2 KƆRƐNTI SHIINBII 7

1Mii ntàannamacinmpyiibii, ná Kile s'à cyire ɲwɔmyahigii lwɔ́ wuu á, lire kurugo wuu wuu cyeere ná wuu zòmpyaagii fíniŋ'a yige kaɲwɔhɔyi puni i, wuu wuye waha wuu raa sì yyaha na fyìnmpe karigil'e, wuu raa ɲaare Kile yyahafyagare e. 2Wuu na li caa yii á, yii ɲɛɛ wuu na. Wuu ɲyɛ a kapyimbaala pyi wà na mɛ, wuu ɲyɛ a wà wuu kɛ̀ɛge mɛ, wuu mú ɲyɛ a wà yaaga nàɲwɔhɔrɔ mɛ. 3Puru kajwuuni bà li ɲyɛ si yii cɛ̂ɛgɛ mà dɛ! Mii à fyânha a yi jwo yii á, na yii kyal'à táan wuu á sèl'e. Yafyin sì n‑jà wuu láha wuye na diɲyɛŋi i mɛ, ali kwùŋi mú sì n‑jà mɛ. 4Mii à sàa dá yii na, maa naye pêe ná yii kani i sèl'e. Numɛ, mii yákiliŋ'à tɛ̀ɛn sèl'e. Wuu mɛ́ɛ ɲyɛ yyefuge e ke, mii funŋk'à táan sèl'e. 5Sèeŋi na, mà lwɔ́ wuu à nɔ Masedoni kùluni i ke, wuu ɲyɛ a yyeɲiŋɛ ta mɛ. Yyefuge shiŋi puni na ɲyɛ wuu na. Pi mpyi na yoge kwùun wuu na kàmpanɲyi puni na, fyagare sí mpyi wuu e. 6Ŋka Kile u maha cwɔ̀nrɔmɔfeebii fɔ̀ɔnŋi ke, uru u à wuu fɔ̀ɔnŋɔ Titi mpaŋi cye kurugo. 7Ɲyɛ Titi mpaŋi kanni bà mɛ, ŋka yii kan'à u funŋke ɲíŋɛ ɲiŋɛŋkanni ndemu na ke, lir'à wuu puni funɲyi ɲíŋɛ mú. U à yi jwo wuu á na mii seepɛnge na wá yii na, na kani li mpyi a pyi ke, na lir'à yii yyahayi tanha, na numɛ yii à mii kani cû ná yii cyeyi shuunniŋi i. Lir'à là bâra mii funntange na. 8Lɛtɛrɛŋi mii à tùugo yii á ke, u jwumpe mɛ́n'à yii yyahayi tanha ke, mii ɲyɛ a naye cɛ̂ɛgɛ mɛ. Mii mpyi na ŋko si naye cɛ̂ɛgɛ tèni l'e li mpyiŋi i, ɲaha na yɛ mii à li cè na u mpyi a yii yyahayi tanha, ŋka lir'à pyi tère nimbilere funŋ'i kanna. 9Lire e mii funntanga wu u ɲyɛ numɛ. Yii yyetanhare bà t'à mii funŋke táan mɛ, ŋka l'à pyi kaɲuŋɔ mà yii pyi yii à yii toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ ke, lire l'à mii funŋke táan. Yii yyahay'à tanha mà tàanna ná Kile ɲyii wuuni i, lire e ke, nde wuu à pyi yii na ke, lire ɲyɛ a para mɛ. 10Yii li cè na yyetanhare t'à sùpyaŋi ta mà tàanna ná Kile ɲyii wuuni i ke, tire maha u pyi u à u toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ maa shwɔ. Maye ɲcɛ̀ɛgɛ ɲyɛ lire e mɛ. Ŋka yyetanhare ntemu ká mpyi ŋge diɲyɛŋi woro ke, tire maha kwùŋi nɔ sùpyaŋi na. 11Yyetanha kani l'à yii ta mà tàanna ná Kile ɲyii wuuni i ke, lir'à ŋkɛ̀ɛnŋi ŋgemu lèŋɛ yii karigil'e numɛ ke, yii uru kàanmucya. Kani l'à pyi yii shwɔhɔl'e ke, yii à li lwɔ́ yiye e si weŋkuro kwɔ̀n lire na numɛ. Lire kanni bà mɛ, yii à li cyêe na yii saha ɲyɛ a ɲɛɛ lire kapiini pyifooŋi na yiye shwɔhɔl'e mɛ. Lire kan'à sàa yii lùuni yîrige. Yii mú à fyá sèl'e. Yii la mpyi a sìi si núru mii ɲya, yii à yii pɛ̀rɛge pyi maa lire kani pyifooŋi tùn. Yii à li cyêe pyiŋkannigii puni na, na yii à yiye fíniŋ'a yige lire kani i. 12Lire e mii ɲyɛ a mpyi a lɛtɛrɛŋi tùugo yii á, kapiini pyifooŋi, lire ɲyɛ mɛ l'à pyi ŋgemu na ke, pire wà kurugo mɛ. Yii à wuu kani cû ná yii cyeyi shuunniŋi i pyiŋkanni ndemu na Kile yyahe taan ke, mii mpyi a u tùugo yii á, yii puni si lire cè. 13Lire l'à wuu funɲyi pyi y'à ɲíŋɛ. Lire kanni bà mɛ, ŋka yii à Titi yákiliŋi tìŋɛ tiŋɛŋkanni ndemu na, ka u u yîri yii yyére ná funntange ŋkemu i ke, lir'à wuu funɲyi pyi y'à táan sèe sèl'e mú. 14Mii à yii mɛtanga yyere u á, yii mú ɲyɛ a mii sílege mɛ. Yaaga maha yaaga wuu à jwo yii á ke, yir'à pa nta sèe. Amuni, ɲje wuu à jwo Titi á yii kyaa na ke, yire mú à pa nta sèe. 15Tèni i u à shà yii yyére ke, yii à u ɲwɔmɛɛni cû, maa u cùmu lemɛ ɲwɔ pèente funŋke e pyiŋkanni ndemu na ke, u funŋɔ ɲyɛ à wwɔ̀ lire na mɛ, lir'à là bâra u tàange na mà yyaha tíi ná yii e. 16Mii funntanga wu u ɲyɛ, ɲaha na yɛ mii sí n‑jà n‑dá yii na karigii puni i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\