2 KƆRƐNTI SHIINBII 11

1Ei! Mii cìnmpyiibii, kampyi yii mpyi na sí ɲɛɛ mii sìɲcompe kwú yiye e tère nimbilere e, lire mpyi na sí n‑táan mii i. Ɲyɛ yii pu kwú yiye e. 2Yii tàange na ɲyɛ mii i fo mà pyi yiɲcyɛgɛ, lire s'à fworo Kile e, ɲaha na yɛ li na ɲyɛ mu à jwo mii à yii cû nɔ̀ niŋkin mɛɛ na, uru u ɲyɛ Kirisita. Mii la ɲyɛ si yii kan u á pùcepyinɔcembaala fiige. 3Ŋka mii na fyáge yii yákilibii ká ŋkwɔ̀ ŋkɛ̂ɛnŋɛ, pwɔŋkanni na yii à yiye pwɔ Kirisita na ke, yii i lire yaha, bà wwòŋ'à cwɔ̀ɔre tɛ̀g'a Awa ɲwɔ fáanŋa a wurugo mɛ. 4Ɲaha na yɛ mii à li ɲya na wà ká mpa yabɛrɛ jwo yii á Yesu kyaa na ɲjemu yi ɲyɛ yi ná wuu wuyi ɲyɛ niŋkin mɛ, yii maha ɲɛɛ yire na. Wà mú ká múnaani labɛrɛ kyaa jwo yii á ndemu li ɲyɛ li ná yii zòmpyaagii funŋɔ wuuni ɲyɛ niŋkin mɛ, lire ɲyɛ mɛ mà jwumpe nintanmpe pabɛrɛ jwo yii á, mpemu pu ɲyɛ pu ná wuu wumpe ɲyɛ niŋkin mɛ, yii maha ntíl'a dá puru na, 5mà li ta, pire yii ɲyɛ na sɔ̂nŋi tùnntunmii, maa sɔ̂nŋi mɛgɛfee pi ke, mii á pi ɲyɛ a pwɔ́rɔ mii na cyaga maha cyag'e mɛ. 6Ali mii mɛ́ɛ ká mpyi mii ɲyɛ a jwumpe cè sèl'e mɛ, nde li ɲyɛ ɲcèŋi kuni ke, mii à là cè lire e. Wuu à lire cyêe yii na pyiŋkannigii puni ná karigii puni i. 7Mii à Jwumpe Nintanmpe jwo yii á mana, mii ɲyɛ a yafyin cya yii á mɛ. Lir'à li cyêe na mii à naye tîrige maa yii dùrugo. Lire na ɲyɛ kapyimbaala la? 8Mii à ɲɛɛ dánafeebii kuruɲyi yà cyeyaaya na, maa ɲɛɛ pi i mii sâra, bà mii si mpyi si jà raa báare yii á mɛ. 9Tèni i mii mpyi yii yyére ke, mii cyɛge mpyi a kùuŋɔ, ŋka mii ɲyɛ a ɲɛn'a naye tíiŋɛ yii wà na mɛ. Yaayi kani li mpyi mii na ke, cìnmpyiibii pi à yîri Masedoni kùluni i ke, pir'à pa yire kan mii á. Mii ɲyɛ a sàa ɲɛɛ mà na tugure tɛ̀gɛ yii wà ɲuŋ'i mɛ, mii mú sì ti tɛ̀gɛ yii wà ɲuŋ'i mɛ. 10Lir'à pyi kaɲuŋɔ mà mii ɲùŋke yîrige. Akayi kùluni puni i, sùpya sì n‑jà lire wwû mii i mɛ. Mii na puru yu mà taha Kirisita sèeŋi na, uru sèeŋi u ɲyɛ mii zòmbilini i. 11Mii à jwo na mii ɲyɛ a ɲɛn'a na tugure tɛ̀gɛ yii ɲuŋ'i mɛ, lir'à li cyêe na yii kyal'à pɛn mii á la? Kile à li cè na yii kyal'à táan mii á. 12Ɲyɛ mii sí raa na báaraŋi pyi bà mii à têe na u pyi mɛ, bà li si mpyi, tùnntunmpii pi ɲyɛ na piye pêre na pire na ɲyɛ wuu fiige ke, pire kà n‑jà raa piye tàanni ná wuu e mɛ. 13Tùnntunmii kafinivinimii pi. Pi maha sùpyire wuruge, maa piye pyi mu à jwo Kirisita tùnntunmii. 14Li ɲyɛ a sàa pâa wuu e mɛ, ɲaha na yɛ Sitaanniŋi yabiliŋi maha uye pyi bɛ̀ɛnmpe mɛ̀lɛkɛ fiige. 15Lire e ke l'àha yii pâa si Sitaanniŋi báarapyiibii ɲya pi à piye pyi báarapyii sèe wuu fiige mɛ. Yii li cè na Kile sí n‑pa pi puni sâra si ntàanna ná pi kapyiŋkil'e. 16Mii sí yi taha yii á, wà tufiige kà n‑sìi raa sɔ̂nŋi na sìcyere ti ɲyɛ mii i mɛ. Ŋka yii mɛ́ɛ ká nta yii sɔ̂nŋi na mii na ɲyɛ sicyerefoo, yii ɲɛɛ na sicyeere na tère nimbilere funŋ'i, bà mii si mpyi si naye pêe mɛ. 17Mpe mii sí n‑jwo numɛ ke, Kafooŋi bà u à puru jwo a kan mii á mɛ. Mii sí n‑jwo sicyerefoo fiige. 