KAPYIIŊKII 18

1Lire kàntugo Poli à yîri Atɛni kànhe e, mà kàre Kɔrɛnti kànhe e. 2U à sà Yahutu nàŋi wà ta wani, uru mɛge na mpyi Akilasi. Pɔn kùluni shin u mpyi u wi. U nimpavɔnŋi u mpyi mà yîri Itali kìni i ná u cwoŋi Pirisili i, ɲaha na yɛ saanŋi Kolodi mpyi a jwo na Yahutuubii puni pi fworo Ɔrɔmu kànbwɔhe e. Ka Poli si bâra pi na. 3Ná u ná pire sí mpyi na vàanɲyi bayi báaraŋi ninuŋi pyi, ka u u ntɛ̀ɛn pi yyére maa tère pyi ná pi e báaraŋi na. 4Canŋɔɲyi puni i, u mpyi maha sì na yu ná Yahutuubii ná Girɛkiibil'e Kile Jwumpe kàlambage e, maa ɲcaa pyiŋkannigii puni na, si pi pyi pi dá Yesu na. 5Mà lwɔ́ Silasi ná Timɔti à yîri Masedoni kùluni i mà shà ke, Poli saha ɲyɛ a labɛrɛ bâra Kile jwumpe ɲjwuŋi na mɛ. U mpyi maha yi fíniŋi na yu Yahutuubil'á na Yesu u ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi. 6Ŋka Yahutuubii ɲyɛ a ɲɛɛ Poli jwumpe na mɛ, maa u cyere. Lir'à pyi ke, ka u u u vàanntinŋke ɲâhara mà wà pi na, maa yi jwo pi á: «Yii mɛ́ɛ ká mpyi yii ɲyɛ a shwɔ nùmpanŋa yoge na mɛ, mii kuro saha ɲyɛ yire e mɛ. Mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Yahutuu mɛ, numɛ mii sí raa wá pire yyére si sà Jwumpe Nintanmpe jwo pir'á.» 7Ɲyɛ ka Poli si yîri wani mà kàre nàŋi wà pyɛngɛ, uru mɛge na ɲyɛ Titusi Zhutusi. Uru nàŋi mpyi na fyáge Kile na, u pyɛnge mpyi a tíiŋɛ Kile Jwumpe kàlambage na. 8Ka Kile Jwumpe kàlambage ɲùŋufooŋi Kirisipusi ná u pyɛngɛ shiinbii puni si mpa dá Kafooŋi Yesu na. Kɔrɛnti kànhe shiinbii pi mpyi na núru Poli ɲwɔ na ke, ka pire niɲyahamii si mpa dániyaŋi pyi, maa batize. 9Canŋka numpilage e, Kafooŋi à kani là cyêe Poli na maa jwo: «Ma hà raa fyáge mɛ, ta yu, ma hà vyâha mɛ, 10mii na ɲyɛ ná mu i, wà mú sì n‑jà nɔ mu na si kapii pyi mu na mɛ, mii wuubil'à ɲyaha naha ŋke kànhe e.» 11Ɲyɛ ka Poli si ntɛ̀ɛn mà yyee niŋkin ná yiɲyɛ baani pyi wani kuru kànhe e na sùpyire kâlali Kile jwumpe na. 12Ɲyɛ mà Galiyɔn yaha Akayi kùluni ɲùŋufente na, canŋka Yahutuubii pìl'à jwo a ɲwɔ, maa ŋkàr'a sà Poli cû a kàre u yyére, u u sà u yíbe. 13Pi à sà nɔ ná u e Galiyɔn yyére ke, maa jwo: «Ŋge nàŋi wá na sùpyire yákilibii kɛ̂ɛnŋi na pi a Kile pêre pyiŋkanni labɛrɛ na, ndemu l'à kàntugo wà wuu Saliyaŋi á ke.» 14Ɲyɛ mà Poli yaha u u ŋko raa yu, ka Galiyɔn si jwumpe lwɔ́ maa jwo Yahutuubil'á: «Kampyi kapii, lire ɲyɛ mɛ kapyimbaala ŋge nàŋi mpyi a pyi, mii mpyi na sí ɲɛɛ yii Yahutuubii jwumpe lógo. 15Ŋka ná li s'à pa nta na jwumpe pà ná mɛyi yà ná yii Saliyaŋi karigii cyìi nàkaana ti ɲyɛ ti ti, yii