2 KƆRƐNTI SHIINBII 10

1Mii cìnmpyiibii, pìl'à jwo na mii Poli ká mpyi yii shwɔhɔl'e, mii maha mpyi fyagarafoo, ŋka mii aha mpyi latɔɔnge e, mii maha mpyi nɔ̀. Mii na li caa yii á Kirisita ɲùmpiŋke ná u cɛ̀nmpe kurugo, 2mii aha nɔ wani yii yyére, mii la ɲyɛ sì sà jwuŋgama jwo yii na mɛ. Ŋka mpii pi ɲyɛ na ŋko na wuu na wuu karigii pyi mà tàanna ná sùpyire sɔ̀nŋɔŋkanni i ke, mii kɔni sí n‑sà jwuŋgama jwo pire na. 3Sèe wi, wuu puni na ɲyɛ sùpyii, ŋka kàshige wuu ɲyɛ na ŋkwùun ke, wuu ɲyɛ na ku kwùun mà tàanna ná sùpyire sɔ̀nŋɔŋkanni i mɛ. 4Ɲaha na yɛ wuu kàshikwɔnyaayi ɲyɛ a yîri sùpyire yyére mɛ, Kile yabiliŋi fanhaɲyahaga yaaya yi. Wuu maha Sitaanniŋi fànhe kɛ̀ɛge ná y'e, ɲaha na yɛ wuu maha sùpyire sɔ̀nŋɔre laaga baa woore shi tò. 5Yampeente jwumpe pu maha sùpyire sige ti si Kile cè mɛ, wuu maha ɲɛɛ puru pà tufiige na mɛ. Wuu maha sùpyire sɔ̀nŋɔre puni kɛ̂ɛnŋi, bà ti si mpyi si ɲɛɛ Kirisita na mɛ. 6Yii aha u ɲwɔmɛɛni cû karigii puni i tèni ndemu i ke, mpii pi sí n‑cyé u na ke, wuu sí pire tùn. 7Yii maha karigii cwôre cyi ɲyaŋkanni na, mà ta yii ɲyɛ a cyi ɲwɔhe cè mɛ. Yii wà ká nta u à dá li na na uru na ɲyɛ Kirisita wu, urufoo u li cè na bà uru ɲyɛ Kirisita wu mɛ, amuni wuu mú ɲyɛ. 8Fànhe Kafooŋi à kan wuu á ke, mii mɛ́ɛ ká nta mii i ŋko si naye pêe si ntòro ná kuru kani i, kuru silege ɲyɛ mii na mɛ. Kuru fành'à kan wuu á, si yii tɛ̀gɛ yii a sì yyaha na Kile kuni i, ku ɲyɛ a kan wuu á si yii wuuni kɛ̀ɛge mɛ. 9Yii àha raa sɔ̂nŋi na mii à na lɛtɛribii tùugo yii á si yii pyi yii fyá mɛ. 10Ɲaha na yɛ pìl'à jwo na mii lɛtɛribii jwumpe fành'à ɲyaha maa súuli, ŋka na mii aha mpyi yii shwɔhɔl'e, mii fànhe maha ɲcyɛ́rɛ, mii jìn'à jwuntarama jwo mɛ. 11Pirefee pi li cè, bà wuu à yi jwo wuu lɛtɛribil'e mɛ, wuu aha nɔ wani, amuni wuu sí li pyi. 12Mpii pi maha piye kêre ke, taha yii na sɔ̂nŋi na wuu ɲyɛ pire fiige? Wuu sì ɲɛɛ wuye tàanna ná pi e mɛ! Pi maha piye tàanni ná piye e, maa piye wíi. Lir'à li cyêe na pi ɲyɛ a cyìige mɛ. 13Wuu pi ke, wuu ɲyɛ na wuye dùruge na ntùuli wuu pɛ̀rɛge taan mɛ. Báaraŋi Kile à le wuu cye e, ná yii mú na ɲyɛ u e ke, ur'à láha cyage ŋkemu i ke, wani wuu maha wuye dùrug'à láha. 14Wuu pi à pyi shincyiibii mà Jwumpe Nintanmpe jwo yii á Kirisita kyaa na. Lire e ke wuu à nɔ wani yii yyére ke, wuu saha ɲyɛ a tòro wuu tɛgɛni taan mɛ. 15Lire e wuu ɲyɛ a tòro wuu báaraŋi tɛgɛni taan, mà sà pi sanmpii wuŋi lwɔ́, si wuye pêe ná ur'e mɛ. Yii dániyaŋi ká mpa mpêe, wuu na sɔ̂nŋi wuu báaraŋi sí n‑shà yyaha na yii yyére, si ntàanna ná Kile u tɛgɛni niɲcyeeni i. 16Lire ká mpyi, kìrigii cyi ɲyɛ yii kàntugo ke, wuu sí n‑jà Jwumpe Nintanmpe caala si nɔ cyire e, mà ta wuu ɲyɛ a wuye pêe ná piibɛrii báara nimpyi i mɛ. 17Y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i na: «Ŋgemu la ká mpyi si pèenɛ taha yaaga na ke, urufoo u ti taha Kafooŋi Kile na.» 18Yii li cè, sùpyaŋi u ɲyɛ na uye mɛtanga yu ke, Kafooŋi Kile sì ɲɛɛ urufoo na mɛ, u yabiliŋi na ŋgemu mɛtanga yu ke, uru na u maha ɲɛɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\