu yii a wíi, yii i ɲcè kampyi Kile u à pi tun, ɲaha na yɛ shinɲyahara na fini diɲyɛŋi yyaha kurugo na pire na ɲyɛ Kile tùnntunmii. 2Ndemu cye kurugo Kile tùnntunŋi maha ɲcè ke, lire li ɲyɛ: shin maha shin u à tɛ̀ɛn li taan na Yesu Kirisita à pa mpyi sùpya ke, urufoo na ɲyɛ Kile tùnntunŋɔ. 3Ŋka shin maha shin u à jwo na uru na ɲyɛ Kile tùnntunŋɔ, maa Yesu cyé ke, urufoo ɲyɛ Kile tùnntunŋɔ mɛ. Kirisita zàmpɛnŋi tùnntunŋɔ u ɲyɛ urufoo, u kyaa s'à jwo yii á na u sí n‑pa, u s'à pa a kwɔ̀ diɲyɛŋi i. 4Yii pi ke, mii pyìibii, yii na ɲyɛ Kile wuu. Yii à fànha ta pire kafinivinibii na, ɲaha na yɛ Munaani l'à tɛ̀ɛn yii e ke, lir'à fànha tò diɲyɛŋi sùpyire wuuni na. 5Pire kafinivinibii pi ke, pire na ɲyɛ diɲyɛŋi wuu, lire kurugo pi maha yu mà tàanna ná diɲyɛŋi jwuŋkanni i, diɲyɛŋ'a sì wá na núru pi ɲwɔ na. 6Wuu pi ke, wuu na ɲyɛ Kile wuu. Shinŋi u à Kile cè ke, urufoo maha núru wuu ɲwɔ na. Ŋgemu u ɲyɛ u ɲyɛ Kile pyà mɛ, urufoo ɲyɛ na núru wuu ɲwɔ na mɛ. Lire cye kurugo, wuu maha tùnntunmpii sèe wuubii cè a wwû kafinivinibil'e. 7Mii ntàannamacinmpyiibii, wuu wuye kyaa táan wuy'á, ɲaha na yɛ tàang'à fworo Kile e. Shin maha shiin u à u cìnmpyiibii kyaa táan uy'á ke, urufoo na ɲyɛ Kile pyà, maa u cè. 8Shinŋi u ɲyɛ u ɲyɛ a u cìnmpyiibii kyaa táan uy'á mɛ, urufoo ɲyɛ a Kile cè mɛ, ɲaha na yɛ Kile na ɲyɛ tàanga. 9Pyiŋkanni na Kile à li cyêe wuu na na wuu kyal'à táan ur'á ke, lire li ɲyɛ: u à u Jyaŋi niŋkinŋi tun u à pa diɲyɛŋi i, bà wuu si mpyi si shìŋi sèe wuŋi ta u cye kurugo mɛ. 10Kuru tàange ku ɲyɛ: wuu bà pi à Kile kyaa táan wuy'á mà dɛ! Ŋka Kile u à wuu kyaa táan uy'á, maa u Jyaŋi tun u à pa mpyi sáraga maa wuu kapegigii tugure lwɔ́ maa Kile lùuni tìŋɛ. 11Ɲyɛ mii ntàannamacinmpyiibii, ná Kile à wuu kyaa táan uy'á lire pyiŋkanni na, lire e wuu mú à yaa wuu wuye kyaa táan wuy'á. 12Sùpya ɲyii ɲyɛ a tɛ̀g'a ɲya Kile na mɛ, ŋka wuu aha wuye kyaa táan wuy'á, wuu sí n‑kwôro Kile wwoɲɛɛge e, u tàange mú sí raa ɲaa wuu shwɔhɔl'e sèeŋi na. 13Ndemu cye kurugo wuu à li cè na wuu à wwɔ̀ ná Kile e, Kile mú s'à wwɔ̀ ná wuu e ke, lire li ɲyɛ: u à u Munaani le wuu e. 14Tufooŋi à Jyafooŋi tun u à pa mpyi diɲyɛŋi Shwofooŋi, wuu à lire ɲya wuu ɲyiigii na, maa mpyi lire kani shɛɛnre jwufee. 15Shinŋi u à tɛ̀ɛn li taan na Yesu u ɲyɛ Kile Jyaŋi ke, Kile à wwɔ̀ ná urufol'e, urufoo mú à wwɔ̀ ná Kile e. 16Táanŋkanni na Kile à wuu kyaa táan uy'á ke, wuu à lire cè, maa dá li na. Kile na ɲyɛ tàanga, shinŋi u à kwôro tàange e ke, urufol'à wwɔ̀ ná Kile e, ka Kile sí wwɔ̀ ná urufol'e. 17Wuu kyal'à táan Kile á sèeŋi na, lire kurugo canŋke u sí sùpyire puni sâra si ntàanna ná pi kapyiiŋkil'e ke, wuu yákilitɛɛnrɛ wuu pi sí n‑pyi kuru canŋke. Ɲaha kurugo yɛ bà Yesu Kirisita mpyi ŋge diɲyɛŋi i mɛ, amuni wuu mú ɲyɛ. 18Shinŋi u à Kile ná u cìnmpyiibii kyaa táan uy'á ke, urufoo yákiliŋi maha ntɛ̀ɛn, ɲaha na yɛ tàange sèe woge maha fyagare kwɔ̀. Yii li cè na mu aha sùpyaŋi ɲya u u fyáge, u kapegigii sí ndemu nɔ u na ke, lire yyaha na u maha fyáge. Lir'à li cyêe shinŋi u ɲyɛ na fyáge ke, tàange ɲyɛ a ndìre wà urufol'e mɛ. 19Wuu pi ke, Kile u à fyânha a wuu kyaa táan uy'á, lire kurugo wuu à Kile ná wuu cìnmpyiibii kyaa táan wuy'á. 20Wà ha jwo na Kile kyal'à táan ur'á, mà li ta urufol'à u cìnmpworoŋi kyaa pɛn uy'á, urufoo na ɲyɛ kafiniviniwe, ɲaha na yɛ mu ɲyii ɲyɛ ma cìnmpworoŋi ŋgemu na ke, mu aha uru kyaa pɛn may'á, Kile u ɲyɛ mu ɲyii ɲyɛ uru na mɛ, di uru kyaa sí n‑jà n‑táan mu á n‑jwo yɛ? 21Nde Kile ɲyɛ na ɲcaa wuu á ke, lire li ɲyɛ: uru kyal'à táan ŋgemu á ke, urufoo u u cìnmpworoŋi kyaa táan uy'á mú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\