18Ná shinɲyahara s'à tiye pêe mà tàanna ná sùpyire pyiŋkanni i, mii mú sí naye pêe, 19ɲaha na yɛ yii maha sìcyerefeebii karigii kwú yiye e jwuɲyahama baa, mà li ta yii na sɔ̂nŋi na yii na ɲyɛ yákilifee. 20Tire sùpyire ti maha yii cû bilii fiige, maa yii cyeyaayi lyî, maa yii nàɲwɔhɔre, maa piye pêre yii na, maa yii bwùun yii yyahayi i ke, yii maha tire karigii kwú yiye e. 21Wuu ɲyɛ a ɲɛn'a lire fiige pyi mɛ, lire na yii ɲyɛ na wuu sɔ̂nŋi fànha baa shiin la? Tá kur'à yaa ku pyi wuu á silege? Mii sí n‑jwo mu à jwo sicyerefoo. Pi sanmpii maha piye pêe ná ndemu i ke, mii mú sí n‑jà naye pêe ná lire e. 22Pi aha jwo na pire na ɲyɛ Eburu shiin, mii mú na ɲyɛ uru wà. Pi aha jwo na pire na ɲyɛ Izirayɛli shiin, mii mú na ɲyɛ uru wà. Pi aha jwo na pire na ɲyɛ Ibirayima tùluge shiin, mii mú na ɲyɛ uru wà. 23Pi aha jwo na pire na ɲyɛ Kirisita báarapyii, mii na ɲyɛ Kirisita báarapyi mà tòro pi taan. Mii na yu ɲùmbwuyirilifoo fiige. Mii à báaraŋi pyi mà tòro pi taan, mii kàsuŋi jyìigil'à ɲyaha pi wogigii na, mii bwɔɔnre nizhwɔɔr'à sàa ɲyaha. Mii múnaan'à pyi kwùŋi ɲwɔge e tooyi ɲjemu i ke, yir'à ɲyaha pi wuyi na. 24Yahutuubii pìl'à mii bwɔ̀n fo tooyo kaŋkuro, tɔɔgɔ maha tɔɔgɔ tiripaanni ɲɛ̀ɛ beɲjaaga ná kɛ ná baacyɛɛre pi à le mii i. 25Ɔrɔmu fànhafeebil'à mii bwɔ̀n tooyo taanre ná kàbil'e. Tɔɔge k'e, sùpyir'à mii wà si mbò ná kafaayi i. Bakwɔɔg'à kɛ̀ɛge ná mii i tooyo taanre suumpe lwɔhe ɲuŋ'i. Mii à canmbile niŋkin ná numpilaga niŋkin pyi suumpe lwɔhe niŋke e. 26Mii à kùshɛgii niɲyahagii pyi, cyire tooy'e, mii múnaani mpyi kwùŋi ɲwɔge e mu à jwo: lwɔhe tajyiilige e ná nàŋkaabii cye e ná mii shiŋi sùpyiibii ná supyishiŋi sanŋi wuubii cye e. Kànhe e yo, sige e yo, suumpe lwɔhe ɲuŋ'i yo, mii cìnmpyiibii pi à piye pyi dánafee mà ta dánafee bà mɛ, pire cye e yo, mii múnaani mpyi kwùŋi ɲwɔge e. 27Mii à báaraŋi pyi sèl'e, maa kanhare kwú naye e. Mii à numpiliye niɲyahaya pyi mii ɲyɛ a ŋɔ́ɔ mɛ. Mii à katege ná byage shwɔ. Tèrii niɲyahagil'e, mii maha ɲjyì ta mɛ. Mii à wyeere shwɔ, vàanya mpyi mii á mɛ. 28Mà bâra yire puni na, canŋa maha canŋa mii funŋk'à pɛn ná dánafeebii kuruɲyi puni i. 29Wà fànha ká nta k'à cyɛ́rɛ, mii woge mú à cyɛ́rɛ. Wà ká kapii pyi, lire maha waha mii na sèl'e. 30Kampyi mii à yaa mii i naye pêe, mii sí naye pêe na fànhaɲcyɛrɛre kurugo. 31Kile u ɲyɛ Kafooŋi Yesu Kirisita Tuŋi ke, ur'à li cè na mii ɲyɛ a finɛ mɛ. Uru u à yaa ná pèente e tèrigii puni i fo tèekwombaa. 32Mà mii yaha Damasi kànhe e, fànhafooŋi u mpyi na saanŋi Aretasi karigii cwɔɔnre kuru kànhe e ke, uru mpyi a pìi yaha pi a tajyiɲwɔyi kàanmucaa, bà pi si mpyi si mii ta ɲcû mɛ. 33Ŋka dánafeebil'à mii le shàhal'e mà yige ŋkunuŋke wyige e, kànhe kàntugo. Lire l'à pyi mii shwoŋkanni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\