KAPYIIŊKII 20

1Ɲyɛ màhaŋ'à pa fyâha ke, ka Poli si cyelempyiibii yyer'a bínni maa pi yɛrɛ, lire kàntugo maa kuni cya pi á maa ŋkàre Masedoni kùluni i. 2U à yɛrɛyɛ niɲyahaya kan lire kùluni dánafeebil'á maa nta a jyiil'a kàre Girɛsi kùluni i. 3U à yiɲyɛ taanre pyi wani. Tèni i u à uye bégele si jyè bakwɔɔge e raa ŋkɛ̀ɛge Siri kìni i ke, ka u u lógo na Yahutuubii pìi na wá a vùnŋɔ pwɔ u mɛɛ na. Ɲyɛ lir'à pyi ke, ka u u li lwɔ́ uye funŋ'i si núru ntòro Masedoni i s'a wá. 4Mpii pi mpyi a u tùugo ke, pire pi mpyi Bere kànhe shinŋi Pirusi jyaŋi Sopatɛri ná Asitariki ná Sekundusi, pire shiin shuunniŋi mpyi a yîri Tesaloniki kànhe e, mà bâra Gayusi na, uru mpyi a yîri Dɛribe kànhe e, ná Timɔti, ná Tisike ná Torofimu, pire shiin shuunniŋi mpyi a yîri Azi kùluni i. 5Ka pire si ŋkàre wuu yyaha na maa sà wuu sige Torasi kànhe e. 6Bwúuruŋi niɲjirigembaaŋi kataanni toroŋkwooni kàntugo, ka wuu u bakwɔɔge kà lwɔ́ Filipi kànhe e, maa canmpyaa kaŋkuro ɲara pyi maa nta a nɔ Torasi kànhe e, maa ntɛ̀ɛn wani mà cibilaaga pyi. 7Cibilaage canɲcyiige ka wuu u wwɔ̀ maa Kafooŋi ɲjyìŋi lyî siɲcyan. Poli la mpyi s'a ŋkɛ̀ɛge kuru canŋa nùmpanŋa na. Ɲyɛ ka u u Kile Jwumpe jwo ná dánafeebil'e fo mà sà ɲìŋke ɲî. 8Wuu mpyi a bínni batɔɔnge nìɲyibabilini l'e, bɛ̀ɛnmɛ yaaya niɲyahaya mpyi a mîni mîn'a yaha lire babilini yyaha kurugo. 9Nàɲjiiŋi wà na mpyi ná wuu e, uru mɛge na mpyi Etikusi, uru mpyi a tɛ̀ɛn finɛtiriŋi ɲwɔge na. Poli à mɔ jwumpe na ke, ka uru si mpa ŋɔ́n'a funŋɔ wwɔ̀ uye na. Pur'e u à kwôro mà bwɔ̀n a pôl'a yîri batɔɔnge nìɲyibabilini tanrewuuni i mà pa ɲcwo. Pi à ta pi sà u yîrige ke, mà u ta u à kwû. 10Ka Poli si ntîg'a kàre maa sà lyêele u ɲuŋ'i, maa u cû u cyeyi na maa jwo: «Yii àha raa fyáge mɛ, u na ɲyɛ ɲyii na!» 11Lire kàntugo ka Poli si núr'a dùgo maa sà bwúuruŋi lwɔ́ maa u kwɔ̀n kwɔ̀n a táa pi à lyî, maa ŋkwɔ̀ maa jwumpe sogo mà sà nɔ fo canŋaɲyiini tèefworoni na, maa nta a kàre. 12Ɲyɛ ka pi i nàɲjiiŋi tùug'a kàre pyɛnge e, u mpyi ɲyii na, ka lire si màban lèŋɛ dánafeebil'e. 13Lire kàntugo ka wuu u bakwɔɔge lwɔ́ a kàre Azosi kànhe e. Poli mpyi a jwo na uru sí raa ɲaare s'a wá tɔɔre na kuru kànhe na. Wani u mpyi na sí sà bâra wuu na bakwɔɔge e. 14U à sà wuu ta Azosi kànhe e ke, maa bâra wuu na, ka wuu u bakwɔɔge lwɔ́ mà kàre Mitilɛni kànhe e, 15maa yîri wani mà kàr'a sà nɔ kuru canŋa nùmpanŋa na Kiyɔsi kìni sìcampe na. Kuru canŋa nùmpanŋa, maa nɔ Samɔsi kìni i. Kuru canŋa nùmpanŋa, maa nɔ Milɛti kànhe e. 16Yii li cè na Poli la mpyi si ntòro Efese kànhe taan yyérembaa. U la ɲyɛ a mpyi si mɔ Azi kùluni i mɛ. U funŋke mpyi a wyɛ̀rɛ, ɲaha na yɛ u la mpyi, ná labɛrɛ ɲyɛ a pyi mɛ, si Pantekɔtiŋi kataanni ɲùŋɔ bɛ̂ Zheruzalɛmu kànhe e. 17Lire e ka u u ntɛ̀ɛn Milɛti kànhe e maa tùnnturo tùugo Efese kànhe dánafeebii kuruŋke kacwɔnribil'á, na pi pa. 18Pi à pa ke, ka u u pi pyi: «Mà lwɔ́ mii à pa naha Azi kùluni i ke, fo mà pa nɔ niɲjaa na, yii à mii toroŋkanni cè yiye shwɔhɔl'e. 19Mii à naye tîrige pyiŋkannigii puni na, maa báaraŋi pyi Kafooŋi á, maa ŋkyaala fo mà ɲyilwɔhe wu, ɲaha