2 KƆRƐNTI SHIINBII 12

1Fo mii i naye pêe, ali mà li ta kaɲwɔɔ ɲyɛ lire na mɛ. Lire e ke karigii Kafooŋi à cyêe mii na, maa ɲcèŋi ŋgemu kan mii á ke, mii sí yà jwo yire e numɛ. 2Mii à nàŋi wà cè, ŋgemu u à dá Kirisita na ke, Kile à u lwɔ́ a kàre nìɲyiŋi tanrewuŋi i, li yyee kɛ ná sicyɛɛre u ɲyɛ ŋge. Lir'à pyi mà uru nàŋi ta ná u cyeere e yo, l'à pyi mà u ta u cyeere baa yo, mii ɲyɛ a cè mɛ, Kile kanni u à yire cè. 3Mii kɔn'à cè na uru nàŋ'à shà Arijinaŋi i maa mpa. Lir'à pyi mà u ta ná u cyeere e yo, l'à pyi mà u ta u cyeere baa yo, mii ɲyɛ a cè mɛ, Kile kanni u à yire cè. 4U à shà Arijinaŋi i maa jwumpe mpemu lógo ke, puru yyaha sì n‑jà n‑jwo mɛ, sùpya bà ɲyɛ a yaa u a puru jwumpe yu u ɲwɔge e mɛ. 5Ɲyɛ mii sí n‑jà naye pêe si li cyêe na mii u ɲyɛ uru nàŋi, ŋka mii sì lire pyi mɛ. Mii aha a si naye pêe, karigii cyi ɲyɛ na mii fànhe ɲcyɛ̀rɛŋi cyêre ke, cyire kanni kàmpanŋke na mii sí naye pêe. 6Mii la mɛ́ɛ ká mpyi si naye pêe, tire ɲyɛ sìcyere mɛ, ɲaha na yɛ sèeŋi mii sí n‑jwo. Ŋka mii sì lire pyi mɛ, ɲaha na yɛ mii na ndemu pyi, maa ɲjemu yu ke, mii la na ɲyɛ sùpyire ti mii cû a tàanna ná yire e kanna. 7Mii la ɲyɛ sùpyire ti pèenɛ taha mii na, mà li ɲùŋke pyi na mii à kakyanhala karii ɲya mɛ. Lire e Kile à yyefuge kà tɛ̀gɛ mii ɲuŋ'i, bà ŋguro maha sùpya súuli u cyeere e mɛ. Li ɲyɛ mu à jwo Sitaanniŋi tùnntunŋi wà u à yyefuge yaha mii na, bà li si mpyi, mii àha naye pêe mɛ. 8Mii à Kafooŋi ɲáare tooyo taanre, u kuru yyefuge láha na na, ŋka u ɲyɛ a ɲɛɛ mɛ, 9maa mii ɲwɔ shwɔ na ur'à cɛ̀nmpe mpemu pyi mii á ke, na puru sí mii ta, ɲaha na yɛ tèni i sùpyaŋi fành'à cyɛ́rɛ ke, lire tèni i uru fànhe maha kuye yal'a cyêe. Lire kurugo li maha ntáan mii á mà naye dùrugo na fànhaɲcyɛrɛre tèni i, bà Kirisita fànhe si mpyi si tatɛɛngɛ wwû mii i mɛ. 10Lire e mii fànhe ká ɲcyɛ́rɛ, lire ɲyɛ mɛ pi aha mii cyahala, lire ɲyɛ mɛ mà kawaa pyi mii na, lire ɲyɛ mɛ mà mii kyérege, lire ɲyɛ mɛ mà nàvunŋɔ kyaa pyi mii na Kirisita kurugo, li maha ntáan mii i, ɲaha na yɛ lire tèni i Kirisita maha u fànhe le mii i. 11Tèni i mii mpyi a naye pêe ke, mii mpyi na yu sicyerefoo fiige, ŋka yii pi à mii pyi mii à li pyi. Yii pi mpyi a yaa yii a mii mɛtange yu, ɲaha na yɛ li mɛ́ɛ ká nta na mii ɲyɛ yaaga mɛ, pire tùnntunmpii yii ɲyɛ na sɔ̂nŋi shinbwoo ke, pi ɲyɛ a pwɔ́rɔ mii na yafyin kàmpanŋa na mɛ. 12Karigii cyi à li cyêe na mii na ɲyɛ Yesu tùnntunŋɔ ke, mii mpyi a naye waha maa cyire pyi yii shwɔhɔl'e. Yii à Kile sífente fyèŋi ná kabwɔhigii ná kakyanhala karii niɲyahagii ɲya mii cye kurugo. 