1 TESALONIKI SHIINBII 4

1Ɲyɛ cìnmpyiibii, ɲaaraŋkanni na yii à yaa yii a ɲaare, bà yii kyaa si mpyi si ntáan Kile á mɛ, wuu à lire cyêe yii na. Yii mú bá sí na ɲaare amuni mà kwɔ̀. Nde wuu à sìi na ɲcaa yii á Kafooŋi Yesu mɛge na numɛ sahaŋki ke, lire li ɲyɛ, yii là bâra lire ɲaaraŋkanni na. 2Yɛrɛyi Kafooŋi Yesu à kan wuu á, ka wuu u yire jwo yii á ke, yii à yire cè. 3Nde l'à táan Kile á ke, lire li ɲyɛ: yii pyi fyìnmɛ sùpyii, yii i ɲcû jacwɔɔre mpyiŋi na. 4Yii shin maha shin u pyi sèeshin u jà uye na, u raa ɲjire karii pyi. 5Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Kile kuni i ná yii e mɛ, yii àha jacwɔɔre mpyiŋi lage yaha ku yii ta pire fiige mɛ. 6Cikwuŋi kàmpanŋke na, yii wà ɲyɛ a yaa u u cìnmpworoŋi wà mùmpɛnmɛ pyi si u nàɲwɔhɔrɔ mɛ, ɲaha na yɛ bà wuu à têl'a yi jwo a waha yii á mɛ, Kafooŋi sí cyire karigii shiŋi pyifeebii tùn. 7Yii li cè na Kile ɲyɛ a wuu yyere katupwɔhɔyi mpyiŋi mɛɛ na mɛ, fo fyinmpe karigii. 8Lire kurugo ŋgemu ká ɲcyé ɲje yɛrɛyi na ke, sùpya ɲwɔjwumɔ bà urufol'à cyé mɛ. Kileŋi u à u Munaani le wuu e, ná lire li ɲyɛ Munaani niɲcɛnni ke, uru na urufol'à cyé. 9Ndemu li ɲyɛ yii ná yiye shwɔ̀hɔŋi ntàannamagare kani ke, ɲùŋɔ ɲyɛ mà yaaga sém'a kan yii á kuru kàmpanŋke na sahaŋki mɛ, ɲaha na yɛ Kile yabiliŋ'à lire kuni le yii taan mà kwɔ̀. 10Lire kuni i yii mú ɲyɛ na ɲaare, mà yyaha tíi ná Masedoni kùluni dánafeebii puni i. Ŋka lire ná li wuuni mú i, mii cìnmpyiibii, wuu na li caa yii á, yii là bâra tire ntàannamagare na sahaŋki. 11Mà bâra lire na, mbèŋi u pyi yii ná sùpyire sannte shwɔhɔl'e. Sùpyire sannte karigii kàmpanŋke na, yii yiye pyiŋkanni cè, yii raa báaraŋi pyi bà yii si mpyi si yyere ná yii ɲùŋɔ karigil'e mɛ. Wuu à fyânha a yire jwo yii á. 12Lire ká mpyi, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Kile kuni i ná yii e mɛ, yii ɲaaraŋkanni sí pire yyaha ɲî, li mú saha sì nɔ sùpya u yii tugure lwɔ́ mɛ. 13Wuu cìnmpyiibii, mpii pi à kwû ke, wuu la ɲyɛ yii i mpyi numpini ná yyetanhare e pire kàmpanŋke na sùpyire sannte fiige mɛ, pire mpiimu pi ɲyɛ sɔ̀nŋɔrɔ tatahaga baa ke. 14Ná wuu à dá li na na Yesu à kwû maa ɲɛ̀, wuu mú à dá li na na dánafeebii pi à kwû ke, na Kile sí pire ɲɛ̀ n‑yige kwùŋi i Yesu cye kurugo pi i mpyi ná Yesu i. 15Mà tàanna ná Kafooŋi Yesu jwumpe e, wuu sí mpemu jwo yii á ke, puru pu ɲyɛ mpe: Kafooŋi cannuruge, ɲyii wuubii sì n‑sìi n‑yaha kwùubii yyaha na mɛ. 16Kuru canŋke, Kafooŋi Yesu ká kuni kan, Kile mɛ̀lɛkɛɛbii ɲùŋufooŋi mɛjwuuni sí n‑lógo, lire ɲwɔhɔ na Kile tìinmpini sí n‑wyì. Lire ká wyì, Kafooŋi Yesu yabiliŋi sí n‑yîri nìɲyiŋi na si mpa. Mpii pi à kwû mà pi yaha Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e ke, pire pi sí n‑fyânha ɲɛ̀. 17Ɲyɛ lire ká mpyi a dánafeebii mpiimu ta ɲyii na ke, pire sí n‑bâra pire na, si ŋkò n‑yîri siɲcyan, si ŋkàre ɲahaɲyi i, si zà Kafooŋi ɲùŋɔ bɛ̂ nìɲyiŋi na. Lire pyiŋkanni na, wuu sí n‑pyi ná Kafooŋi i tèrigii puni i. 18Lire e ke yii a yiye fɔ̀ɔnŋi ná puru jwumpe e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\