1 TIMƆTI 3

1Mpe jwumpe na ɲyɛ kaɲyɛɛ: ŋgemu la ká mpyi si mpyi dánafeebii kuruŋke kà kàanmucyafoo ke, urufoo la na ɲyɛ si kyaa niɲcɛnnɛ pyi. 2Dánafeebii kuruŋke kàanmucyafooŋ'à yaa u pyi sùpya, tìgire cyaga ɲyɛ ŋgemu na mɛ, u à yaa u kúu u cwoŋi na, u u uye pɛ̀rɛge cè, u ɲyɛ a yaa u kyaa pyi a tòro li tɛgɛni taan mɛ, u à yaa u pyi sùpya ŋgemu u à tíi ke, u à yaa u pyi nàmpɔnmarawa, u u jà u a sùpyire kâlali u a ɲwɔge Kile kuni ɲaaraŋkanni na. 3U ɲyɛ a yaa u pyi sinmbya mɛ, u mú ɲyɛ a yaa u pyi supyikyanga mɛ, ŋka u à yaa u pyi ɲùmpiŋɛfoo. U ɲyɛ a yaa u pyi kàshikwɔn mɛ, u múnaani mú ɲyɛ a yaa li lwɔ́ a pwɔ nàfuuŋi na mɛ. 4U à yaa u jà u pyɛngɛ shiinbii cùŋkanni na, u pyìibii s'a u pêre sèl'e. 5Yire kajwuuni li ɲyɛ, ŋgemu u ɲyɛ u ɲyɛ a jà u pyɛngɛ shiinbii cùŋkanni na mɛ, di urufoo sí n‑jà Kile dánafeebii kuruŋke yyaha cû n‑jwo yɛ? 6U mú ɲyɛ a yaa u pyi sùpya niɲjyivɔnŋɔ Kile kuni i mɛ, lire ɲùŋke ku ɲyɛ u àha ŋkwɔ̀ uye pêe, Kile si ŋkwɔ̀ a u cɛ̂ɛgɛ bà u à Sitaanniŋi cɛ̂ɛgɛ mɛ. 7Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Kile kuni i ná yii e mɛ, dánafeebii kuruŋke kàanmucyafooŋi mú à yaa u pyi ná mɛtange e pire shwɔhɔl'e, bà sùpyire si mpyi t'àha bú u ɲjini faha, u u ɲcwo Sitaanniŋi kànhaŋke e mɛ. 8Ɲyɛ dánafeebii kuruŋke tɛgɛfeebil'à yaa pi pyi mɛtangafee, pi ɲyɛ a yaa pi pyi ɲwɔmyahigii shuunni jwufee mɛ, pi ɲyɛ a yaa pi pyi sinmbyaa mɛ, pi ɲyɛ a yaa pi a nàfuuŋi caa cyaŋkanna nimpii na mɛ. 9Kuni i Kile à wuu le, ná li mpyi a ŋwɔhɔ tèecyiini i ke, pi à yaa pi a lire kuni ɲaare ná funvyinge e. 10Pi à yaa pi kàanmucya sèl'e kampyi tìgire cyaga ɲyɛ pi na mɛ, pi i nta pi a uru báaraŋi pyi. 11Cyeebii mú à yaa pi pyi mɛtangafee, pi ɲyɛ a yaa pi a sùpyire sannte mɛyi kɛ̀ɛge mɛ, pi à yaa pi piye pɛ̀rɛge cè, pi à yaa pi pyi dánasupyii karigii puni i. 12Dánafeebii kuruŋke tɛgɛfooŋ'à yaa u kúu u cwoŋi na, u à yaa u jà u pyìibii ná u pyɛngɛ shiinbii puni cùŋkanni na. 13Mpii pi ɲyɛ na uru báaraŋi pyi na ɲwɔge ke, pire sí n‑kêe. Pi sí raa pi báaraŋi pyi fyagara baa Kile kuni i, Yesu Kirisita wwoɲɛɛge e. 14Mii na sɔ̂nŋi, li sì mɔ mɛ, mii sí n‑kàre mu yyére, ŋka mii sí ɲcyii karigii sémɛ si ntun mu á. 15Mii mɛ́ɛ ká mpyi mii ɲyɛ a wyɛ̀r'a nɔ mu yyére mɛ, mu sí li cè ŋge lɛtɛrɛŋi cye kurugo, pyiŋkanni na Kile bage shiinbil'à yaa pi a Kile kuni ɲaare ke. Kuru bage shiinbii pi ɲyɛ Kile ɲyii wuŋi dánafeebii kuruŋke, pire pi à kàlaŋi sèe wuŋi cwɔhɔ cinɲjo ná cinŋkunŋɔ fiige. 16Sèe wi, kani li mpyi a ŋwɔhɔ Kile kuni i ke, li mpyi a pêe sèe sèl'e, sùpya sì n‑sìi n‑jà nàkaana pyi lire e mɛ: Kirisita à uye pyi sùpya, maa uye cyêe sùpyire na, Kile Munaani à li cyêe na u à tíi, Kile mɛ̀lɛkɛɛbil'à u ɲya. U kyal'à jwo supyishiŋi pun'á, Diɲyɛŋi cyeyi puni i, pìl'à dá u na, Kile à u lwɔ́ a kàre nìɲyiŋi na maa u pêe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\