2 KƆRƐNTI SHIINBII 6

1Wuu ná Kile na ɲyɛ báarapyiɲɛɛ. Lire kurugo wuu na li caa yii á, Kile à ɲwɔ yii na maa ndemu pyi yii á ke, yii àha lire yaha li pyi kaɲwɔɔ baa mɛ. 2Yii li cè na Kile à jwo: «Tèni l'à táan mii á ke, lire e mii à mu ɲarege shwɔ, zhwoŋi canŋke, mii à mu tɛ̀gɛ.» Ɲyɛ mii cìnmpyiibii, yii lógo, Kile ɲyii tèni li ɲyɛ numɛ, zhwoŋi canŋke ku ɲyɛ niɲjaa. 3Wuu la ɲyɛ sì wurugo sùpyaŋi wà tufiig'á, wà u kwɔ̀ a ɲcɛ̀ɛgɛ cyaga ta wuu báaraŋi na mɛ. 4Lire e wuu maha li cyêre wuu kapyiiŋkii puni cye kurugo na wuu na ɲyɛ Kile báarapyii. Wuu maha kyaage ná kanhare ná yyefuge kwú wuye e. 5Bwɔɔnre yo, kàsujyiini yo, mà sùpyire sɔ̀n a yaha wuu na yo, báarawayi yo, ŋɔ́ɔmbaaŋi yo, ɲjyìmbaaŋi yo, wuu maha cyire puni kwú wuye e. 6Wuu na báare ná zòvyinre e, wuu à sèeŋi cè. Wuu lùun'à táan, wuu zòŋ'à ɲwɔ. Kile Munaani maha wuu tɛ̀re, tàange sèe woge na ɲyɛ wuu e. 7Wuu na sèeŋi jwumpe yu, Kile sífente na ɲyɛ wuu á. Wuu à ntìiŋi pyi wuu kàshikwɔnyaayi, si wuu zàmpɛɛnbii tùn, si wuye mâra. 8Pìi maha wuu pêre, pìi maha wuu fare, pìi maha wuu mɛpɛnge yîri, pìi maha wuu mɛtange yîri. Pìi maha sɔ̂nŋi na wuu maha pire ɲwɔ fáanŋi, mà li ta sèeŋi wuu maha yu. 9Pi maha piye pyi mu à jwo pi ɲyɛ a wuu cè mɛ, mà li ta sùpyire pun'à wuu cè. Pi maha wuu wíi kwùu fiige, mà li ta wuu ɲyɛ ɲyii na. Pi maha wuu kyérege, ŋka wuu ɲyɛ a kwû mɛ. 10Pi maha sɔ̂nŋi na wuu yyah'à tanha, mà li ta wuu funntanga wuubii pi ɲyɛ tèrigii puni i. Pi maha wuu sɔ̂nŋi fòŋɔfee, mà li ta wuu à shinɲyahara pyi t'à pyi yaarafee. Pi maha sɔ̂nŋi na yaaga ɲyɛ wuu cye e mɛ, mà li ta yaayi puni ɲyɛ wuu wuyo. 11Kɔrɛnti shiinbii, wuu à fíniŋ'a jwo yii á. Wuu à yii kyaa táan wuy'á sèl'e. 12Wuu ɲyɛ a cyé si yii kyaa táan wuy'á mɛ, ŋka yii à cyé si wuu kyaa táan yiy'á. 13Ɲyɛ mii na yu ná yii e mu à jwo mii pyìi. Yii wuu kyaa táan yiy'á, bà wuu à yii kyaa táan wuy'á mɛ. 14Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Kile kuni i ná yii e mɛ, yii ná pire ɲyɛ a yaa yii pyi pwoo mɛ. Katiigii ná kapegigii sí n‑jà n‑shà kununi i la? Bɛ̀ɛnmpe ná numpini sí n‑jà n‑shà siɲcyan la? 15Wwoɲɛɛge ŋkire ku ɲyɛ Kirisita ná Sitaanniŋi shwɔhɔl'e yɛ? Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Kile kuni i mɛ, wwoɲɛɛge ŋkire ku ɲyɛ pire ná Kile kuni ɲaarafeebii shwɔhɔl'e yɛ? 16Ŋgwòŋi ŋgire u ɲyɛ Kileɲaarebage ná kacyinmbage shwɔhɔl'e yɛ? Wuu pi ɲyɛ Kileŋi ɲyii wuŋi bage, bà Kile à yi jwo na: «Mii sí n‑tɛ̀ɛn pi shwɔhɔl'e, si mpyi ná pi e. Mii sí n‑pyi pi Kileŋi, pi sí n‑pyi mii shiinbii. 17Lire kurugo Kafooŋi Kile à jwo: “Yii fworo pi shwɔhɔl'e, yii wâl'a láha pi na, yii àha mbwɔ̀n yaɲwɔhɔge kà tufiige na mɛ. Lire ká mpyi, mii sí ɲɛɛ yii na, 18si mpyi yii Tuŋi, yii sí n‑pyi mii pùnampyire ná mii pùceepyire.” Kafooŋi Kile Siŋi Punifoo u à jwo amuni.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\