1 PYƐRI 1

1Mii Pyɛri u ɲyɛ Yesu Kirisita tùnntunŋɔ ke, mii u à ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛ mà tun yii Kile niɲcwɔnribil'á, yii mpiimu pi à tɛ̀ɛn tɛ̀nn'a mâha mu à jwo nàmpwuun Pɔn ná Galati ná Kapadɔsi ná Azi ná Bitini kùligil'e ke. 2Mà tàanna ná Tufooŋi Kile karigii puni ɲcèŋi i, u à yii cwɔɔnrɔ fo tèemɔni i mà pyi u wuu, u Munaani cye kurugo, bà yii si mpyi si Yesu Kirisita ɲwɔmɛɛni cû, u sìshange si ɲarag'a wà yii na si yii fíniŋɛ mɛ. Kile u ɲwɔ yii na, u u yyeɲiŋke kan yii á sèl'e. 3Wuu Kafooŋi Yesu Kirisita Tuŋi Kile à yaa u kêe! U à sàa ɲùɲaara ta wuu na sèe sèl'e, lire kurugo u à wuu pyi shinfɔnmii, Yesu Kirisita ɲɛ̀ŋi cye kurugo mà fworo kwùŋi i, bà wuu si mpyi si sɔ̀nŋɔrɔ tatahaga niɲcɛnŋɛ ta 4nìɲyiŋi yaayi kurugo mɛ. U à yire yal'a yaha u wuubii mɛɛ na. Yire yaayi ɲyɛ na ŋkɛ̀ɛge mɛ, yi ɲyɛ na ɲwɔ́re mɛ, là ɲyɛ na fworo yi sìnampe e mɛ. Kile à yire yaha wani nìɲyiŋi na yii yyaha na, 5maa yii mâra u fànhafente funŋke e, yii dániyaŋi cye kurugo yii zhwoŋi mɛɛ na, uru ŋgemu u à bégel'a kwɔ̀, ná u sí n‑pa n‑cyêe diɲyɛŋi canŋkwɔge ke. 6Lire l'à yii funɲyi pyi y'à táan sèl'e, ali mà li ta yii ɲyɛ ŋgahaŋi shiŋi puni i numɛ, yii sì n‑jà lire fyìinnɛ mɛ, lire nde na ɲyɛ tère nimbilere kyaa. 7Uru ŋgahaŋi ɲùŋke ku ɲyɛ si yii dániyaŋi tayyérege cè. Sɛɛnŋi u ɲyɛ yakwɔgɔ ke, sɛɛnbuubii maha u le nage e, si ɲcè kampyi u à ɲwɔ. Lire pyiŋkanni na, yii dániyaŋi u à pwɔ́rɔ sɛɛnŋi na sèe sèl'e ke, ŋgahaŋi maha nɔ yii na, bà uru shi si mpyi si ɲcè mɛ. Lire e yii dániyaŋi sèe wuŋi kurugo, canŋke Yesu Kirisita sí uye cyêe ke, yii sí ŋkèeŋi ná pèente ná mɛtange ta kuru canŋke. 8Yii mɛ́ɛ ɲyɛ yii sàha ntêl'a u ɲya mɛ, u kyal'à táan yii á, yii ɲyii ɲyɛ u na mɛ, ŋka yii à dá u na. Funntange ku ɲyɛ yii e ke, kuru mpèeŋi kurugo sùpya sì n‑jà ku jwo nɔ ku tɛgɛni na mɛ, 9ɲaha na yɛ ndemu kurugo yii à dániyaŋi pyi ke, yii sí lire ta, lire li ɲyɛ Kile sí yii shwɔ. 10Kile tùnntunmpil'à uru zhwoŋi kani yyaha cya sèe sèl'e, tèni i pi à jwo kuru Kile màkange kyaa na, kuru ŋkemu Kile à yaha yii yahare e ke. 11Kirisita Munaani li mpyi pi e ke, lire mpyi a li cyêe pi na na Kirisita sí n‑pa n‑kyaala, kuru kyaage kàntugo, u sí pèenɛ ta. Pi la mpyi si cyire karigii tèepyiini ná cyi pyiŋkanni cè. 12Kile mpyi a li cyêe pi na na karigii shɛnrɛ pi mpyi na yu ke, na pi yabilimpii wogii bà mɛ, ŋka