2 KƆRƐNTI SHIINBII 8

1Mii cìnmpyiibii, Kile à ɲwɔ Masedoni kùluni dánafeebii na ɲwɔŋkanni ndemu na ke, wuu sí lire yyaha jwo yii á. 2Pi à kyaala sèl'e, ŋka pi funɲyi mpyi a táan sèl'e. Kuru funntange kurugo, ali mà li ta fòŋɔfee pi à sìi pi pi, Kile wuubii pi ɲyɛ Zheruzalɛmu kànhe e ke, pi à ŋkanŋi pyi sèl'e pir'á. 3Sèeŋi na mii sí yi jwo yii á, pi à pi pɛ̀rɛge pyi, pi bá à tòro pi pɛ̀rɛge taan. Wà bà u à fànha cyán pi na mà dɛ! Pi à li lwɔ́ piye e. 4Pi à sàa wuu ɲáare, na Kile wuubii pi ɲyɛ Zheruzalɛmu i ke, na wuu kuni kan pir'á, pire mú si pi tɛ̀gɛ. 5Lire kanni bà pi à pyi mɛ, Kafooŋi á pi à piye kan yyecyiige na, maa nta a piye kan wuu á mà tàanna ná Kile ɲyii wuuni i. Lire pi à pyi ke, lir'à tòro wuu sɔ̀nŋɔŋkanni taan. 6Lire kurugo wuu à li cya Titi á u shà yii yyére, báaraŋi niɲcɛnŋi ɲwɔ u à cû na yii wyɛ́rɛŋi bínnini ke, u u sà uru fûnŋɔ. 7Dániyaŋi i yo, Kile Jwumpe ɲjwuŋi i yo, ɲcèŋi i yo, mà karigii puni pyi ná sèl'e yo, mà wuu kyaa táan yiy'á sèl'e, bà wuu à yii kyaa táan wuy'á sèl'e mɛ, yii a sàa ɲwɔ cyire karigii puni i. Ɲyɛ bà yii à ɲwɔ cyire karigil'e mɛ, yii yiye waha yii i mpyi amuni ŋge wyɛ́rɛŋi ŋkanŋi kàmpanŋke na mú. 8Fànha bà mii ɲyɛ na ŋko si ɲcyán yii na mà dɛ! Pi sanmpil'à piye waha maa ndemu pyi ke, lire mii ɲyɛ na yu yii á, si yii tàange kàanmucya kampyi tàange sèe wogo ku ɲyɛ ku ki. 9Wuu Kafooŋi Yesu Kirisita à ɲwɔ yii na ɲwɔŋkanni ndemu na ke, yii à lire cè. Pèente ná yaayi puni mpyi u á, ŋka yii kurugo, u à cyé yire puni na, bà yii si mpyi si Kile yaayi niɲcɛnɲyi ta mɛ. 10Ɲyɛ na taɲyage mii sí n‑jwo yii á. Yii à fyânha a uru wyɛ́rɛŋi mbìnniŋi kani sɔ̂nŋ'a ta, maa li ɲwɔ cû taɲjyee. Lire e numɛ, mii na sɔ̂nŋi yii aha lire kani pyi mà nɔ li tɛgɛni na, lire sí n‑pwɔ́rɔ. Yii li pyi ná uru yákiliŋi niɲcɛnŋi i, ŋgemu i yii à li ɲwɔ cû ke, yii tàanna ná yii pɛ̀rɛge e. 12Sùpya la ká mpyi si kyaa pyi uye e Kile kurugo, lir'à táan Kile á. Ŋka u pɛ̀rɛge ɲyɛ ŋkemu ke, kuru na Kile maha ɲcáa. Ŋke ku ɲyɛ ku ɲyɛ u á mɛ, Kile sì kuru cya u á mɛ. 13Mii ɲyɛ a jwo na yii pi sanmpii wuuni ɲjaaŋi tɛ̀g'a yii wuuni kɛ̀ɛge mɛ, ŋka mii la ɲyɛ sùpyire puni si ntàanna. 14Sí na ɲyɛ yii na niɲjaa, lire e ke, mpii pi ɲyɛ sí baa ke, yii pire tɛ̀gɛ. Sí ká mpa mpyi pire na canŋka mà yii ta sí baa, pire sí n‑jà yii tɛ̀gɛ. Lire ká mpyi, yii puni sí n‑tàanna, 15bà y'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i mɛ, na: «Ŋgemu u à yalyire niɲyahara kuu ke, uru woore paanga ɲyɛ a kwôro mɛ; ŋgemu u à nimpyigere kuu ke, uru woore mú ɲyɛ a u kùuŋɔ mɛ.» 16Wuu à fwù kan Kile á, u à Titi pyi u à yii kani cû ná u cyeyi shuunniŋi i wuu fiige. 17Wuu à li cya u á, u sà fworo yii na, ka u u ɲɛɛ, ŋka lire mpyi a u ta u à li lwɔ́ uye e mà kwɔ̀, ɲaha na yɛ li mpyi a sàa táan u e. 18U ná wuu cìnmpworonaŋi wà wuu sí n‑tun yii yyére. Dánafeebii kuruɲyi puni na uru cìnmpworonaŋi kêre Jwumpe Nintanmpe ɲjwuŋi kurugo. 19Mà bâra lire na, dánafeebii kuruɲy'à u le ná wuu e wuu kùsheɲɛɛ lire wyɛ́rɛ binnini na. Wuu na uru báaraŋi niɲcɛnŋi pyi Kafooŋi pèente kurugo, si li cyêe na wuu la na ɲyɛ si wuu cìnmpyiibii tɛ̀gɛ. 20Wuu à kuru wyɛ́rɛɲyahage karigii cwɔɔnrɔ amuni, bà li si mpyi wà kà ŋkwɔ̀ cwò cyaga ta wuu báaraŋi na mɛ. 21Wuu la ɲyɛ s'a wuu karigii pyi ntìiŋi i Kafooŋi yyahe taan kanna mɛ, ŋka sùpyire yyahe taan mú. 22Wuu sí wuu cìnmpworonaŋi wabɛrɛ bâra pi na si ntun yii á. Wuu à uru ŋge kàanmucya karii niɲyahagil'e, mà li ɲya na u à uye kan Kile báaraŋ'á. U bá à là bâra u uye kanŋkanni na báaraŋ'á numɛ, ɲaha na yɛ u à dá yii na sèl'e. 23Titi wi ke, uru na ɲyɛ mii wwoɲɛɛ ná mii báarapyiɲɛɛ. Wuu na báare yii á. Dánafeebii kuruɲyi y'à wuu cìnmpyiibii mpii shuunniŋi tun. Pi na báaraŋi pyi Kirisita mɛge mpèeŋi kurugo. 24Lire kurugo yii li cyêe pi na na pi kyal'à táan yii á, dánafeebii kuruɲyi y'à pi tun ke, yire si ɲcè na wuu ɲyɛ na yii kêre tawage e mɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\