KAPYIIŊKII 1

1Mii cìnmpworoŋi Tofili, mà lwɔ́ tèni i Yesu à u karigii sìi na mpyi maa sùpyire yɛrɛge ná Kile jwumpe e, fo mà sà nɔ u tèekoɲjirini na mà kàre nìɲyiŋi na ke, mii mpyi a cyire puni yyaha jwo mu á na sémɛŋi niɲcyiiŋi i. Ŋka mà jwo Yesu u kàre nìɲyiŋi na ke, tùnntunmpii u mpyi a cwɔɔnrɔ ke, karigii pire mpyi a yaa pi a mpyi ke, Kile Munaani mpyi a u pyi u à cyire puni jwo pi á. 3Yesu ɲɛŋkwooni kàntugo mà fworo kwùŋi i, u à uye cyêe pi na pyiŋkannigii niɲyahagii na. U à lire pyi canmpyaa beeshuunni funŋ'i bà pi si mpyi si ɲcè na, sèeŋi na, uru na ɲyɛ ɲyii na mɛ. U mpyi maha Kile Saanre kyaa yu pi á mú. 4Canŋka mà u ná pi yaha pi i lyî siɲcyan, u à yi jwo pi á na pi àha laaga tɔɔn Zheruzalɛmu kànhe na mɛ, na yaage ɲwɔmɛɛni Tufooŋi à lwɔ́, ná uru mpyi a ku kyaa jwo pi á ke, pi kuru sige, 5na Yuhana à pi batize ná lwɔhe e, ŋka mà jwo canmpyaa cyi tòro ke, pi sí batize ná Kile Munaani i. 6Ɲyɛ mà tùnntunmpii nimbinnibii yaha Yesu taan, pi à u yíbe: «Kafooŋi, lire tèni i mu sí Izirayɛli shiinbii saanre núruŋɔ pi á la?» 7Ka u u pi pyi: «Mii Tuŋi à tèni ná canmbilini ndemu bégele ná u yabiliŋi sífente e ke, yii àha raa lire caa si ɲcè mɛ. 8Ŋka Kile Munaani sí n‑tîge yii ɲuŋ'i si fànha kan yii á, lire ká mpyi, yii sí raa mii kyaa yu Zheruzalɛmu kànhe ná Zhude kùluni sanni puni ná Samari kùluni i, fo mà sà nɔ diɲyɛŋi cyeyi puni i.» 9Ɲyɛ u à puru jwo ke, mà u tùnntunmpii yaha pi i u wíi, u à kò a yîri pi shwɔhɔl'e mà kàre nìɲyiŋi na, ka ɲahaŋke kà si u ŋwɔhɔ pi na. 10Mà pi yaha pi à yyahayi yîrig'a le nìɲyiŋi i, na u niŋkareŋi wíi, pi à pâl'a nàmbaa shuunni ɲya pi à vàanvyinɲyɛ le a yyére pi taan. 11Ka pire shiin shuunniŋi si jwo: «Galile kùluni shiinbii, di k'à ta a jwo ka yii i yyére na nìɲyiŋi wíi yɛ? Yesu u à kò a yîri yii shwɔhɔl'e mà kàre nìɲyiŋi na ke, canŋka u sí núru n‑pa bà yii à u niŋkareŋi ɲya nìɲyiŋi na mɛ.» 12Ɲyɛ ka Yesu tùnntunmpii si yîri Olivye cire ɲaŋke na, maa núr'a kàre Zheruzalɛmu kànhe e. Kuru cyage ná Zheruzalɛmu mpyi a culumɛtiri niŋkin kwɔ̀. 