yii wogigii cyi. Ɲyɛ niɲjaa, Jwumpe Nintanmpe jwufeebil'à cyire karigii jwo yii á Kile Munaani cye kurugo, Kile à lire ndemu yaha a yîri nìɲyiŋi na ke. Ali Kile mɛ̀lɛkɛɛbii na ɲcaa si cyire karigii yyaha cè. 13Lire kurugo yii yákilibii yaha báaraŋi na tèrigii puni i, yii i ɲcû yiye na, Kile sí n‑pa ɲwɔ yii na si ndemu pyi yii á, Yesu Kirisita cannuruge ke, yii i yii sɔ̀nŋɔre puni taha lire na. 14Yii i Kile ɲwɔmɛɛni cû, yii ɲyii karigii yii mpyi a fyânha na mpyi mà ta yii sàha Yesu Kirisita cè mɛ, yii i cyire ɲwɔ yaha. 15Yii i mpyi fyìnmɛ sùpyii yii kapyiiŋkii puni i, bà yii yyerefooŋi Kile à fíniŋɛ mɛ. 16Yire y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Yii pyi fyìnmɛ sùpyii, ɲaha na yɛ mii à fíniŋɛ.» 17Kile u maha sùpyire puni sâra mà tàanna ná pi kapyiiŋkil'e ke, uru ɲyɛ a wà pwɔ́ɔŋɔ wà na mɛ. Ná yii maha u yiri yii Tuŋi yii ɲareyi i, lire kurugo, yii a yii karigii puni pyi ná u yyaha fyagare e, mà yii yaha ŋge diɲyɛŋi i nàmpwuun fiige. 18Yii à li cè na Kile à yaage ŋkemu tɛ̀g'a yii ɲùŋɔ wwû yii ɲaaraŋkanni laaga baa wuuni i, yii mpyi a lire ndemu ta yii tulyey'á ke, kuru ɲyɛ yakwɔgɔ wyɛ́rɛŋi ná sɛɛnŋi fiige mɛ. 19Ŋka u à yii ɲùŋɔ wwû ná Kirisita sìshange loŋgara woge e. Uru u à uye pyi sáraga mpàbili fiige wuu kurugo, ndemu li ɲyɛ cwò cyaga baa ná fwɔnrɔ baa ke. 20Mà jwo diɲyɛŋi u dá ke, Kile mpyi a u cwɔɔnrɔ lire mɛɛ na. Ɲcyii tèrigii nizanŋkil'e, Kile à u pyi u à pa yii kurugo. 21Uru cye kurugo yii à dá Kile na, uru ŋgemu u à u ɲɛ̀ a yige kwùŋi i, maa u pêe, bà yii dániyaŋi ná yii sɔ̀nŋɔre si mpyi si ntaha Kile na mɛ. 22Yii à ɲɛɛ sèeŋi jwumpe na ke, lir'à yii zòmpyaagii fíniŋɛ, maa yii pyi yii à yii cìnmpyiibii kyaa táan yiy'á ná funvyinge e. Lire e yii yiye kyaa táan yiy'á ná yii zòmpyaagii puni i. 23Yii li cè na yii à pyi shinfɔnmii, nùguzhiŋi u maha fwɔ́nre ke, uru cye kurugo bà lir'à pyi mɛ, ŋka ŋge u ɲyɛ u ɲyɛ na fwɔ́nre mɛ, uru cye kurugo lir'à pyi, uru u ɲyɛ Kile jwumpe, pu na ɲyɛ ɲyii na, pu ɲyɛ na ŋkɛ̂ɛnŋi mɛ. 24Ɲaha kurugo yɛ y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Sùpyaŋi na ɲyɛ mu à jwo ɲyɛ̀purugo, u sìnampe na ɲyɛ mu à jwo ɲyɛge yafyɛɛnre. Ɲyɛge maha waha, ku yafyɛɛnr'a sì mîn'a wu, 25ŋka Kafooŋi Kile jwumpe sí n‑kwôro fo tèekwombaa.» Puru jwumpe sí pu ɲyɛ Jwumpe Nintanmpe p'à jwo yii á ke.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\