13Mii ɲyɛ a na tugure yaha yii ɲuŋ'i mɛ, lire kanni baare e, ɲaha mii à pyi dánafeebii kuruɲyi sanɲy'á ná mii ɲyɛ a li fiige pyi yii á mà yɛ? Yii tànga ku ɲyɛ mii na, yii yàfa na na. 14Yii wíi, na tontanrewog'á mii ɲyɛ na sì wani yii yyére, ŋka mii mɛ́ɛ sì na tugure yaha yii ɲuŋ'i mɛ, ɲaha na yɛ yii cyeyaayi kurugo bà mii ɲyɛ mɛ, yii yabilimpii kurugo mii ɲyɛ. Pyìbilere ɲyɛ na wyɛ́rɛ caa na li sifeebii ɲwɔ caa mɛ, ŋka sifeebii pi maha wyɛ́rɛŋi caa na pyìbileni ɲwɔ caa. 15Mii wi ke, mii sí ɲɛɛ na cyeyaayi puni kan yii kurugo ná funntange e, si naye kan ntaha yi na mú. Ɲyɛ mii aha yii kyaa táan nay'á amuni, lire li sí yii pyi na yii àha mii kyaa táan yiy'á sahaŋki mà? 16Yii à li cè na mii ɲyɛ a naye tíiŋɛ wà tufiige na mɛ, ŋka yii pìi saha na ŋko na mii à cyìige dɛ, na mii à yii wyɛ́rɛŋi wà lyî sìɲcyiimpe e. 17Lire e ke mpii mii à tun yii á ke, pire wà à yii yaaga nàɲwɔhɔr'a pa ŋkan mii á la? 18Mii à li cya Titi á, u shà yii yyére ná wuu cìnmpworonaŋi i. Taha Titi à yii wyɛ́rɛ nàɲwɔhɔrɔ la? Taha mii ná Titi sɔ̀nŋɔŋkanni wá niŋkin karigil'e mɛ? Taha wuu ɲaaraŋkanni wá niŋkin mɛ? 19Mà lwɔ́ tèemɔni i, yii na sɔ̂nŋi na tànga wuu ɲyɛ na ɲcaa yii á, lire sí bà mɛ. Wuu maha yu Kile yyahe taan, Kirisita wwoɲɛɛge e. Wuu ntàannamacinmpyiibii, yaaga maha yaaga wuu à jwo ke, wuu à yire puni jwo, bà yii si mpyi s'a sì yyaha na Kile kuni i mɛ. 20Mii na fyáge si zhà yii yyére, mii àha ŋkwɔ̀ sà yii ta yii à pyiŋkanni labɛrɛ lwɔ́ ndemu li ɲyɛ li ɲyɛ a táan mii á mɛ. Lire baare e nde mii sí n‑pyi ke, lire mú sì n‑táan yii á mɛ. Lire ɲwɔhe ku ɲyɛ, mii na fyáge, mii àha ŋkwɔ̀ zà mbèmbaaŋi ná yiɲcyɛge ná lùyirini ná ɲyipɛɛnni ná jwoore ná mɛkɛgɛre ná yàmpeente ná ɲyàhaŋguruguŋi ta yii shwɔhɔl'e mɛ. 21Mii na fyáge, mii aha shà yii yyére, Kile kà ŋkwɔ̀ mii sílege yii á sahaŋki mɛ. Mii na fyáge, sùpyire t'à kapegigii pyi, maa mpyi ti ɲyɛ a láha ti katupwɔhɔyi ná ti jacwɔɔre ná ti silege baa karigii na mɛ, mii àha ŋkwɔ̀ mɛɛ sú tire kurugo mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\