yabilimpii pi yi yyaha cwɔɔnrɔ. Mii la ɲyɛ sì yogo kwɔ̀n wà ná mpe e mɛ.» 16Galiyɔn à puru jwo ke, maa pi pyi pi fworo yukyaala bage e. 17Lir'à pyi ke, Kile Jwumpe kàlambage ɲùŋufooŋi mɛge ku ɲyɛ Sɔsitɛni ke, ka pi i uru cyán a cû, maa u yal'a jya yukyaala bage yyaha yyére, ka Galiyɔn si uye pyi mu à jwo u ɲyɛ na pi ɲaa mɛ. 18Cyire puni kàntugo, Poli à mɔ Kɔrɛnti kànhe e sahaŋki maa nta a kuni cya dánafeebil'á, ka u ná Pirisili ná Akilasi si jyè bakwɔɔge e mà kàre Siri kìni kàmpanŋke na. Lire mpyi a Poli ta u à ɲwɔfaaga fáa Kile á, lir'à pyi ke, ka u u u ɲùɲjoore kwɔ̀n Sanŋkere kànhe e maa nta a kàre. 19Pi à sà nɔ Efese kànhe e ke, ka Poli si ŋkàre Kile Jwumpe kàlambage e, maa sà jwo ná Yahutuubil'e. Ka pire si u ɲáare na u tɛ̀ɛn wani pire yyére u tère pyi, ŋka Poli ɲyɛ a ɲɛɛ mɛ, maa kuni cya pi á, maa jwo na l'aha ntáan Kile e, na uru na sí núru n‑pa pi yyére. Lire kàntugo maa yîri u shɛ̀rɛfeebii Pirisili ná Akilasi taan maa ŋkàr'a sà jyè bakwɔɔge e mà kàre. 22Pi à sà nɔ Sezare kànhe e ke, ka Poli si fwor'a kàre Zheruzalɛmu kànhe e mà sà dánafeebii kuruŋke shɛ́ɛre, maa yîri wani mà kàre Antiyɔshi kànhe e. 23U à tère pyi wani maa nta a kàre Galati kùluni i, maa yîri wani mà kàre Firijyi wuuni i. Lire ɲani tooy'e, u à màban le cyelempyiibii puni i, bà pi si mpyi s'a sì yyaha na Kile kuni i mɛ. 24Lire tèni i, Yahutuŋi wà na mpyi a yîri Alɛzandire kànhe e mà pa Efese kànhe e, uru mɛge mpyi Apolosi, u mpyi a jwumpe cè, maa Kile Jwumpe Semɛŋi cè sèe sèl'e. 25Pi mpyi a u kâla Kafooŋi Yesu kuni ɲaaraŋkanni na, ŋka nde li ɲyɛ batizeliŋi kani ke, u taceŋke mpyi a láha Yuhana Batizelipyiŋi u kàlaŋi na. Lire ná li wuuni mú i, u mpyi maha Yesu kani fíniŋi na yu ná u zòmbilini puni i sùpyir'á. 26U mpyi maha yu sùpyire yyaha yyére fyagara baa Kile Jwumpe kàlambage e. Pirisili ná Akilasi à u jwumpe lógo ke, maa u yyer'a kàre, maa Kile kuni yal'a cyêe u na. 27Akayi kùluni zhèŋi lage mpyi a pa mpyi Apolosi na, ka cìnmpyiibii dánafeebii si màban le u e, maa lɛtɛrɛ sém'a kan Akayi kùluni cyelempyiibil'á, maa yi jwo pi á na u aha nɔ wani pi yyére, pi i u cùmu lemɛ ɲwɔ. U à pa shà ke, ka Kile si ɲwɔ u na, ka u kàlaŋi niŋkanŋi si fànha kan dánafeebil'á, maa pi pyi pi i sì yyaha na Kile kuni i. 28U mpyi maha Yahutuubii tawurugoyi cyêre pi na sùpyire shwɔhɔl'e. Wà mpyi na sì n‑jà u kyáala mɛ. U mpyi maha Kile Jwumpe Semɛŋi yyahe fíniŋi na yu pi á na Yesu u ɲyɛ Kile Niɲcwɔnrɔŋi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\