13Pi à núr'a nɔ kànhe e ke, batɔɔnge nìɲyibabilini i pi mpyi maha ntêe na piye bínnini ke, ka pi i dùg'a jyè lire e. Pyɛri ná Yuhana ná Yakuba ná Andire ná Filipi ná Tomasi ná Baritelemi ná Macwo ná Alife jyaŋi Yakuba ná Simɔ pi maha mpyi Zelɔti, ná Yakuba jyaŋi Zhude, pire pi mpyi. 14Pire puni mpyi maha piye bínnini tèrii niɲyahagil'e, marii Kile ɲáare ná funŋɔ niŋkin i. Cyeebii pìi ná Yesu nuŋi Mariyama ná Yesu cìnmpyiibii mú mpyi maha mpyi ná pi e. 15Ɲyɛ pi canmbinniyi canŋke kà, mà pi nimbinnibii yaha, pi mpyi a shiin ŋkuu ná beɲjaaga (120) kwɔ̀, ka Pyɛri si yîr'a yyére pi shwɔhɔl'e maa jwo: 16«Mii cìnmpyiibii, Kile Munaani mpyi a Dawuda yyaha cû, ka u u jwumpe mpemu jwo ná p'à sémɛ Kile Jwumpe Semɛŋi i, na Zhudasi u sí n‑tòro sùpyire yyaha na, si Yesu le cye e ke, fànha kyaa li mpyi li li, puru jwumpe pu fûnŋɔ. 17Zhudasi sí na mpyi wuu kuruŋke sùpya, wuu ná uru mpyi na báara niŋkin pyi.» 18(Ɲyɛ pi à sàraŋi ŋgemu kan u á u kapiini nimpyiini ɲùŋɔ taan ke, u à sà kɛrɛgɛ shwɔ ná ur'e. Lire kàntugo u à cwo a jya, ka u funŋɔ yaayi si ɲcɛɛg'a mâha. 19L'à pyi kyaa Zheruzalɛmu kànhe shiinbii puni mpyi a ndemu cè ke, fo ka pi i mpa kuru cyage mɛge le pi shɛɛnre e: «Akɛlidama» kuru ɲwɔhɔ ku ɲyɛ: «Sishange Kɛrɛge».) 20Ɲyɛ Pyɛri à shà yyaha na ná jwumpe e sahaŋki maa jwo na: «Y'à sémɛ Zaburu sémɛŋi i na “U pyɛnge niŋgage ku kwôro, Sùpya kà ntɛ̀ɛn k'e mɛ.” “Wabɛrɛ u u báaraɲwɔge lwɔ́.” 21Lire kurugo mà Kafooŋi Yesu yaha u u ɲaare na ntùuli ná wuu e cyeyi yyaha kurugo, mpii pi mpyi maha mpyi ná wuu e ke, wuu à yaa wuu shin niŋkin cwɔɔnrɔ pire e, wuu bâra wuye na, wuu raa yi yu sùpyir'á na Yesu à ɲɛ̀ sèeŋi na. Mà lwɔ́ canŋke Yuhana à Yesu batize ke, fo mà sà nɔ canŋke u à kò a yîri wuu shwɔhɔl'e mà kàre nìɲyiŋi na ke, mpii pi à cyire karigii puni ɲya tapyige e ke, uru wà u à yaa u pyi urufoo.» 23Ɲyɛ ka pi i shiin shuunni cyêe, Yusufu pi maha mpyi Barisabasi, lire ɲyɛ mɛ Zhutusi ke, uru ná Macyasi. 24Lire kàntugo maa Kile ɲáare na: «Kafooŋi, mu u à sùpyire puni zòompii cè ke, mpii shiin shuunniŋi i, ŋge mu à cwɔɔnrɔ ke, uru cyêe wuu na, 25bà u si mpyi si Zhudasi tayyérege lwɔ́ tùnnture báaraŋi i, Zhudasi à kuru ŋkemu yaha maa ŋkàre u yabiliŋi cyage e ke.» 26Ɲyɛ ka pi i ŋkyaanlwooni pyi, ka ŋkyaanlwooni si Macyasi cyêe, ka uru si bâra Yesu tùnntunmpii kɛ ná niŋkinŋi na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\