na yɛ Yahutuubil'à vùnɲyi pwɔ tooyo niɲyahay'e mii na, maa yyefugo niɲyahaga nɔ mii na. 20Lire ná li wuuni mú i, yaaga maha yaag'e yii tɔ̀ɔn ɲyɛ ke, mii ɲyɛ a kuru kà ŋwɔhɔ yii na mɛ. Sùpyire shwɔhɔl'e yo, yii pyɛnyi i yo, mii à yii kâla yire na. 21Yahutuubii bâra supyishiŋi sanŋi na, mii à yi jwo a waha pi á na pi pi toroŋkanni kɛ̂ɛnŋɛ, pi i piye kan Kile á, pi i dá wuu Kafooŋi Yesu na. 22Ɲyɛ numɛ, mii niŋkareŋi u ŋge Zheruzalɛmu i, nde li sí n‑sà mii ta wani ke, mii ɲyɛ a lire cè mɛ. Ŋka Kile Munaani fànhe ku ɲyɛ mii na. 23Nde mii à cè ke, lire li ɲyɛ: kànha maha kànha na mii na ntùuli ke, Kile Munaani maha li cyêe mii na na kàsujyiini ná yyefuge ku ɲyɛ mii yyaha na wani. 24Ŋka mii múnaani kani ɲyɛ a mii funŋɔ pɛn mɛ. Nde l'à mii funŋɔ pɛn ke, lire li ɲyɛ: Kafooŋi Yesu à báaraŋi ŋgemu le mii cye e ke, mii u jà a uru pyi a ɲwɔ si nɔ u tɛgɛni na. Uru u ɲyɛ, Kile à ɲwɔ wuu na maa kani ndemu pyi ke, mà lire jwumpe jwo sùpyir'á. 25Ɲyɛ yii mpiimu yyére mii à tòro maa Kile Saanre jwumpe jwo ke, mà lwɔ́ numɛ na, yii saha sì mii ɲya mɛ. 26Lire kurugo mii sí yi jwo yii á niɲjaa, yii ŋgemu ká kani là para ke, urufoo ɲùŋɔ tuguro ti ɲyɛ tire, ti saha ɲyɛ mii woro mɛ. 27Ɲaha kurugo yɛ yii zhwoŋi kàmpanŋke na, kyaa maha kyaa li ɲyɛ Kile ɲyii wuuni ke, mii ɲyɛ a lire là ŋwɔhɔ yii na mɛ. 28Lire e ke yii a yiye kàanmucaa, Kile Munaani à yii tìŋɛ yatoŋkuruŋke ŋkemu ɲùŋɔ na ke, yii raa kuru kàanmucaa. Kile Jyaŋi à u sìshange wu, ka Kile si dánafeebii mpiimu cya mà wà piye na ke, yii yaha pire na, yii raa pi ɲwɔ caa. 29Mii à li cè, mii kareŋkwooni kàntugo, bà sigepwuunbii maha jyè mpàkuruŋke shwɔhɔl'e maa ku bwɔ̀n a caala mɛ, amuni sùpyire tà sí n‑pa jyè yii shwɔhɔl'e si yii wurugo. 30Ali yii shwɔhɔl'e, pìi sí n‑pa raa fini si cyelempyiibii pìi fáanŋa si ŋgurugo pi i ntaha pire fye e. 31Lire e ke yii yákili yaha yiye na, yii funɲyi cwo li na na mii à yyee taanre pyi na yii puni yɛrɛge pìlaga bâra canŋa na, fo tooyi y'e mii mpyi maha ɲyilwɔhe wuuni yii kurugo. 32Ɲyɛ numɛ, mii sí yii le Kile cye e. Jwumpe p'à li cyêe na Kile à ɲwɔ wuu na ke, puru pu sí n‑jà fànha kan yii á si yii pyi yii a sì yyaha na Kile kuni i, yaayi ɲwɔmɛɛni Kile à lwɔ́ ke, si yire kan yii á mà bâra u wuubii puni na. 33Mii ɲyɛ a ɲyii yige sùpya wyɛ́rɛ, lire ɲyɛ mɛ sɛɛn, lire ɲyɛ mɛ u vàanya kurugo mɛ. 34Yii yabilimpil'à li cè na mii à báaraŋi pyi ná na cyeyi i, bà mii si mpyi si jà ɲjyére ná naye e, mà bâra na shɛ̀rɛfeebii na mɛ. 35Mii à li cyêe yii na pyiŋkannigii puni na, na amuni wuu à yaa wuu a báaraŋi pyi, wuu raa fòŋɔfeebii tɛ̀re, mà bâra lire na, wuu u funŋɔ cwo Kafooŋi Yesu jwumpe na. U à jwo na “Jwóŋi na ntaa ŋkanŋi i mà tòro ntaŋi taan.”» 36Poli à puru jwumpe jwo a kwɔ̀ ke, maa niŋkure sín maa Kile ɲáare ná pi e. 37Lire kàntugo ka dánafeebii puni mɛsuwuubii si wá na Poli pûruli na ɲcwôre maa pi fwùŋi nizanŋi kaan u á. 38Pi yyetanha wuubii pi mpyi, ɲaha na yɛ u mpyi a jwo na pi saha sì uru ɲya mɛ, ka pi i ŋkàr'a sà u tùug'a yaha bakwɔɔge talwɔge e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\